Kvæg

Lineær bedømmelse af eksteriør hos malkekvæg

Når kåringsinspektørerne bedømmer koen, registrerer de, hvordan den ser ud på bedømmelsestidspunktet.

Inspektøren foretager en registrering efter 1 - 9 skala og tilføjer evt. afvigekoder - alle registreringer gemmes i håndterminalen.

Der er dog en del faktorer, som påvirker dens udseende, og ud fra de rå kåringstal er det derfor ofte vanskeligt at sammenligne køer. Eksempelvis er det ikke rimeligt at sammenligne krydshøjden for en ung nykælvet 1. kalvs ko med en ko i 3. laktation, da koen i 1. laktation ikke er udvokset. Ved beregning af eksteriørtal korrigeres for disse forskelle, således at forskellige køer kan sammenlignes.

Korrektioner af rå bedømmelser

Alle køer korrigeres til niveau af en 1. laktations ko, som er 4 måneder fra kælvning. Køer i 1. laktation korrigeres for afstand til kælvning og alder ved kælvning. RDM, HOL og DRH korrigeres til 28 mdr., mens Jersey korrigeret til en alder på 26 mdr. ved kælvning. Køer i 2. og 3. laktation korrigeres for kælvningsnummer og afstand til kælvning.

I nedenstående tabel kan man se, hvad man korrigerer bedømmelsen for, for at kunne sammenligne dyr, samt se et eksempel på korrektion af en 3. kalvs ko.

Korrektionsfaktorer ved beregning af eksteriørtal

Eksempel på korrektion af bedømmelsen for Holstein ko, kælvet 3. gang

Sådan beregnes eksteriørtal af malkekvæg

  • Beregning af eksteriørtal for krop, lemmer og malkeorganer
    De korrigerede registreringer sammenvejes til 3 sammensatte egenskaber: krop, lemmer og malkeorganer. Sammenvejningen sker i forhold til racernes vægtning og optimum.
  • Beregning af helhed
    Til sidst bliver de 3 eksteriørtal for krop, lemmer, og malkeorganer sammenvejet til ét tal for dyrets totale eksteriør = helhed. Se vægtforhold i sammenvejningen under: optimum og vægtning på siden om Lineær kåring.
  • Offentliggørelse af eksteriørtal
    Eksteriørtallene offentliggøres på en skala fra 60 - 99 med gennemsnit 80 og spredning på godt 5.

Ejeren får med det samme en udskrift af bedømmelsen, enten pr. ko eller for alle de køer, som er bedømt i besætningen.

På udskriften ses de beregnede eksteriørtal inkl. helhed. Når bedømmelsen er opdateret på Kvægdatabasen, bliver eksteriørtallene samtidig tilgængelige for div. udskrifter.

Kåringer af malkekvæg

Antal bedømmelser pr. år

Opdateret pr. januar 2021

Opt., gns. og vægtning - eksteriørtal 

Vil du vide mere?