Jura, Natur og vandmiljø

Kortene over kategori 1, 2 og 3 natur, der anvendes i husdyrreguleringen er opdateret

Der er kommet ny kategori 1 natur, sket redigeringer af laget der viser kategori 2 højmoser og alle kortlag er opdateret med nye udtræk af den vejledende registrering af naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper.

Der er endvidere ændret i måden GIS-udtrækket er lavet på, hvilket ifølge miljøstyrelsen skulle give et mere retvisende kort. Derfor er husdyrvejledningens afsnit om "kortgrundlag der anvendes i reguleringen" også opdateret med beskrivelse af kriterierne for GIS-udtrækket.

Kortene er i vidt omfang alene vejledende, hvorfor det kan være nødvendig at sætte sig lidt ind i grundlagene og sammenholde disse med lovgivningen og de faktiske forhold, når man skal vurdere om kortene kan give udfordringer for miljøgodkendelser eller revurderinger. Det kan derfor anbefales at man læser Husdyrvejledningens afsnit om "kortgrundlag der anvendes i reguleringen”.

Kategori 1 Natur

De nye Natura 2000 områder, der blev udpeget i forbindelse med justeringen af Natura 2000 grænserne pr. 1. november 2018, blevet kortlagt. 

Noget af den kortlagte natur omfatter ammoniakfølsomme habitatnaturtyper, den såkaldte Kategori 1 natur.

Kategori 1- naturen udløser vidtgående krav til nærliggende husdyrbrugs ammoniakemissioner ved miljøgodkendelse eller revurdering. Beliggenheden kan derfor have stor betydning for husdyrbrugenes udviklingsmuligheder.

Kortlægningen af habitatnaturen opfattes som faktuel, og er derfor ikke i høring. De ammoniakfølsomme habitatnaturtyper omfattet af kategori 1, er derfor heller ikke vejledende, men har umiddelbar virkning ved miljøgodekndelser mm. 

Kortlægningen af naturen anvendes i Natura 2000-basisanalyserne som grundlag for de kommende natura 2000-planer. Miljøstyrelsen har netop offentliggjort 3. generation af Natura 2000 basisanalyser, der skal ligge til grund for de kommende Natura 2000 planer for perioden 2022-2027. Basisanalysernes indhold er ifølge Miljøstyrelsen primært en faktuel præsentation af data om det aktuelle område, og de sendes derfor heller ikke i offentlig høring.  Dog kan faktuelle bemærkninger til basisanalyserne indsendes til Miljøstyrelsen inden d. 16. september 2020.

Læs mere i nyheden Natura 2000 basisanalyser og ny naturkortlægning er offentliggjort.

Her finder du kortene Kategori 1 - 3 habitatnaturtyperne

De samlede kortlag over Kategori 1 - 3 habitatnaturtyperne kan ses på MiljøGis til husdyrreguleringen, på Danmarks Arealinformation og på kortet i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk.

Du kan desuden se de nye Natura 2000 områder på kortværket Gældende Natura 2000-områder pr 1.11.2018.

Vil du vide mere?