Opblødning af skatteregler ved generationsskifte

Artiklen sammenfatter konsekvenserne af den nedsatte gaveafgift i tre forskellige cases.

Der er udarbejdet et værktøj til brug ved overdragelse med nedsat gaveafgift. Værktøjet indeholder en gennemgang af de forskellige betingelser for at kunne overdrage med nedsat afgift. Ved udfyldelse af værktøjet bliver man ledt igennem de forskellige betingelser, således at der sikres dokumentation for at kravene er opfyldt. For selskaber kan værktøjet bruges til at lave en opgørelse af, om selskabet er en pengetank.

 

Desuden indeholder værktøjet en beregningsdel, som hjælper med at beregne hvad der skal betales i gaveafgift ved overdragelsen, herunder hjælper med beregning af passivposter på opsparing i virksomhedsordning, hvor virksomheden drives i personligt regi.

 

Vi har i et projekt anvendt værktøjet på tre forskellige cases:

  • Case 1 – Overdragelse af én landbrugsejendom af flere landbrugsejendomme
  • Case 2 – Fuldstændig overdragelse af landbrugsvirksomhed med tab
  • Case 3 – Overdragelse af selskab til niece

 

For hver case er der udarbejdet et notat, som viser, hvordan værktøjet kan bruges til at præsentere dels betingelsernes opfyldelse, dels informere overdrager om konsekvenserne af overdragelse – herunder både i forhold til beregning af gaveafgiften og konsekvenser for sælgers virksomhedsordning.

 

Case 1 – Overdragelse af én landbrugsejendom af flere landbrugsejendomme

Ved at der alene sker overdragelse af en af flere ejendomme, er det kun en del af virksomhedsordningen, som kan overdrages med succession, og overdragelsen har dermed betydning i forhold til hævninger i virksomhedsordningen som følge af den del af gaven, som anses for hævet i virksomhedsordningen.

 

I casen sker der overdragelse med en stor gave på 10,25 mio. kr., da sønnen alene har 1 mio. kr. til kontant betaling og derudover får et sælgerpantebrev på 5,25 mio. kr. Ved at sønnen succederer, er udgifterne ved overdragelsen begrænset til gaveafgift, tinglysningsafgift samt udgifterne ved selve handlen, således at Sælgers provenu herefter kan anslås til godt 5,7 mio. kr.  Tages der højde for den beskatning, der er som følge af hævning i virksomhedsordningen af gaven, reduceres sælgerens provenu med 1,4 mio. kr. til ca. 4,3 mio. kr.

 

Besparelsen af overdragelse med nedsat afgift er en besparelse på 493.831 kr.

Havde man konkret ønsket at give en gave, som samlet ikke ville føre til betaling af afgift, vil der med nedsat afgift kunne ydes en yderligere gave på 777.143 kr., end hvis gaven var med 15 % afgift.

 

Case 2 - Fuldstændig overdragelse af landbrugsvirksomhed med tab

Overdragelse af ejendommen planlægges til 2019, hvor afgiften er nedsat til 6 %. I sagen ønskes landbruget overdraget med størst mulig gave uden betaling af gaveafgift, dog uden succession. Der er et tab på besætning, som kan udnyttes i det pågældende år.

 

Beregningerne viser, at der kan ydes en gave på 2.924.700 kr. Denne gave er fuldt ud henført til den erhvervsmæssige del, således at kontantvederlaget primært er henført til betaling for stuehuset (den private del).

 

Sælgers provenu er primært påvirket af beskatning af opsparet overskud, men også af udgift til tinglysningsafgift. Værdien af tabet på besætningen reduceres dog med besparelsen af den nedsatte afgift. Dette udgør reelt også en udgift for overdrageren.

 

Der burde egentlig have været sparet 257.310 kr. i gaveafgift. Men pga. modregning med ”afgiftsbesparelsen” i skatteværdien af tabet på besætningen, er en del af denne besparelse inddraget til modregning i skatteværdien af tabet. Netto bliver besparelsen således kun 157.310 kr.

 

Havde overdragelsen været afgiftsberegnet med 15 %, ville den størst mulige gave uden afgift have været på 1.209.360 kr. – og således 1.715.340 kr. under den gave, som kan ydes uden afgift med 6% afgift.

 

Case 3 – Overdragelse af selskab til niece

Som følge af at selskabsejeren ikke har livsarvinger, kan han overdrage selskabet med lav afgift til sin niece. I casen sker der overdragelse af et selskab til en værdi på 30 mio. kr. med succession og med fuld gave.

 

Uden den nedsatte afgift havde niecen skullet betale indkomstskat af en gave udover den beregnede passivpost. I forhold til beskatning som personlig indkomst er besparelsen helt op til godt 10,6 mio. kr. i den konkret case, hvor der sker overdragelse ved fuld gave. Uden den lave afgift ville det næppe have være muligt at give så stor en gave, da det ville kræve midler hos niecen til at betale skatten. Midler der alt andet lige udelukkende ville kunne komme fra virksomheden.