Financiering af grønne teknologier til landbruget

Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg, Planter

Nykredit-listen - Maskinfinansiering til landbruget

OPDATERET: Nykredit tilbyder Maskinfinansiering til landbruget. Med Maskinfinansiering får du fordelagtige vilkår, når du skal finansiere nyt udstyr.

Nykredit-listen er udarbejdet af SEGES Innovation og indeholder udstyr, som bl.a. indeholder relevante løsninger, der fx foranlediger en reduktion i forbruget af brændstof, planteværn og gødning. Listen omfatter ikke effekten af dyrkningssystemer eller dyrkningsmetoder.

En maskine kan finansieres med Maskinfinansiering til landbruget, såfremt teknologien er på listen. 

En samlet finansieringsaftale (leasing og købekontrakter) skal minimum være 100.000 kr. og kræver normal kreditvurdering hos Nykredit Leasing. Tag en dialog med den lokale leasingkonsulent i Nykredit Leasing omkring hvilke maskiner, som er dækket.

Det er en forudsætning, at udstyret ikke kan blive omfattet af en bygnings pant ifølge tinglysningsloven. Kontakt din Nykredit Leasing konsulent, som kan være dig behjælpelig med introduktion til Maskinfinansiering til landbruget.

Metode og dokumentation

Listen baseres på dokumenterede maskin- og teknologiløsninger til planteproduktion. Dokumentationen kan være internationale certificeringer som fx DLG-Prüfberichte, SEGES Landsforsøg og FarmTest, udstyr godkendt som BAT teknologi, energiberegninger fra anerkendte institutter og rådgivningsvirksomheder samt teknologi indstillet til at indgå i relevante ordninger om miljøtilskud.

Optagelse på teknologilisten ”Grønne teknologier til markdrift”

Listens indhold revideres halvårlig af SEGES Innovation. Leverandører der ønsker maskiner og teknologier optaget på listen, kan sende en anmodning til teknologi@seges.dk. Anmodningen skal indeholde skriftlig dokumentation af den grønne effekt og begrundelse. 

Det er en forudsætning at teknologien skal kunne opnå selvstændig pant (Nykredits beslutning). Teknologien kan derfor ikke være eftermonteret udstyr på en eksisterende maskine eller være en bygningsdel. Behandling af anmodningen betales af indsenderen på timelønsbasis (1.200 kr./time).

Nykredit-listen teknologier til markdrift – opdelt efter emne

  1. Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring, bilag F1, 1.8
   Flytbar brovægt til vejning af bl.a. udbytter.
  2. Udstyr til måling af udbytte og/eller tørstof på høstmaskiner og frakørselsvogne, bilag F1, 1.8 (pendant til brovægt) 
   Fastmonteret udstyr, fx til opgørelse af grønmasse/udbytte og/eller tørstof på fx fabriksny finsnittere/mejetærskere samt frakørselsvogne. Kræver samfinansiering med en høstmaskine/vogn med fælles pant.
  3. Radrensere med udstyr til radsåning af efterafgrøder, bilag F2, s.173
   Radsåningsudstyr på radrensere kan være baseret på både slæbeskær og skiveskær, men ikke bredspredning. Kræver samfinansiering med en radrenser med fælles pant.
  1. Handelsgødnings- og kalkspredere med sektionskontrol, bilag G1
   Spredere der regulerer spredebredden i forhold til kiler ved anvendelse af et RTK**-GNSS* system. Hermed minimeres overlap ved gødningsspredning.
  2. Handelsgødnings- og kalkspredere med GNSS* styret start/stop, bilag G1
   Spredere hvor uddoseringen starter og stopper automatisk i forhold til en foragerperimeter ved anvendelse af et RTK**-GNSS* system. Hermed minimeres overlap.
  3. Handelsgødnings- og kalkspredere med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2
   Spredere der kan udføre gradueret spredning efter et indlæst tildelingskort fra CropSAT eller tilsvarende teknologier. Hermed optimeres gødningsudnyttelsen og risikoen for lejesæd reduceres.
  4. N-sensor teknologi til graduering af næringsstoffer, bilag G2
   (fx Yara N-sensor og Fritzmeier Isaria)
   Traktormonteret sensor til graduering af handelsgødning.
  1. Gylleforsuring i mark, bilag, bilag H1
   Markforsuringsanlæg finansieret og monteret på en gyllevogn (samlet pant).
   SyreN fra BioCover og Kyndestoft Gylleforsuring er eksempler på markforsuringsanlæg.
  2. Gylleforsuring i lager, bilag, bilag H1
   Traktormonteret tankforsuringsanlæg (skal kunne opnå separat pant). Ørum tankforsuring er et eksempel på et tankforsuringsanlæg.
  3. Nedfældning af gylle i afgrøder – placeret gylle i majs, bilag H4, side 351
   Nedfælder til placering af gylle på sortjord før såning af majs (skal kunne opnå eget pant). Teknologien placerer gyllen ca. 10 cm under jordoverfladen. Både gylleplaceringen og den efterfølgende såning af majs foretages med et RTK**-GNSS* autostyringssystem, så majsfrøet placeres lige over gyllen.
  4. Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med sektionskontrol, bilag G1
   Selvkørende og traktortrukne gyllekøretøjer der regulerer tildelingsbredden i forhold til kiler ved anvendelse af et RTK**-GNSS* system. Hermed minimeres overlap.
  5. Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med GNSS* styret start/stop, bilag G1
   Selvkørende og traktortrukne gyllekøretøjer hvor uddoseringen starter og stopper automatisk i forhold til en foragerperimeter ved anvendelse af et RTK**-GNSS* system. Hermed minimeres overlap i forageren.
  6. Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NIR-sensor, bilag H6
   Gylleudstyr/-køretøjer der kan graduere næringsstoftildelingen styret at måling med en monteret NIR-sensor. Hermed sikres en jævn næringsstoftildeling.
  7. Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NMR-sensor, bilag H2
   Gylleudstyr/-køretøjer der kan graduere næringsstoftildelingen styret at måling med en monteret NMR-sensor. Hermed sikres en jævn næringsstoftildeling
  8. Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2
   Gylleudstyr/-køretøjer der kan graduere tildelingen efter et indlæst tildelingskort fra CropSAT eller tilsvarende teknologier. Hermed optimeres udnyttelsen og risikoen for lejesæd reduceres.
  1. Såmaskiner med sektionskontrol, bilag G1
   RTK**-GNSS* styret opdeling af udsædsudmadningen i delbredder reducerer overforbrug af udsæd, og minimerer risikoen for lejesæd ved forageren.
  2. Såmaskiner med GNSS* styret start/stop, bilag G1
   RTK**-GNSS* styret automatisk start/stop af udmadningen i forhold til en foragerperimeter reducerer overforbrug af udsæd og minimerer risikoen for lejesæd ved forageren.
  3. Såmaskiner med udstyr til placering af handelsgødning og økogødning, bilag I1
   Placering af handels- og økogødning har en veldokumenteret positiv effekt for udnyttelsen af næringsstofferne.
  4. Gyllekøretøjer der overholder anbefalingen til 4 ton hjullast, bilag H7
   Den generelle anbefaling for at undgå jordpakning er, at hjullasten ikke overstiger 4 ton. Teknologier til udbringning af gylle der kan overholde anbefalingen, er optaget på denne liste. 
   Drag-hose systemer fra fx Mastek og SlurryKat kan nævnes er eksempler.
  5. Halm i hårdt pressede midi baller fremfor storballer, bilag J2
   Halm presset med HD-baller muliggør transport af større vægt på samme lad-areal. Desuden muliggør det lagring af flere kg på samme areal.
  6. Køretøjer med teknologier der forøger bærefladen og mindsker traction, bilag H8 
   (”Traction” er de nedadgående forskydningskræfter, der forsages af trækkende hjuls ”greb” i jordoverfladen.)
   Litteraturstudie om jordpakningsforsøg 2010-2020, samt afklaring med Aarhus Universitet, om hvad vi samlet kan konkludere, giver den samlede anbefaling. 
   Eksempler kan være hjultræk og udskudsaksler på gyllevogne, selvkørende gyllemaskiner med træk på alle aksler og gummibælter på landbrugskøretøjer.
  1. Kartoffellæggere med sektionskontrol, bilag G1
   RTK**-GNSS* styret opdeling af udmadningen i delbredder reducerer overforbrug af læggekartofler.
  2. Kartoffellæggere med foragerautomatik, bilag G1
   RTK**-GNSS* styret automatisk start/stop af udmadningen i forhold til en foragerperimeter reducerer overforbrug af læggekartofler.
  1. Sprøjter udstyret med min. to dyser, godkendt til 90 % afdriftsreduktion, bilag K7
   Nye marksprøjter udstyret med mulighed for minimum to dyser godkendt til 90 % afdriftsreduktion. En teknologi godkendt af Miljøstyrelsen som afdriftsreducerende.
  2. Sprøjter med sensorstyret bomhøjdekontrol, bilag K3
   Nye marksprøjter udstyret med sensorstyret bomhøjdekontrol.
  3. Marksprøjter med sektionskontrol og foragerautomatik (GNSS* styret start/stop), bilag K4
   Marksprøjter der regulerer behandlingsbredden i forhold til kiler, og starter og stopper automatisk i forhold til en foragerperimeter ved anvendelse af et RTK**-GNSS* system. Hermed minimeres overlap (dobbelt tildeling).
  4. Udstyr til pletsprøjtning (spotsprøjtning), bilag K5
   Marksprøjter udstyret til pletsprøjtning i delbredder.
  5. Marksprøjter med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag K6, side 82
   Marksprøjter der kan graduere tildelingen efter et indlæst tildelingskort fra CropSAT eller tilsvarende teknologier. Hermed minimeres overlap.
  6. Marksprøjter med injektion, som kan håndtere pletsprøjtning, bilag K6, side 82
   Marksprøjter udstyret til pletsprøjtning i delbredder, kombineret med injektionsteknologi.
  7. Radrensere med kamerabaseret rækkestyring, bilag K4
   Kamerastyring til sideværts regulering af radrenseskærene muliggør reduktion af det bånd, der ikke behandles ved radrensning. Herved sænkes ukrudtstrykket.
  8. Radrensere med GNSS*-rækkestyring, bilag G1
   RTK**-GNSS*-rækkestyring til sideværts regulering af radrenseskærene muliggør reduktion af det bånd der ikke behandles ved radrensning. Herved sænkes ukrudtstrykket.
  9. Radrensere med GNSS*-styret sektionskontrol, bilag G1
   Radrensere der regulerer behandlingsbredden i forhold til kiler ved anvendelse af et RTK**-GNSS*-system. Hermed minimeres den mængde afgrøde, der ødelægges i forageren.
  10. Droner til kortlægning af ukrudtsforekomster, bilag K5
   Teknologier til kortlægning af forekomsten af ukrudt, der muliggør graduering eller pletsprøjtning, for stedspecifik sprøjtning.
  1. Tørrerier med genanvendelse af opvarmet tørreluft, bilag L2
   Tørrerier der helt eller delvist recirkulerer den opvarmede tørreluften, for reduktion af energiforbruget.
  1. Vandingsudstyr ved samtidig kontrol og optimering af pumper og anlæg, bilag M2
   Det er et krav at et eksternt firma med kompetencerne, kontrollerer vandmængdeydelsen i forhold til eksisterende og nye vandingsmaskiner. Når behov skal kapaciteten fra boringer, pumper, rørføring og vandingsmaskiner optimeres. Investering i nye teknologier der kan opnå selvstændig pant, kan opnå finansiering. Det vil typisk være pumper og vandingsmaskiner.
  1. Dæktryksreguleringssystemer – fastmonteret på landbrugsmaskiner, bilag O1
   Kan samfinansieres fastmonteret på motorredskab (fx høstmaskine), påhængskøretøj (fx en gyllevogn), samt på den trækkende traktor, hvis den opfylder Stage 4b eller Stage 5 emissionskravene (gældende krav 2020). Kan samfinansieres fastmonteret på ny maskine/enhed.
  2. Dæk med særligt fleksible karkasser, som VF- og IF-dæk, bilag O1
   Sikrer mulighed for minimalt dæktryk og maksimal bæreflade. Kan samfinansieres fastmonteret på påhængskøretøj (fx en gyllevogn). Kan samfinansieres fastmonteret på ny traktor eller motorredskab som finsnittere, mejetærskere, roe- og kartoffeloptagere og lignende.
  3. Landbrugskøretøjer med autostop af motorer for at undgå tomgang, bilag O2
   Der kan være tale om et simpelt system, der kun stopper motoren (man skal selv starte igen), eller et system der stopper efter nogle sekunder, og starter igen automatisk ved aktivering af gaspedal mv. Kan samfinansieres fastmonteret på et landbrugskøretøj.
  4. Eldrevne køretøjer opladet af indbyggede solceller (fx FarmDroid). Listen er åbne overfor optagelse af andre eldrevne køretøjer mod dokumentation for en grøn effekt på linje med andre nye teknologier.
  5. Systemer til førerassistance på traktorer til reduktion af bl.a. brændstofforbruget, bilag O4
   Støttesystemer til optimering af traktorens funktioner som dæktryk, vægt, liftindstilling og lignende, med en dokumenteret effekt på fx brændstofforbruget og kapaciteten.

Nykredit-listen: Grønne teknologier til markdrift

Herunder markmaskiner og -teknologier opdelt alfabetisk (læs uddybning i den emneopdelte liste):

A:

B:
Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring, bilag F1, 1.8

D:
Droner til kortlægning af ukrudtsforekomster, bilag K5
Dæk med særligt fleksible karkasser, som VF- og IF-dæk, bilag O1
Dæktryksreguleringssystemer – fastmonteret på landbrugsmaskiner, bilag O1

E:
Eldrevne køretøjer opladet af indbyggede solceller (fx FarmDroid). Listen er åbne overfor optagelse af andre eldrevne køretøjer mod dokumentation for en grøn effekt på linje med andre nye teknologier.

G:
Gylleforsuring i lager, bilag, bilag H1
Gylleforsuring i mark, bilag, bilag H1
Gyllekøretøjer der overholder anbefalingen til 4 ton hjullast, bilag H7
Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med foragerautomatik (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med sektionskontrol (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2
Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NIR-sensor, bilag H6
Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NMR-sensor, bilag H2

H:
Halm i hårdt pressede midi baller fremfor storballer, bilag J2
Handelsgødnings- og kalkspredere med foragerautomatik (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Handelsgødnings- og kalkspredere med sektionskontrol (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Handelsgødnings- og kalkspredere med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2

K:
Kartoffellæggere med foragerautomatik (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Kartoffellæggere med sektionskontrol (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Køretøjer med teknologier der forøger bærefladen og mindsker traction, bilag H8 
(Fx hjultræk og udskudsaksler på gyllevogne og gummibælter på landbrugskøretøjer)

L:
Landbrugskøretøjer med autostop af motorer for at undgå tomgang, bilag O2

M:
Marksprøjter med injektion, som kan håndtere pletsprøjtning, bilag K6, side 82
Marksprøjter med sektionskontrol og foragerautomatik (GNSS* styret start/stop), bilag K4
Marksprøjter med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag K6, side 82

N:
Nedfældning af gylle i afgrøder – placeret gylle i majs, bilag H4, side 351
N-sensor teknologi til graduering af næringsstoffer, bilag G2
(fx Yara N-sensor og Fritzmeier Isaria)

R:
Radrensere med GNSS*-rækkestyring, bilag G1
Radrensere med GNSS*-styret sektionskontrol, bilag G1
Radrensere med kamerabaseret rækkestyring, bilag K4
Radrensere med udstyr til radsåning af efterafgrøder, bilag F2, s.173

S:
Sprøjter med sensorstyret bomhøjdekontrol, bilag K3
Sprøjter udstyret med min. to dyser, godkendt til 90 % afdriftsreduktion, bilag K7
Systemer til førerassistance på traktorer der reducerer brændstofforbrug, bilag O4 
Såmaskiner med foragerautomatik (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Såmaskiner med sektionskontrol (GNSS* styret start/stop), bilag G1
Såmaskiner med udstyr til placering af handelsgødning og økogødning, bilag I1

T:
Tørrerier med genanvendelse af opvarmet tørreluft, bilag L2

U:
Udstyr til måling af udbytte og/eller tørstof på høstmaskiner og frakørselsvogne, bilag F1, 1.8 (pendant til brovægt) 
Udstyr til pletsprøjtning (spotsprøjtning), bilag K5

V:
Vandingsudstyr ved samtidig kontrol og optimering af pumper og anlæg, bilag M2

*GNSS – Global Navigation Satellite System. I daglig tale GPS. Læs uddybning om GPS på Wikipedia.

**RTK – Real Time Kinematic. Højpræcist korrektionssignal til GNSS-systemer. Læs uddybning om RTK på Wikipedia.

Vil du vide mere?