Kvæg

Gode malkerutiner i kvægbesætningen er afgørende for god mælkekvalitet

Dårlige eller forkerte malkerutiner går både gå ud over dyrevelfærden, øger risikoen for yverbetændelse og kan reducere ydelsen. Der er med andre ord rigtig god grund til at sørge for gode rutiner i malkestalden, og sikre at alle malkere kender rutinerne.

De gode malkerutiner er afgørende for både god yversundhed og god mælkekvalitet. Formålet med malkeprocedurerne er:

 • at rengøre patten og pattespidsen for snavs og bakterier
 • at stimulere malkenedlægningen
 • at tjekke for forandringer i mælken

God forberedelse af koen er vigtig 

En god malkning kræver god forberedelse af koen, så man sikrer, at den lægger mælken ned. Derfor er første skridt i malkeprocessen at stimulere koens yver, så nedlægningen går i gang. Nedlægning af mælk er en fysiologisk proces, der i naturen fremkaldes hos koen, når kalven opsøger den for at patte. Her indgår således både syns- og sanseindtryk, når kalven stimulerer koen til at nedlægge mælk. Det er den proces man efterligner, når koen forberedes.

Når koens yver stimuleres ved berøring (aftørring og formalkning) afslappes muskulaturen omkring mælkegange, cisternen og pattekanalen, så der bliver plads til den egentlige nedlagte mælk. Hypofysen udskiller malkehormonet oxytocin, der transporteres med blodet til mælkecellerne, og som klemmer alveolerne sammen (de små hulrum i yvervævet) og presser mælken ud i mælkegangene (se figur).

Tip til tavlemødet: Gode rutiner med malkeklude

Har malkekludene og aftørringsrutinerne set bedre dage? Slidte klude, overfyldt vaskemaskine og for lav vasketemperatur kan hurtigt forvandle effektiv patteaftørring til effektiv smittespredning. Hvordan ser malkekludene ud hos jer? Og husker I at bruge et hjørne af kluden til hver pat?

Et oplagt emne til tavlemødet, som kan spare dig for mange omkostninger. Udskriv eventuelt fakta-arket nederst på siden, og brug det som udgangspunkt for en snak.

Figur: Ved forberedelsen stimuleres koens yver, så der via en nerveimpuls sendes signal til hypofysen i koens hjerne. Hypofysen udskiller hormonet oxytocin, som med blodet transporteres ud i yvercellerne, som trækker sig sammen, så mælken presses ud i malkegangene = koen lægger mælken ned.

Figur: Ved forberedelsen stimuleres koens yver, så der via en nerveimpuls sendes signal til hypofysen i koens hjerne. Hypofysen udskiller hormonet oxytocin, som med blodet transporteres ud i yvercellerne, som trækker sig sammen, så mælken presses ud i malkegangene = koen lægger mælken ned.

Der går mellem ½ - 1 minut fra koens udskillelse af oxytocin til mælkenedlægningen finder sted. Tiden, der går, fra man starter forberedelsen, og til man sætter malkesættet på, skal være mellem 60 og 90 sekunder i besætninger med malkning to gange i døgnet. Ved malkning tre gange i døgnet skal tidsrummet være 90 – 120 sekunder. En rolig omgang med dyrene og god forberedelse fra gang til gang vil bevirke, at køerne er afslappede, når de kommer til malkning og næsten automatisk begynder at lægge mælk ned, når de kommer i malkestalden. Derved opnås en hurtigere malkning og en god renmalkning.
  
Når malkningen påbegyndes, vil der altid stå en smule mælk i yvercisternen - typisk 1 – 2 liter, som umiddelbart kan malkes ud. Derfor er det vigtigt, at koen forberedes korrekt og lægger mælk ned, så der efterfølgende ikke kommer et ophold i mælkeflowet, men at nedlægningen at den egentlige mælkemængde følger umiddelbart efter uden tommalkning. 
Netop tommalkning, eller dobbelt nedlægning, er en af hovedårsagerne til skader på patter og yver med risiko for yverbetændelse til følge og er et udslag af dårligt malkehåndværk.

En god forberedelse vil:

 • Reducere den totale malketid
 • Sikre en skånsom malkning
 • Reducere risikoen for yverbetændelse

Stress hos køerne kan hæmme og nedsætte produktionen af oxytocin og dermed gøre en effektiv tømning af yveret vanskelig. Ved en pludselig opstået stresstilstand hos koen udskilles adrenalin i blodet. Det nedsætter blodtilførslen til yveret med 95% og hindrer dermed oxytocinet i at nå mælkecellerne. En stresset ko vil med andre ord ikke lægge mælken ned. 

Stress faktorer:

 • Uvenlig omgang med dyrene
 • Uro under malkningen
 • Køer i brunst

Der kan først opnås en normal malkning ca. 15 minutter efter udskillelse af adrenalin. Hvis koen gentagne gange stresses i forbindelse med malkningen f.eks. på grund af uro under malkningen og dårlige rutiner, vil man risikere en varig ydelsesnedgang hos de pågældende køer.

Forberedelsen omfatter to trin:

 1. Formalkning
  Der formalkes med tre stråler fra hver pat for at tjekke, om mælken er forandret.  
 2. Herefter påføres prædyp (helst skum), som opløser eventuet snavs. Undgå at benytte et produkt, der er blandet op i vand. Vælg desuden et produkt med desinfektion, for at få fuld effekt af prædyp

Herefter tørres patterne af med en tør klud. Der bruges én klud pr. yver. Brug ét hjørne af kluden til hver pat. Det er vigtigt at man også husker at tørre pattespidsen af.

#748.2_gode_malkerutiner_kvægbesætning

1. Malkning – vær omhyggelig med malkesættet

Efter aftørring påsættes malkesættet. Det skal sættes på med mindst muligt luftindslip. Ekstra luftindslip øger risikoen for forurening af mælken, og samtidig kan luft-tilblanding i mælken ødelægge membranen omkring fedtkuglerne og øge andelen af FFA og dermed risikoen for en kortere holdbarhed af mælken.  
Efter påsætningen retter man slangestyret til, så maskinen hænger rigtig under yveret.
Maskinen skal være hel ren for udvendigt snavs.

2. Efter malkning – brug pattedyp

Efter malkningen skal køerne pattedyppes. Når malkesættet tages af koen, står pattekanalerne helt åbne, og der går minimum 10-15 minutter, før de igen er helt lukkede. I den periode er yveret ekstra udsat for indtrængen af skadelige bakterier. Ved at dyppe patterne med et desinficerende produkt reduceres denne risiko. Udover desinficeringsmiddel indeholder pattedyppet også typisk nogle plejende produkter, fx glycerin, der er med til at styrke huden på patterne og gøre den mere smidig. 

Vær opmærksom på, at hele patten skal være dækket af pattedyp. Hvis bagpatterne sidder helt tæt sammen, kan man ikke dyppe begge bagpatter samtidig. Man skal dyppe én pat ad gangen

Malkerutiner i AMS

I systemer med automatisk malkning (malkerobotter) sker forberedelsen af koen og rengøring af patterne automatisk, inden pattekopperne sættes på. De forskellige fabrikater af malkerobotter har forskelligt udstyr til dette. Enten i form af en rengøringskop, hvor patten stimuleres samtidig med at den rengøres - eller i form af roterende børster, der ligeledes stimulere og rengør patterne.

Problematikken er nøjagtig den samme, som ved konventionel malkning, så det er vigtigt at tidsintervallerne overholdes, så der kommer en jævn nedlægning af mælken uden tomgangsmalkning.
Her har de forskellige fabrikater også deres egen indstillingsmuligheder.

5 videoer om malkning, malkeprocedure og malkerutiner

Få indblik i malkeanlæggets vigtigste funktioner i forbindelse med både malkning og rengøring

Denne Pjece henvender sig især til nye malkere, da den i letforståelig tekst og billeder, beskriver de anbefalede rutiner ved den gode malkning samt teorien bag. Pjecen er et godt udgangspunkt, når der skal oplæres nye medarbejdere, eller malke arbejdet skal drøftes på bedriften.

Pjecen giver et indblik i malkeanlæggets vigtigste funktioner i forbindelse med både malkning og rengøring, samt en beskrivelse af, hvad man skal være opmærksom på i det daglige for at sikre, at det fungerer optimalt. I pjecen er mejeriernes kvalitetsparametre desuden beskrevet. Med punkter til hvert parameter fremgår det hvilke forhold der har indflydelse på mælkens kvalitet i forhold til malkning og hygiejne.

In English: Milking and hygiene

This leaflet illustrates the most important functions of the milking system in connection with both milking and hygiene. Moreover, the leaflet describes what you should pay attention to daily to ensure that the system works optimally. Prisen/Price er DKR 75,- pr. stk. + moms og porto

Ja tak, jeg vil gerne bestille pjecen

SEGES kurser i malkerutiner, malkeudstyr og malketeknik

SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt
i malkerutiner, malkeudstyr og malketeknik. Med vores eksperter på området som kursusledere
kombinerer vi teori og praksis, så du med garanti går hjem med en viden, du kan bruge
i dit arbejde dagen efter.

Læs eller download SEGES kursuskataloget  

Vil du vide mere?