Financiering af grønne teknologier til landbruget

Økonomi og ledelse, Kvæg, Planter, Svin

Nykredit-listen - Grøn maskinfinansiering til landbruget

Nykredit tilbyder Grøn maskinfinansiering til landbruget med henblik på at understøtte den grønne omstilling i landbruget. Med Grøn maskinfinansiering får du fordelagtige vilkår, når du skal finansiere nyt udstyr.

Listen er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer SEGES og indeholder udstyr, som understøtter den grønne omstilling i landbruget og indeholder relevante løsninger, der fx foranlediger en reduktion i forbruget af brændstof, planteværn og gødning. Listen omfatter ikke effekten af dyrkningssystemer eller dyrkningsmetoder.

Det er et krav, at udstyret findes på listen nedenfor. En samlet finansieringsaftale (leasing eller købekontrakter) skal minimum være 100.000 kr. Det er kun udstyr, der fremgår af listen, hvor man kan opnå de fordelagtige vilkår. F.eks. kan man bruge Grøn maskinfinansiering til et redskab på listen, men hvis der samtidig købes en traktor, er den ikke automatisk omfattet af Grøn maskinfinansiering.

Det er en forudsætning, at udstyret ikke kan blive omfattet af en bygnings pant ifølge tinglysningsloven. 
Kontakt din Nykredit Leasing konsulent, som kan være dig behjælpelig med introduktion til Grøn Maskinfinansiering.

Metode og dokumentation

Listen baseres på dokumenterede maskin- og teknologiløsninger til planteproduktion. Dokumentationen kan være internationale certificeringer som fx DLG-Prüfberichte, SEGES Landsforsøg og FarmTest, udstyr godkendt som BAT teknologi, energiberegninger fra anerkendte institutter og rådgivningsvirksomheder samt teknologi indstillet til at indgå i relevante ordninger om miljøtilskud.

Optagelse på teknologilisten ”Grønne teknologier til markdrift”

Listens indhold revideres halvårlig af Landbrug & Fødevarer SEGES. Leverandører der ønsker maskiner og teknologier optaget på listen, kan sende en anmodning til teknologi@seges.dk. Anmodningen skal indeholde skriftlig dokumentation af den grønne effekt og begrundelse. 

Det er en forudsætning at teknologien skal kunne opnå selvstændig pant (Nykredits beslutning). Teknologien kan derfor ikke være eftermonteret udstyr på en eksisterende maskine eller være en bygningsdel. Behandling af anmodningen betales af indsenderen på timelønsbasis (1.200 kr./time).

Nykredit-listen grønne teknologier til markdrift – opdelt efter emne

  1. Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring, bilag F1, 1.8
   Stationær eller flytbar brovægt til vejning af bl.a. udbytter.
  2. Udstyr til måling af udbytte og/eller tørstof på høstmaskiner og frakørselsvogne, bilag F1, 1.8 (pendant til brovægt) 
   Fastmonteret udstyr, fx til opgørelse af grønmasse/udbytte og/eller tørstof på fx finsnittere/mejetærskere samt frakørselsvogne. Kræver samfinansiering med en høstmaskine/vogn med fælles pant. 
  3. Radrensere med udstyr til radsåning af efterafgrøder, bilag F2, s.173
   Radsåningsudstyr på radrensere kan være baseret på både slæbeskær og skiveskær, men ikke bredspredning. Kræver samfinansiering med en radrenser med fælles pant. 
  1. Handelsgødnings- og kalkspredere med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   Spredere der regulerer spredebredden i forhold til kiler ved anvendelse af et RTK**-GNSS[1] system. Hermed minimeres overlap ved gødningsspredning.
  2. Handelsgødnings- og kalkspredere med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   Spredere hvor uddoseringen starter og stopper automatisk i forhold til en foragerperimeter ved anvendelse af et RTK**-GNSS[1] system. Hermed minimeres overlap.
  3. Handelsgødnings- og kalkspredere med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2
   Spredere der kan udføre gradueret spredning efter et indlæst tildelingskort fra CropSAT eller tilsvarende teknologier. Hermed optimeres gødningsudnyttelsen og risikoen for lejesæd reduceres.
  4. N-sensor teknologi til graduering af næringsstoffer, bilag G2
   (fx Yara N-sensor og Fritzmeier Isaria)
   Traktormonteret sensor til graduering af handelsgødning.
   
  1. Gylleforsuring i mark, bilag, bilag H1
   Markforsuringsanlæg finansieret og monteret på en gyllevogn (samlet pant).
   SyreN fra BioCover og Kyndestoft Gylleforsuring er eksempler på markforsuringsanlæg.
  2. Gylleforsuring i lager, bilag, bilag H1
   Traktormonteret tankforsuringsanlæg (skal kunne opnå separat pant). Ørum tankforsuring er et eksempel på et tankforsuringsanlæg.
  3. Nedfældning af gylle – sortjord, bilag H1
   Nedfælder til nedfældning af gylle på sortjord (skal kunne opnå eget pant).
  4. Nedfældning af gylle – græs, bilag H1
   Nedfælder til nedfældning af gylle i slætgræs mv. (skal kunne opnå eget pant).
  5. Nedfældning af gylle i afgrøder – placeret gylle i majs, bilag H4, side 351
   Nedfælder til placering af gylle på sortjord før såning af majs (skal kunne opnå eget pant). Teknologien placerer gyllen ca. 10 cm under jordoverfladen. Både gylleplaceringen og den efterfølgende såning af majs foretages med et RTK[2]-GNSS[1] autostyringssystem, så majsfrøet placeres lige over gyllen.
  6. Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   Selvkørende og traktortrukne gyllekøretøjer der regulerer tildelingsbredden i forhold til kiler ved anvendelse af et RTK[2]-GNSS[1] system. Hermed minimeres overlap.
  7. Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   Selvkørende og traktortrukne gyllekøretøjer hvor uddoseringen starter og stopper automatisk i forhold til en foragerperimeter ved anvendelse af et RTK[2]-GNSS[1] system. Hermed minimeres overlap i forageren.
  8. Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NIR-sensor, bilag H6
   Gylleudstyr/-køretøjer der kan graduere næringsstoftildelingen styret at måling med en monteret NIR-sensor. Hermed sikres en jævn næringsstoftildeling.
  9. Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NMR-sensor, bilagH2
   Gylleudstyr/-køretøjer der kan graduere næringsstoftildelingen styret at måling med en monteret NMR-sensor. Hermed sikres en jævn næringsstoftildeling
  10. Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2
   Gylleudstyr/-køretøjer der kan graduere tildelingen efter et indlæst tildelingskort fra CropSAT eller tilsvarende teknologier. Hermed optimeres udnyttelsen og risikoen for lejesæd reduceres.
  1. Såmaskiner med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   RTK[2]-GNSS[1] styret opdeling af udsædsudmadningen i delbredder reducerer overforbrug af udsæd, og minimerer risikoen for lejesæd ved forageren.
  2. Såmaskiner med foragerautomatik (*GNSS styret start/stop), bilag G1
   RTK[2]-GNSS[1] styret automatisk start/stop af udmadningen i forhold til en foragerperimeter reducerer overforbrug af udsæd og minimerer risikoen for lejesæd ved forageren.
  3. Såmaskiner med udstyr til placering af handelsgødning og økogødning, bilag I1
   Placering af handels- og økogødning har en veldokumenteret positiv effekt for udnyttelsen af næringsstofferne.
  4. Gyllekøretøjer der overholder anbefalingen til 4 ton hjullast, bilag H7
   Den generelle anbefaling for at undgå jordpakning er, at hjullasten ikke overstiger 4 ton. Teknologier til udbringning af gylle der kan overholde anbefalingen, er optaget på denne liste. 
   Drag-hose systemer fra fx Mastek og SlurryKat kan nævnes er eksempler.
  5. Køretøjer med teknologier der forøger bærefladen og mindsker traction, bilag H8 (LI-link) 
   (”Traction” er de nedadgående forskydningskræfter, der forsages af trækkende hjuls ”greb” i jordoverfladen.)
   Litteraturstudie om jordpakningsforsøg 2010-2020, samt afklaring med Aarhus Universitet, om hvad vi samlet kan konkludere, giver den samlede anbefaling. 
   Eksempler kan være hjultræk og udskudsaksler på gyllevogne, selvkørende gyllemaskiner med træk på alle aksler og gummibælter på landbrugskøretøjer.
  1. Kartoffellæggere med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   RTK[2]-GNSS[1] styret opdeling af udmadningen i delbredder reducerer overforbrug af læggekartofler.
  2. Kartoffellæggere med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
   RTK[2]-GNSS[1] styret automatisk start/stop af udmadningen i forhold til en foragerperimeter reducerer overforbrug af læggekartofler.
  3. Kartoffellæggere med udstyr til placering af handelsgødning (og økogødning), bilag J1, s. 291
   Placering af handels- og økogødning har en veldokumenteret positiv effekt for udnyttelsen af næringsstofferne.
  1. Sprøjter udstyret med min. to dyser, godkendt til 90 % afdriftsreduktion, bilag K7
   Nye marksprøjter udstyret med mulighed for minimum to dyser godkendt til 90 % afdriftsreduktion. En teknologi godkendt af Miljøstyrelsen som afdriftsreducerende.
  2. Sprøjter med sensorstyret bomhøjdekontrol, bilag K3
   Nye marksprøjter udstyret med sensorstyret bomhøjdekontrol.
  3. Marksprøjter med sektionskontrol og foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop) , bilag K4
   Marksprøjter der regulerer behandlingsbredden i forhold til kiler, og starter og stopper automatisk i forhold til en foragerperimeter ved anvendelse af et RTK[2]-GNSS[1] system. Hermed minimeres overlap (dobbelt tildeling).
  4. Udstyr til pletsprøjtning (spotsprøjtning), bilag K5
   Marksprøjter udstyret til pletsprøjtning i delbredder.
  5. Marksprøjter med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag K6, side 82
   Marksprøjter der kan graduere tildelingen efter et indlæst tildelingskort fra CropSAT eller tilsvarende teknologier. Hermed minimeres overlap.
  6. Marksprøjter med injektion, som kan håndtere pletsprøjtning, bilag K6, side 82
   Marksprøjter udstyret til pletsprøjtning i delbredder, kombineret med injektionsteknologi.
  7. Radrensere med kamerabaseret rækkestyring, bilag K4
   Kamerastyring til sideværts regulering af ragrenseskærene muliggør reduktion af det bånd, der ikke behandles ved radrensning. Herved sænkes ukrudtstrykket.
  8. Radrensere med GNSS[1]-rækkestyring, bilag G1
   RTK[2]-GNSS[1]-rækkestyring til sideværts regulering af ragrenseskærene muliggør reduktion af det bånd der ikke behandles ved radrensning. Herved sænkes ukrudtstrykket.
  9. Radrensere med GNSS[1]-styret sektionskontrol, bilag G1
   Radrensere der regulerer behandlingsbredden i forhold til kiler ved anvendelse af et RTK[2]-GNSS[1]-system. Hermed minimeres den mængde afgrøde, der ødelægges i forageren
  10. Droner til kortlægning af ukrudtsforekomster, bilag K5
   Teknologier til kortlægning af forekomsten af ukrudt, der muliggør graduering eller pletsprøjtning, for stedspecifik sprøjtning.
  1. Gastæt opbevaring, bilag L1
   Opbevaringsanlæg til gastæt opbevaring af salgs- og foderafgrøder, der sikrer at afgrøden ikke skal nedtørres fra et vandindhold i normalspændet.
  2. Tørrerier med genanvendelse af opvarmet tørreluft, bilag L2 (LI-link)
   Tørrerier der helt eller delvist recirkulerer den opvarmede tørreluften, for reduktion af energiforbruget.
  1. Vandingsudstyr ved samtidig kontrol og optimering af pumper og anlæg, bilag M2 (LI-link)
   Det er et krav at et eksternt firma med kompetencerne, kontrollerer vandmængdeydelsen i forhold til eksisterende og nye vandingsmaskiner. Når behov skal kapaciteten fra boringer, pumper, rørføring og vandingsmaskiner optimeres. Investering i nye teknologier der kan opnå selvstændig pant, kan opnå finansiering. Det vil typisk være pumper og vandingsmaskiner.
  1. Dæktryksreguleringssystemer – fastmonteret på landbrugsmaskiner, bilag O1
   Kan samfinansieres fastmonteret på motorredskab (fx høstmaskine), påhængskøretøj (fx en gyllevogn), samt på den trækkende traktor, hvis den opfylder Stage 4b eller Stage 5 emissionskravene (gældende krav 2020). Kan samfinansieres fastmonteret på ny maskine/enhed.
  2. Dæk med særligt fleksible karkasser, som VF- og IF-dæk, Bilag O1
   Sikrer mulighed for minimalt dæktryk og maksimal bæreflade. Kan samfinansieres fastmonteret på påhængskøretøj (fx en gyllevogn). Kan samfinansieres fastmonteret på ny traktor eller motorredskab som finsnittere, mejetærskere, roe- og kartoffeloptagere og lignende.
  3. Autostyringssystemer med RTK[2]-niveau, bilag G1
   Kan samfinansieres fastmonteret på en ny traktor eller motorredskab.
  4. Landbrugskøretøjer med autostop af motorer for at undgå tomgang, bilag O2
   Der kan være tale om et simpelt system, der kun stopper motoren (man skal selv starte igen), eller et system der stopper efter nogle sekunder, og starter igen automatisk ved aktivering af gaspedal mv. Kan samfinansieres fastmonteret på et landbrugskøretøj.
  5. Sejlskæreborde til mejetærskere for større høstkapacitet, bilag O3
   Kan samfinansieres fastmonteret på en fabriksny mejetærsker.

Nykredit-listen: Grønne teknologier til markdrift

Herunder markmaskiner og -teknologier opdelt alfabetisk (læs uddybning i den emneopdelte liste):

A:
Autostyringssystemer med RTK[2]-niveau, bilag G1

B:
Brovægt til optimering af markdrift, lagerstyring og foderstyring, bilag F1, 1.8

D:
Droner til kortlægning af ukrudtsforekomster, bilag K5
Dæk med særligt fleksible karkasser, som VF- og IF-dæk, Bilag O1
Dæktryksreguleringssystemer – fastmonteret på landbrugsmaskiner, Bilag O1

G:
Gastæt opbevaring, bilag L1
Gylleforsuring i lager, bilag, bilag H1
Gylleforsuring i mark, bilag, bilag H1
Gyllekøretøjer der overholder anbefalingen til 4 ton hjullast, bilag H7
Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Gylleudstyr/-køretøjer (inkl. møg) med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2
Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NIR-sensor, bilag H6
Gylleudstyr/-køretøjer med udstyr til graduering efter NMR-sensor, bilag H2

H:
Handelsgødnings- og kalkspredere med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Handelsgødnings- og kalkspredere med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop),  bilag G1
Handelsgødnings- og kalkspredere med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag G2

K:
Kartoffellæggere med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Kartoffellæggere med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Kartoffellæggere med udstyr til placering af handelsgødning (og økogødning), bilag J1, s. 291
Køretøjer med teknologier der forøger bærefladen og mindsker traction, bilag H8
(Fx hjultræk og udskudsaksler på gyllevogne og gummibælter på landbrugskøretøjer)

L:
Landbrugskøretøjer med autostop af motorer for at undgå tomgang, bilag O2

M:
Marksprøjter med injektion, som kan håndtere pletsprøjtning, bilag K6, side 82
Marksprøjter med sektionskontrol og foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop) , bilag K4
Marksprøjter med udstyr til graduering efter tildelingskort, bilag K6, side 82

N:
Nedfældning af gylle – græs, bilag H1
Nedfældning af gylle – sortjord, bilag H1
Nedfældning af gylle i afgrøder – placeret gylle i majs, bilag H4, side 351
N-sensor teknologi til graduering af næringsstoffer, bilag G2
(fx Yara N-sensor og Fritzmeier Isaria)

R:
Radrensere med GNSS[1]-rækkestyring, bilag G1
Radrensere med GNSS[1]-styret sektionskontrol, bilag G1
Radrensere med kamerabaseret rækkestyring, bilag K4
Radrensere med udstyr til radsåning af efterafgrøder, bilag F2, s.173

S:
Sejlskæreborde til mejetærskere for større høstkapacitet, bilag O3
Sprøjter med sensorstyret bomhøjdekontrol, bilag K3
Sprøjter udstyret med min. to dyser, godkendt til 90 % afdriftsreduktion, bilag K7
Såmaskiner med foragerautomatik (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Såmaskiner med sektionskontrol (GNSS[1] styret start/stop), bilag G1
Såmaskiner med udstyr til placering af handelsgødning og økogødning, bilag I1

T:
Tørrerier med genanvendelse af opvarmet tørreluft, bilag L2

U:
Udstyr til måling af udbytte og/eller tørstof på høstmaskiner og frakørselsvogne, bilag F1, 1.8 (pendant til brovægt) 
Udstyr til pletsprøjtning (spotsprøjtning), bilag K5

V:
Vandingsudstyr ved samtidig kontrol og optimering af pumper og anlæg, bilag M2

 

Vil du vide mere?