Landbrug & Fødevarers indspil til Naturpakken

Mere fleksibel ammoniakregulering og færre krav til nyetableret natur er nogle af de indspil, som Landbrug & Fødevarer har indgivet til Naturpakken.

Inden for de næste par måneder fremlægger regeringen et udspil til en naturpakke. Det forventes, at pakken vil indeholde tiltag, der skal gøre det mere attraktivt at skabe natur, uden at det går ud over landbrugsproduktionen. Der skal med andre ord findes løsninger, så der kan bevares og skabes natur samtidig med, at det er muligt at drive og udvikle et konkurrencedygtigt landbrug. Den enkelte landmand er således en naturlig medspiller i arbejdet med naturværdierne. Derfor har L&F givet en række indspil til udformningen af Naturpakken.

Indspil med størst relevans for kvægbrugerne

De af L&F’s indspil, som har størst betydning for kvægbrugerne, er, at

1.   Naturindsatsen skal målrettes

2.   Nyetableret natur ikke udløser samme krav som ældre natur

3.   Der skal være bedre muligheder for at udøve naturpleje.

Med en målrettet naturindsats menes, at de specifikke ammoniakkrav kun skal gælde for særlig værdifuld natur, og at der skal være større fleksibilitet i forbindelse med ammoniakreguleringen. Den specifikke ammoniakregulering, der gælder i dag, kan i nogle tilfælde have store konsekvenser for landmanden i form af ejendomsværditab og begrænsede udviklingsmuligheder, uden at der er garanti for, at tilstanden i naturområdet forbedres. Med større fleksibilitet kan man fx opnå tilladelse til at udlede lidt mere ammoniak på et areal mod til gengæld aktivt at foretage plejetiltag. På den måde opnås både mere vækst og en målrettet naturindsats.

Med forslaget om, at nyetableret natur ikke skal udløse samme krav som ældre natur, menes, at ’ny natur’, som en landmand frivilligt etablerer – fx småsøer, vildtremiser o. lign. – ikke skal beskyttes efter naturbeskyttelsesloven og ammoniak­reglerne i husdyrloven. På den måde vil ammoniak­reguleringen ikke afholde landmanden fra at etablere denne type natur.

Bag forslaget om bedre muligheder for naturpleje ligger bl.a. et ønske om bedre betalingsordninger, så alle landmænd, der ønsker at udføre naturpleje, har mulighed for at opnå støtte. Sidste år fik danske landmænd afslag på støtteansøgninger til pleje af i alt 6.600 ha naturareal.

Det videre arbejde

Miljø- og fødevareministeren har fået forslagene, og i øjeblikket er L&F i gang med at præsentere forslagene for partiernes landbrugs- og fødevare-ordførere, så de er klædt godt på i forhandlingerne. Naturpakken forhandles i den kommende tid, og der forventes en aftale i maj.


Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 07 – 2016