Et toptunet malkeanlæg giver bedre yversundhed

Højt celletal eller mange nyinfektioner i din besætning kan skyldes, at malkeanlægget ikke er rigtigt indstillet. Læs her hvordan du sikrer, at dit malkeanlæg er toptunet.

  
Nogle af de typiske fejl på malkeanlæg er bl.a. pulsatorfejl og ikke optimale indstillinger af aftagere, pulsatorer og vakuumniveau i forhold til køernes ydelse. 

Et malkeanlæg skal være rigtigt indstillet for at sikre både mælkens kvalitet og en skånsom og hurtig malkning af køerne. Derfor er løbende tjek og vedligehold afgørende. En teknisk afprøvning af anlægget anbefales især, hvis man har mange nyinfektioner, forhøjet tankcelletal – eller urolig malkning med mange afspark. Det gælder både malkestalds- og robotbesætninger. På baggrund af testen får man en status over anlæggets tilstand og anvisninger på mulige forbedringer. Afprøvningen foretages af en kvalitetsrådgiver fra SEGES. Han tjekker anlægget uden køer og malker, men med fokus er på teknikken, indstillinger og funktionalitet. Med måleresultaterne i hånden, er man godt rustet til en snak med sin anlægsleverandør.

De typiske fejl på anlægget

De fejl, som kvalitetsrådgiverne typisk finder, er pulsatorfejl, delvist tilstoppede vakuumrør, vakuumregulatorfejl og ikke optimale indstillinger af aftagere, pulsatorer og vakuumniveau i forhold til køernes ydelse. Forkert vakuumniveau kan have meget dårlig indflydelse på yversundheden – det samme kan forkert valg af pattegummi og pulseringsindstillinger. Tommalkning i slutningen af malkningen af køerne forekommer alt for hyppigt, og årsagen er tit for lavt omkoblingsniveau. Ved optimale malkningsrutiner bør niveauet være på 5-700 ml/minuttet ved 2 gange malkning og på 7-900 ml/minuttet ved 3 gange malkning ved optimale malkningsrutiner.

Det du selv kan tjekke

Teknisk afprøvning og regelmæssige serviceeftersyn sikrer, at systemet fungerer optimalt. Men en stor del af det løbende vedligehold kan mælkeproducenten selv udføre. Se på vakuumregulatorens funktion, om vakuumniveauet er rigtigt og at pulsatorerne virker efter hensigten. Der skal også følges op på, om slanger og pattegummi er i orden, og at mælkemålere, mælkecentraler, mælkeudskillere og væskefælder er uden synlige belægninger. Desuden skal man tjekke, om luftindtagene i malkesættene/pattegummi er åbne og rene. En vigtig ting er også spandmaskinen, som skal være i samme gode hygiejniske og tekniske stand som malkeanlægget og med samme pulsation som anlægget.

Rengøring afslører fejl

Udvendig vask og rengøring af udstyr er også en vigtig del af et toptunet malkeanlæg - uanset om det er konventionelt eller AMS. Rengøring minimerer risikoen for at sprede bakterier fra ko til ko. Samtidig er det ofte i forbindelse med rengøringen, at man opdager fejl eller manglende justeringer på anlægget, som f.eks. slidte/defekte slanger eller gummidele, som ellers ikke ville blive opdaget i tide.

Find tjekliste med daglige, månedlige og halvårlige tjekpunkter her.