Jura, Økonomi og ledelse

Mental Sundhed i landbruget: Tilskud og støttemuligheder fra det offentlige

Hvis arbejdsgiver eller en medarbejder bliver ramt af stress, er der forskellige støttemuligheder fra det offentlige både i forhold til arbejdsgiver og til medarbejdere på landbrugsbedriften.

Stress rammer flere og flere danskere, og kan på arbejdsmarkedet have store personlige og økonomiske konsekvenser. Stress anses for at være et af de mest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblemer i EU-landene. 

En medarbejder med stress har tit et højere sygefravær og en lavere arbejdsevne og produktivitet - og det bidrager ofte blot yderligere til personens stress. Er det derimod arbejdsgiveren, som har stress, kan det skabe et dårligt arbejdsmiljø på bedriften. Derfor er det vigtigt, at man er opmærksom på at få søgt hjælp – enten via egen læge, privat sundhedsforsikring eller igennem de offentlige tilskuds- og støttemuligheder. 

Stress er ikke en sygdom i sig selv, men langvarig stress kan føre til såvel fysisk som psykisk sygdom og har ofte alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejders helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer. Det er værd at bemærke, at idet stress ikke i sig selv betragtes som en kronisk sygdom, vil flere af nedenstående muligheder ikke kunne finde anvendelse. De vil dog kunne finde anvendelse i det omfang, hvor stressen har medført fysiske og/eller psykiske kroniske lidelser.

Støttemuligheder for selvstændige

Sygedagpenge

Selvstændige, der er ude af du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom, eller fordi vedkommende er kommet til skade, har ret sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom. Derudover er det en betingelse, at vedkommende har været drevet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst seks måneder inden for de seneste 12 måneder, og at vedkommende har arbejdet mindst 18,5 time pr. uge i virksomheden.
 
Selvstændige har mulighed for at tegne en frivillig forsikring via Udbetaling Danmark, som medfører, at der også i periodens første 2 uger kan udbetales sygedagpenge enten fra første eller tredje sygefraværsdag. Læs mere om sygedagpengeforsikringen

Der vil ske en revurdering af sygedagpengene efter 22 uger. Maksimal udbetaling af dagpenge udgør 4.550 kr. pr. uge. (2023). Dagpengene beregnes for selvstændige på baggrund af det seneste års overskud før renter.

Jobafklarings- og ressourceforløb

Hvis man efter 22 uger med sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpenge efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, kan man overgå til et jobafklaringsforløb. 

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt løbe i op til 2 år ad gangen. Forløbet ophører, når man ikke længere er uarbejdsdygtig, herunder når helbredstilstanden er stationær. Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension. Under begge typer forløb vil det være muligt af få ressourceforløbsydelse. 

Ressourceforløbsydelsen udgør 15.874 kr. for forsørgere og 11.944 kr. for ikke forsørgere. (2023)

§ 58-aftale for selvstændige

Hvis man som selvstændig ikke har tegnet en forsikring, kan man ved langvarig eller kronisk sygdom efter aftale med kommunen få ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden. En §58a-aftale kan indgås, når risikoen for fravær er væsentligt forøget på grund af lidelsen, og fraværet vurderes at ville medføre mindst 10 fraværsdage inden for et år. Aftalen omfatter kun fravær pga. den langvarige eller kroniske lidelse, og den kan godkendes for op til 2 år ad gangen.

Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne/fleksjob

Personer, der driver selvstændig virksomhed og som har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed kan få et tilskud. Det er en betingelse at virksomheden har været hovedbeskæftigelse, og at man har arbejdet i væsentligt omfang i virksomheden i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder. 

Tilskuddet udgør 152.086 kr. (2023) og søges ved kommunen. Tilskuddet nedsættes med 30 % af en beregnet indkomst i virksomheden. Beregningen sker på baggrund overskud før renter af de 2 bedste regn-skabsår indenfor 3 år.

Den selvstændige kan afprøves i egen virksomhed. Hvis der skal bevilges fleksjob som lønmodtager, skal den selvstændige afprøves uden for virksomheden.

Personlig assistance

Der kan ydes støtte til personlig assistance lønmodtagere, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til særlig personlig bistand. Den per-sonlige assistent kan f.eks. yde hjælp til at skabe overblik over opgaver mv. 

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance udgør ca. 128 kr. i timer (2023). Ved ansættelse på 37 timer kan der som udgangspunkt maksimalt ydes assistance på 20 timer pr. uge. Den personlige assistent kan være ægtefællen eller andre ansatte i virksomheden.

Støttemuligheder for ansatte

Sygedagpenge 

Arbejdsgiver skal som udgangspunkt betale den ansattes løn eller sygedagpenge under de første 30 dages sygdom, herefter har arbejdsgiver mulighed for at få refusion fra kommunen, hvis den ansatte opfylder et beskæftigelseskrav.

§ 56-aftaler

Hvis den ansatte har en langvarig eller kronisk sygdom, kan arbejdsgiver få refusion for den ansattes sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis arbejdsgiver og den ansatte indgår en § 56-aftale. Aftalen kræver et fravær på grund af lidelsen på mindst 10 dage om året.

Fleksjob

Ansatte, som har en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, kan tilkendes fleksjob af kommunen. Arbejdsgiver udbetaler løn for de effektive timer som den ansatte i fleksjob arbejder og kommunen yder herudover et tilskud til lønnen. 

Personlig assistance

Der kan ydes støtte til personlig assistance til selvstændige erhvervsdrivende, som på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til særlig personlig bistand. Den personlige assistent kan være arbejdsgiver eller andre ansatte i virksomheden.

Ved en bevilling af personlig assistance betaler jobcentret et tilskud til arbejdsgivers udgifter til ansættelse af en personlig assistent. Tilskuddet til personlig assistance udgør ca. 128 kr. i timer (2023). Ved ansættelse på 37 timer kan der som udgangspunkt maksimalt ydes assistance på 20 timer pr. uge.

Mentorordning

Mentorordningen er en mulighed i en periode til personer, som har særlige vanskeligheder, og hvor en men-tor er afgørende for at komme i gang på arbejdsmarkedet eller blive fastholdt på arbejdsmarkedet. Ar-bejdsgiver får dækket lønomkostningen for den medarbejder, som skal være mentor.  Mentorstøtte kan bevilges af Jobcentret for 6 måneder ad gangen. 

Vil du vide mere?