Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2019

  

Oprettet: 02-02-2016
Revideret: 22-12-2016

Nye og ændrede godkendelser 2016

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2016, SEGES P/S (deadline ultimo januar 2016).

INDHOLDSFORTEGNELSE

  Maya (347-28) - purløg til frø 
Agil 100 EC (396-12) i havefrø Medax Max
  Medax Top revideret
Agil 100 EC (396-12) visse arter af markfrø Medax Top 
Asulox Merpan 80 WG  
Azaka Moddus Start 
Besamid GR Movento SC 100
Biscaya  Movento SC 100 - prydplanter mm.
Broadway  Narita 
Cabrio Duo  Orius 
Candit Pirimor G  
Caryx Pixxaro EC
CCC 750  Primera Super 
Comet Pro  Revus  
Configure Saracen Delta 
Confidor WG 70  Select 240 EC  
Conserve  Serrate 
Cuadro NT  Signum WG 
Delan Pro  SmartFresh
Focus Ultra   Spotlight Plus 
Focus Ultra - havefrø  Spruzit Neu insektmiddel (364-67)
Folicur EW 250  Stabilan Extra  
Folicur Xpert  Starane 333 HL
Folicur Xpert mod sneskimmel   
Geoxe 50 WG  Starane 333 HL - spinat og radise
Goltix SC  Switch 62,5 WG
Havefrø, planteskolekulturer/prydplanter
Frilandsgrønsager, bønner, lupiner 
Hussar Plus OD 
vinterhvede, vinterrug, triticale,
vinterbyg, vårhvede, vårbyg 
Titus WSB 
Hussar Plus OD, mindre anv.
i engrapgræs, rødsvingel, bakkesvingel
Vacciplant
  Viverda
Hussar Plus OD, splitbehandling i engrapgræs,
rødsvingel, bakkesvingel  
Vertimec EC
Kerb 400 SC Warrant 70 WG  
LFS Pirimicarb     Xinca 
Legacy  Xinca (347-21) - purløg til frø
Mavrik 2F Zypar  
Mavrik 2F - havefrø
 
MIDLER

Candit har fået fornyet godkendelsen

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af svampemidlet Candit. I den forbindelse er der sket en lang række ændringer i anvendelsen, man skal være opmærksom på, fx færre behandlinger i træ- og buskfrugt og fjernelse af behandlingsfristen d. 1. juni.

Svampemidlet Candit (19-92), som indeholder kresoxim-methyl, har fået fornyet godkendelsen på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æble, pære, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, tranebær, jordbær i væksthus og på friland, roser i væksthus og på friland samt krysantemum i væksthus
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må i jordbær (friland og væksthus) ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i ribs, solbær, stikkelsbær, blåbær og tranebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og tranebær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må i jordbær og roser ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • Må i æbler og pærer max anvendes med én behandling
 • Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær og tranebær max anvendes med én behandling
 • Må i jordbær (friland og væksthus) max anvendes med to behandlinger pr. vækstsæson
 • Må i roser (friland og væksthus) max anvendes med tre behandlinger i vækstperioden
 • Må i jordbær og roser på friland kun udsprøjtes i selve rækken
 • Må i krysantemum på friland anvendes med tre behandlinger i vækstperioden

Bemærkninger
Blandt ændringerne i forhold til den gamle godkendelse kan nævnes:

 • Candit må nu anvendes efter den 1. juni, til gengæld er der behandlingsfristser for de spiselige afgrøder fra mellem 7 og 28 dage
 • Antal behandlinger træ- og buskfrugt er nu max én
 • Max doseringen i buskfrugt er sat ned til 0,16 kg/ha
 • Buskfrugt er udvidet med blåbær og tranebær
 • Jordbær og roser på friland må kun behandles i selve rækkerne
 • Candit er godkendt i jordbær i væksthus

22. december 2016

Til top 

Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer i væksthus og på friland.

 

Godkendelsen af insektmidlet Movento SC 100 (18-549), som indeholder spirotetramat, til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer i væksthus og på friland er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i
  • Væksthus mod bladlus, bomuldsmellus, væksthusmellus og skjoldlus
  • Friland mod skjoldlus og galmyg
 • Anvendes midlet på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
 • Max antal behandlinger pr. sæson
  • Væksthus: Der må i alt gennemføres 4 behandlinger fordelt på 2 blokke. I hver blok udføres max 2 behandlinger med 14 dages mellemrum. Der skal gå 8 uger inden 2. blok med yderligere 2 behandlinger udføres
  • Friland: Max 2 behandlinger med et interval på 14 dage
 • Dosering
  • Væksthus: 0,05-0,075 % (50-75 ml pr. 100 l vand) ved 800-1500 l vand pr ha. (0,075 % ved 1500 l vand pr ha = max 1,125 l Movento SC 100 pr. ha)
  • Friland: 0,75 l pr. meter kulturhøjde. Max 2,25 l Movento SC 100 pr. ha
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

Ved anvendelse i væksthus må der ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning

Brugsanvisning
Avlere, som bruger Movento SC 100 til bekæmpelse af insekter i prydplanter/planteskolekulturer i væksthus og på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) i prydplanter/planteskolekulturer mod insekter i væksthus og på friland”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

5. december 2016

Til top 

Kerb 400 SC er nu også godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel og hundegræs

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø udvidet den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse af Kerb 400 SC i alm. rajgræs udlagt i dæksæd til også at omfatte strandsvingel og hundegræs.

Kerb 400 SC (64-72) har fået udvidet sin godkendelse til mindre anvendelse så den nu omfatter alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs udlagt i dæksæd.

De senere års forsøg har vist at strandsvingel og hundegræs i et vist omfang kan tåle Kerb 400 SC. Det er specielt interessant hvis der er store problemer med en-årig rapgræs. Strandsvingel er dog forholdsvis følsom og doseringen bør ikke overstige 0,2 liter pr. ha og overlapninger skal helst undgås.

Hundegræs er mere tolerant og her kan anvendes op til 0,3 liter pr. ha.

Kerb 400 SC skal anvendes i sidste halvdel af februar måned og der bør ikke behandles på meget våd jord eller ved udsigt til kraftig nedbør og afgrøden skal være i god kondition.

Der må maximalt behandles 1 gang pr. vækstsæson. Halmen fra en behandlet afgrøde må ikke anvendes til opfodring.

Sprøjteføreren må maksimalt behandle 6 ha alm. rajgræs, strandsvingel eller hundegræs pr. dag med Kerb 400 SC.

Afstandskravet til vandmiljøet er 2 meter for at beskytte organismer, der lever i vand.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Kerb 400 SC (64-72). Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

1. december 2016

Til top   

Ukrudtsmidlerne Xinca og Maya godkendt i purløg til frø

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø godkendt ukrudtsmidlerne Xinca og Maya til mindre anvendelse i purløg til frøproduktion.

Xinca (347-21) og Maya (347-28) er blevet godkendt til mindre anvendelse i purløg til frø. Midlerne er en mulighed nu hvor Totril er udgået. Midlerne indeholder aktivstoffet bromoxynil 401,6 g/l, og virker ens. I forhold til Totril er der en svagere virkning på agerstedmoder, men en lidt bedre virkning på f.eks. kamiller.

Den maksimale dosering pr. gang er 0,25 l/ha og der må maksimalt behandles 4 gange pr. sæson med en maksimal total mængde på 0,95 l/ha.

For at hindre skader på afgrøden er det meget vigtigt at doseringerne tilpasses afgrødens udviklingstrin og vækstforholdene. Derfor må det stærkt anbefales at afstemme doseringer og strategi med frøkonsulenten i forhold til afgrødens vækst og udvikling.

Xinca og Maya må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet og ikke nærmere end 5 meter fra §3 områder.

Halm fra en behandlet afgrøde må ikke opfodres

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Xinca/ Maya. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

28. november 2016

Til top  

Mindre anvendelse til Folicur Xpert mod sneskimmel i vintersæd og frøgræs

Vær opmærksom på, at efterårsanvendelse tæller hårdt i triazolreglerne.
Randbehandling er i mange tilfælde tilstrækkelig, og herved kan triazolreglerne lettere overholdes ved svampesprøjtning i foråret.

Miljøstyrelsen meddeler, at der netop er givet en mindre anvendelse til brug af Folicur Xpert om efteråret mod sneskimmel i vintersæd samt mod rust og sneskimmel i frøgræs. Der må maksimalt anvendes 0,78 liter Folicur Xpert i efteråret og maksimalt 1 behandling i efteråret. Hvis der behandles både efterår og forår, må den samlede mængde ikke overstige 1,0 liter Folicur Xpert.

Behandlet frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må tidligst anvendes til foder året efter behandling.

Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter.

Folicur Xpert indeholder aktivstoffet tebuconazol (160 g/l) og er derfor omfattet af restriktionerne på anvendelsen af triazoler. Når tebuconazol udbringes om efteråret medfører det, at der hele sæsonen maksimalt må anvendes 175 gram tebuconazol pr. ha. Anvendes der den maksimalt tilladte dosering på 0,78 liter Folicur Xpert pr. ha svarende til 125 gram tebuconazol pr. ha om efteråret, tæller det 71,3 procent af den maksimalt tilladte triazolmængde. Se yderligere om triazolreglerne i Artikel nr.1183.

Hvis der anvendes 0,6 liter Folicur Xpert mod sneskimmel i hele marken, bruges der 55 procent af triazolkvoten. Dette skal man især være opmærksom på i vintersædsarter, hvor der udføres flest svampesprøjtninger, dvs. ofte i vinterhvede og triticale. I hvede kan der ved forebyggelse af sneskimmel i efteråret med 0,6 liter Folicur Xpert f.eks. anvendes følgende forår og sommer: 0,25 l Prosaro (18 procent) efterfulgt af 0,6 l Viverda (24 procent) hhv. ren Proline (0 procent). Der er i eksemplet samlet brugt 97 procent af triazolkvoten.

Randbehandling er i mange tilfælde tilstrækkelig, og herved kan triazolreglerne lettere overholdes ved svampesprøjtning i foråret.

Se yderligere om den mindre anvendelse i Middeldatabasen.

Se også mere om mindre anvendelse til Folicur EW 250 i frøgræs i Artikel nr. 3057.

Kilde: Miljøstyrelsen

24. november 2016

Til top  

Pirimor G og LFS Pirimicarb er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra Gasa Nord Grønt har Miljøstyrelsen godkendt Pirimor G og LFS Pirimicarb til mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs.  

Skadedyrsmidlerne Pirimor G (1-168) og LFS Pirimicarb (318-81), som indeholder pirimicarb er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i sukkermajs til behandling af bladlus
 • Max. én behandling pr. sæson
 • Må tidligst anvendes ved BBCH 51 (hanblomsterstand er mærkbar) og ikke senere end 7 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Pirimor G og LFS Pirimicarb til bekæmpelse af bladlus i sukkermajs, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Pirimor G (1-168) og LFS Pirimicarb (318-81) i sukkermajs”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Kilde: Miljøstyrelsen

21. november 2016

Til top   

Vækstreguleringsmidlet Medax Top er revurderet

Miljøstyrelsen har revurderet midlet, og der er udelukkende sket ændringer for anvendelsen i havre.

Medax Top er fortsat godkendt til anvendelse i hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. Midlet må anvendes i vækststadium 30- 39 i korn, rødsvingel, strandsvingel og hundegræs. I rajgræs må midlet anvendes i vækststadium 30- 49. Behandlet græs må ikke anvendes til foder. Der er ingen afstandskrav til vandløb. 

I havre må der nu maksimalt anvendes 0,75 liter pr. ha. pr. sæson. Er der forudgående anvendt et andet vækstreguleringsmiddel i havre bør der ikke anvendes Medax Top.

I vinterhvede, vinterbyg, triticale, vinterrug, vårbyg, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs må der maksimalt anvendes 1,5 liter pr. ha. pr. sæson. I vårhvede må der maksimalt anvendes 1,0 liter pr. ha. pr. sæson.

Medax Top indeholder aktivstofferne prohexadion-calcium og mepiquat-chlorid.

Læs mere i Middeldatabasen om Medax Top.

Kilde: Miljøstyrelsen

18. november 2016

Til top   

Folicur EW 250 godkendt til mindre anvendelse i frøgræs efterår

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø  godkendt svampemidlet Folicur EW 250 (18-588) til anvendelse i frøgræs i stadie BBCH 14-30 om efteråret.  

Folicur EW 250 (18-588) er godkendt til mindre anvendelse i frøgræs i stadie BBCH 14-30 om efteråret.

Den maksimale dosering er fastsat til 0,7 l. pr ha. Denne dosering må splittes i 2 behandlinger med 0,35 l. pr. ha pr. gang så den maksimale dosering ikke overstiger 0,7 l. pr. ha pr vækstår.

Folicur EW 250 indeholder aktivstoffet tebuconazol og er derfor omfattet af restriktionerne på anvendelsen af triazoler. Det medfører at der maksimalt må anvendes 175 gr. tebuconazol pr. ha pr. vækstsæson når det udbringes om efteråret. Anvendes der således den maksimalt tilladte dosering på 0,7 l. Folicur EW 250 pr. ha svarende til 175 gr. tebuconazol pr. ha om efteråret må der i samme vækstsæson, efterår/ forår ikke anvendes produkter der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenconazol.

Folicur EW 250 må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet.

Halm fra en behandlet afgrøde må ikke anvendes til opfodring

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Folicur EW 250. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

4. november 2016

Til top  

Vacciplant er godkendt til mindre anvendelse i kernefrugt

Efter anmodning fra Nordisk Alkali har Miljøstyrelsen godkendt Vacciplant til mindre anvendelse mod skurv og gloeosporiumråd i æbler og pærer.

Svampemidlet Vacciplant (740-1), som indeholder laminarin, der er et naturligt forekommende stof ekstraheret fra en brunalge, er godkendt til mindre anvendelse i kernefrugt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i æbler og pærer til behandling af skurv og gloeosporiumråd
 • Må maks. anvendes med 20 behandlinger pr. sæson

Vacciplant må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning

Nordisk Alkali har valgt at indskrive brugsanvisningen til den mindre anvendelse af Vacciplant i kernefrugt på en nyredigeret etiket. Avlere, som eventuelt har ”gammel” Vacciplant stående, kan printe en kopi af den nye etikette, når den er blevet godkendt, og have den liggende, hvis man bruger Vacciplant i æbler og pærer.  

27. oktober 2016

Til top   

Medax Max godkendt

Medax Max er godkendt af Miljøstyrelsen til vækstregulering i korn.

Miljøstyrelsen har d. 19. september 2016 godkendt vækstreguleringsmidlet Medax Max. Midlet indeholder aktivstofferne trinexapac-ethyl (kendt fra Moddus Start) og prohexadion-calcium (kendt fra Medax Top).

Midlet kan anvendes til vækstregulering i vækststadium 29-49 i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og vintertriticale. I vinterhavre, vårhvede og vårbyg kan Medax Max anvendes i vækststadium 29-39, og i vækststadium 29-34 i vårhavre.

Der må maksimalt anvendes 0,75 kg/ha pr. behandling i vinterhvede, vintertriticale og vinterhavre. I vinterbyg og vinterrug må der maksimalt anvendes 1,0 kg/ha pr. behandling. I vårhvede, vårbyg og vårhavre må der maksimalt anvendes 0,5 kg/ha pr. behandling.

I rug, vinterhvede, triticale, og vinterbyg må der maksimalt behandles to gange, og der skal være minimum 7 dage mellem to behandlinger. Vårbyg, vårhvede, vårhavre og vinterhavre må maksimalt behandles én gang pr. sæson.

Firmaet nævner at 0,3 kg/ha Medax Max cirka svarer til effekten af 0,5 l/ha Medax Top. Medax Max skal ikke tilsættes svovlsurammoniak.

Midlet bliver markedsført i 2017.

Yderligere oplysninger om Medax Max kan findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

17. oktober 2016

Til top   

Ændret godkendelse for svampemidlet Comet Pro

Der er nu ikke længere restriktioner mht. antallet af behandlinger.

Miljøstyrelsen meddeler, at etiketten for svampemidlet Comet Pro (pyraclostrobin) er ændret, så der ikke længere er restriktioner i antallet af behandlinger pr. vækstsæson. Comet Pro er et strobilurin. Det anbefales dog, for at forsinke resistensudviklingen hos svampe mod strobiluriner, at Comet Pro maksimalt anvendes 1 gang pr. sæson i vårsæd og maksimalt 2 gange pr. vækstsæson i øvrige afgrøder, hvor midlet er godkendt.

Anbefalingerne omkring antallet af behandlinger – for at forsinke resistensudvikling – er nu den samme for alle strobilurin-holdige midler på markedet.

Se yderligere i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

14. oktober 2016

Til top   

 

Mindre anvendelse til Biscaya mod ferskenbladlus i vinterraps

Rapsrødsot er væsentlig mindre tabsvoldende end havrerødsot.

Miljøstyrelsen har netop givet en ”mindre anvendelse” til brug af 0,2 - 0,3 l Biscaya OD 240 mod ferskenbladlus i vinterraps om efteråret i vækststadium 13-19. Der må maksimalt behandles 1 gang pr. vækstsæson.

Ferskenbladlusene kan overføre viruset rapsrødsot - tidligere kaldet turnip yellows virus (TuYV).

I år er der modtaget flere henvendelser om angreb af ferskenbladlus i vinterraps end normalt grundet det milde vejr i september.

Rapsrødsot ligner på flere måder havrerødsot, dvs. tidlig såning og lange milde efterår fremmer angreb. Rapsrødsot er dog væsentlig mindre tabsgivende end havrerødsot. I engelske forsøg med kraftig kunstig smitte blev der registreret et udbyttetab på op til 26 procent i vinterraps.

Bekæmpelse af ferskenbladlus anbefales kun ved fund af flere ferskenbladlus i marken. En nøjagtig tærskel er ikke kendt heller ikke i UK. Evt. bekæmpelse bør iværksættes snarest muligt og 0,2 l Biscaya anbefales. Ferskenbladlusene sidder især på bladundersiderne, hvorfor disse også skal rammes (ikke for store dråber og passende højt tryk).

Biscaya har ikke tilstrækkelig effekt mod rapsjordlopper, og det er derfor nødvendigt at iblande et pyrethroid ved bekæmpelse af begge skadedyr. Der er opstået resistens hos ferskenbladlus mod pyrethroider, så disse ikke har tilstrækkelig effekt.

Sorten Architect er mindre modtagelig overfor rapsrødsot, og bekæmpelse af ferskenbladlus anbefales derfor ikke i denne sort.

Brugsanvisningen for ”mindre anvendelse” af Biscaya skal opbevares sammen med sprøjtejournalen. Brugsanvisningen kan findes i middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

28. september 2016

Til top   

Fornyet godkendelse til Agil 100 EC i visse arter af markfrø

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø fornyet godkendelsen til Agil 100 EC (396-12) til anvendelse i rødsvingel, strandsvingel, bakkesvingel, engrapgræs og alm. rajgræs om efteråret.

Agil 100 EC (396-12) har fået fornyet sin godkendelse til mindre anvendelse i rødsvingel, strandsvingel, bakkesvingel, engrapgræs og alm. rajgræs om efteråret.

Agil 100 EC må anvendes i efteråret i bakkesvingel, strandsvingel, engrapgræs og alm. rajgræs udlagt i dæksæd eller i renbestand.

Agil 100 EC må i rødsvingel anvendes både efterår og forår såfremt den maximal tilladte dosering på 0,8 l/ha pr vækstsæson ikke overskrides

Agil 100 EC må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet.

Halm fra en behandlet afgrøde må ikke anvendes til opfodring

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Agil 100 EC. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

6. september 2016

Til top  

Fornyet godkendelse til Agil 100 EC i havefrø

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø fornyet godkendelsen til Agil 100 EC (396-12) til anvendelse i havefrøafgrøder efterår og forår.

Agil 100 EC (396-12) har fået fornyet sin godkendelse til mindre anvendelse i havefrø. Bemærk at al havefrø nu er samlet i en godkendelse. Det betyder at den tidligere godkendelse i spinat nu er indeholdt i den nye godkendelse.

Agil må anvendes både efterår og forår.

Om efteråret er den samlede dosering 0,5 l/ha og der må maximalt behandles en gang.

Om foråret må der maximalt anvendes 1,5 l/ha. Denne dosering må om foråret splittes i 2x 0,75 l/ha. der må maximalt behandles 2 gange.

Agil 100 EC må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet.

Halm fra en behandlet afgrøde må ikke opfodres

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Agil 100 EC. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

6. september 2016

Til top 

SmartFresh VP og SmartFresh er godkendt til mindre anvendelse i pærer og æbler

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen har Miljøstyrelsen godkendt SmartFresh VP og SmartFresh til mindre anvendelse til holdbarhedsbehandling af æbler og pærer i lukkede lagerrum.

Godkendelsen af SmartFresh VP (833-1) og SmartFresh (624-1), som indeholder 1-methylcyclopropen, til mindre anvendelse til holdbarhedsbehandling af æbler og pærer i lukkede rum er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til holdbarhedsbehandling af æbler og pærer i lukkede lagerrum
 • Maks. én behandling pr. lagerrum pr. år
 • SmartFresh og SmartFresh VP skal anvendes i hht. beskrivelserne på etiketterne under Lagerforhold og Behandlingsmåde

Brugsanvisning

Avlere, som bruger SmartFresh (624-1) og SmartFresh VP (833-1) til holdbarhedsbehandling af æbler og pærer i lukkede lagerrum, skal være besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af SmartFresh (624-1) og SmartFresh VP (833-1) til holdbarhedsbehandling af æbler og pærer i lukkede lagerrum”.

29. august 2016

Til top

Configure er godkendt til vækstregulering af prydplanter i lukkede væksthuse

Miljøstyrelsen har godkendt Configure til vækstregulering af orkidé, julekaktus og husløg i lukkede væksthuse.

Vækstreguleringsmidlet Configure (544-5), som indeholder 6-benzyladenin, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter (Phalaenopsis sp., Schlumbergera sp. og Sempervivum) i lukkede væksthuse
 • Må maks. anvendes med én behandling
 • Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak. Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning

Bemærkning

Cillus forventer at kunne levere Configure ultimo september 2016.

GartneriRådgivningen søger om en bred godkendelse til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus.

29. august 2016

Til top

Svampemidlet Azaka er godkendt

Azaka indeholder samme aktivstof og -mængde som Amistar.

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Azaka (250 g/l azoxystrobin) til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale, rug og raps. Azaka indeholder samme aktivstof og -mængde som Amistar.

I hvede, triticale, rug og raps må der maksimalt anvendes 1,0 l/ha pr. sæson. I raps må der maksimalt udføres 2 behandlinger pr. sæson.

Midlet må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Afstandskravet til vandmiljø er 10 m.

Læs yderligere information om Azaka i Middeldatabasen.

12. august 2016

Til top 

Geoxe 50 WG er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt Geoxe 50 WG til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. Må maksimalt anvendes én gang og kun ved båndsprøjtning.

 

Svampemidlet Geoxe 50 WG (1-227), som indeholder fludioxonil, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til svampebekæmpelse (gråskimmel) i jordbær
 • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må maks. anvendes én gang
 • Må kun anvendes ved båndsprøjtning
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

 

10. august 2016

Til top  

 

Delan Pro er godkendt til kernefrugt

Miljøstyrelsen har godkendt et nyt svampemiddel, Delan Pro, til bekæmpelse af svampesygdomme (skurv) i æbler og pærer. Midlet indeholder to aktivstoffer og har både kontakt og systemisk virkning. 

Godkendelsen af svampemidlet Delan Pro (19-223), som indeholder dithianon og kaliumphosphonat, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme (skurv) i æbler og pære
 • Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet
 • Må maks. anvendes med 6 behandlinger pr. sæson (8 dages intervaller)

Bemærkning

Delan Pro vil blive markedsført i 2017.

18. juli 2016

Til top  

Xinca godkendt til ukrudtsbekæmpelse i korn

Miljøstyrelsen har den 11. juli 2016 udvidet godkendelsen af Xinca til korn.

Xinca har hidtil været godkendt til ukrudtsbekæmpelse i majs, men har fremover en bred godkendelse omfattende vintersæd (vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale) og vårsæd (byg, havre, vårhvede). Et par af hovedpunkterne for godkendelsen i korn er:

 • Kan anvendes i vintersæd og vårsæd efter fremspiring
 • Maksimal dosis er 0,65 liter pr. ha
 • Må maksimalt anvendes én gang om året og senest i afgrødens stadium 32
 • Behandlingsfrist er 60 dage før høst

Det forventes, at prisen for Xinca i markedet vil blive nedsat i forbindelse med introduktionen i korn, men det nøjagtige prisniveau kendes ikke pt.

Yderligere information om Xinca kan findes i Middeldatabasen.

15. juli 2016

Til top

Spruzit Neu insektmiddel (364-67) til økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder

Spruzit Neu godkendt til mindre anvendelse i økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder.

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Spruzit Neu til mindre anvendelse i økologisk produktion af hovedkål, rød- og hvidkløver til frø samt hestebønner til foder.

Brugsanvisningen, som beskriver de nærmere vilkår omkring godkendelsen findes her.

Yderligere oplysninger om Spruzit Neu kan findes i Middeldatabasen.

5. juli 2016

Til top 

 

Dispensation til Conserve er udvidet

Miljøstyrelsen har godkendt en udvidet dispensation til anvendelse af Conserve mod pletvingefluen, således at Conserve nu også må anvendes i kirsebær og blommer. Dispensationen gælder i perioden den 1. juli til den 28. oktober 2016.

Den udvidede dispensation til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen gælder i perioden den 1. juli til den 28. oktober 2016
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii) i jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld og vindruer samt kirsebær og blommer
 • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må i buskfrugt, stængelfrugt og vindruer ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Må i hyld, kirsebær og blommer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Må i jordbær maks. anvendes 3 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 1 dag før høst
 • Må i kirsebær og blomme maks. anvendes 2 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 7 dage for høst
 • Må i hindbær og brombær maks. anvendes 2 gange (min. 10 dages interval) og ikke senere end 3 dage før høst
 • Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyld og hyben maks. anvendes 2 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 3 dage før høst
  Må i vindruer maks. anvendes 3 gange (min. 14 dages interval) og ikke senere end 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes over blomstrende afgrøder

Midlet må anvendes i økologisk produktion.

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Conserve mod pletvingefrugtfluen, skal være besiddelse af ”Opdateret brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i vindruer, jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben og hyld samt kirsebær og blommer”.

29. august 2016

Til top

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispensation til brug af Conserve  mod pletvingefrugtfluen i bær og vindruer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Conserve mod pletvingefrugtfluen i jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld og vindruer. Dispensationen gælder i perioden den 1. juli - 28. oktober 2016.

Dispensationen til insektmidlet Conserve (64-51), som indeholder spinosad, er givet på følgende betingelser:
 • Dispensationen gælder i perioden den 1. juli til den 28. oktober 2016
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af pletvingefrugtfluen (Drosophila suzukii) i jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld og vindruer
 • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må i buskfrugt, stængelfrugt og vindruer ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Må i hyld ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Må i jordbær maks. anvendes 3 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 1 dag før høst
 • Må i hindbær og brombær maks. anvendes 2 gange (min. 10 dages interval) og ikke senere end 3 dage før høst
 • Må i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyld og hyben maks. anvendes 2 gange (min. 7 dages interval) og ikke senere end 3 dage før høst
 • Må i vindruer maks. anvendes 3 gange (min. 14 dages interval) og ikke senere end 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes over blomstrende afgrøder

Midlet må anvendes i økologisk produktion. 

Brugsanvisning

Avlere, som bruger Conserve mod pletvingefrugtfluen, skal være besiddelse af ”Brugsanvisning for anvendelse af Conserve (reg.nr. 64-51) mod pletvingefrugtfluen i jordbær, hindbær, brombær, solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia, hyben, hyld og vindruer”.

22. juni 2016

Til top 

Udvidet mindre anvendelse til svampemidlet Signum WG i hestebønner

Svampemidlet Signum WG har en mindre anvendelse til brug i hestebønner. Hidtil har en enkelt behandling med 1,0 kg pr. ha i vækststadium 60-69 (begyndende til afsluttet blomstring) været tilladt. Med den nye mindre anvendelse er anvendelse af to behandlinger med op til 0,5 kg pr. ha i vækststadium 60-69 tilladt.

Inden anvendelsen skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse. Se vejledningen i Middeldatabasen.

9. juni 2016

Til top 

Mindre anvendelse til svampemidlet Orius i hestebønner

Der må bruges op til 1,25 l Orius pr. ha fordelt på 1-2 behandlinger.

Miljøstyrelsen meddeler, at mindre anvendelse af Orius mod svampesygdomme i hestebønner netop er blevet forlænget. Der må bruges op til 1,25 l Orius pr. ha fordelt på 1-2 behandlinger. Orius må anvendes til vækststadium 69.

Inden anvendelsen skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse. Se vejledningen i Middeldatabasen.

6. juni 2016

Til top 

Godkendelse af Narita (difenoconazol) til bekæmpelse af kartoffelbladplet

Narita (0,250 kg/l difenoconazol) er godkendt til bekæmpelse af kartoffelbladplet. Narita må anvendes fra rækkelukning (BBCH 40-91).  Der må maksimalt anvendes tre behandlinger pr. sæson med et sprøjteinterval 10 - 14 dage, 10 m til vandløb og med en behandlingsfrist på 14 dage.

Narita (difenoconazol 250 EC), reg.nr. 613-11 er et specialprodukt til bekæmpelse af kartoffelbladplet.

 • Må anvendes i maksimalt 3 x 0,4 l/ha svarende til 3 x 100 g aktivt stof/ha.
 • Må anvendes fra rækkelukning til afmodning (BBCH 40-91)
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Der skal være mindst 10 dage mellem hver behandling
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Kan blandes med alle skimmelmidler.

Triazol-restriktion

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes i alt 300 g/ha aktivt stof af difenoconazol i kartofler pr. vækstsæson. I kartofler omfatter dette brugen af Revus Top (maximalt 2x150 g aktivt stof/ha) og Narita (maximalt 3 x 100 g/ha). Mængde af aktivt stof af difenoconazol på 300 g/ha må ikke overskrides, selv om man anvender forskellige produkter. Hvis der eksempelvis anvendes én behandling med 0,6 l/ha Revus Top (=150 g/ha aktivt stof af difenoconazol) må der kun anvendes i alt 150 g/ha fordelt på henholdsvis én ekstra behandling med Revus Top eller to ekstra behandlinger med Narita. Hvis mængden fordeles ligeligt på to behandlinger med Narita er doseringen på 75 g aktivt stof/ha for lille til at have den nødvendige effekt. Hvis første behandling er med fuld dosering Narita (=100 g/ha aktivt stof) kan den anden behandling være med fuld dosering af både Revus Top og Narita, men med en rest på 50 g/ha.

Resistensstrategi

De sidste to år er der sket en markant ændring i udbredelsen af fungicidresistens overfor strobiluriner (Amistar og Signum) i Tyskland, Belgien, Holland, Sverige og Danmark, hvor der er sprøjtet intensivt mod kartoffelbladplet. Tidligere undersøgelser ved Aarhus Universitet påviste allerede i 2013, at F129L mutationen fandtes i ca. 7 % af de undersøgte isolater, men allerede i 2015 findes F129L mutationen i 81 % af isolaterne isoleret i nordjyske marker med kraftige angreb.

Difenoconazol er et triazol med medium risiko for resistensdannelse, så selvom der ikke er fundet resistens, er det vigtigt, at der anvendes en antiresistensstrategi med vekslende anvendelse af de forskellige midler.

Difenoconazol i Revus Top og Narita er et lidt svagere produkt sammenlignet med strobilurinerne i Signum og Amistar, når der ikke er resistens mod strobilurinerne. Der er fortsat ikke fuldt overblik over udbredelsen af fungicidresistens og dermed den reelle effekt af strobilurinerne i marken. Men for at hindre yderligere selektion og opformering af resistente isolater anbefales det, at anvende Revus Top og Narita og maksimalt to behandlinger med et strobilurin. Det anbefales primært at anvende Signum, da dette svampemiddel indeholder både pyraclostrobin og boscalid og dermed to virkemekanismer. Det anbefales ligeledes at anvende difenoconazol som den første behandling, da difenoconazol vil hindre en tidlig selektion af resistente svampeisolater.

Hvis der anvendes en reduceret mængde difenoconazol (100 g/ha) ved brug af 0,4 l/ha Narita, bør denne behandling ligge tidligt, hvor planterne har højest naturlig resistens overfor bladplet. Efter blomstring er planternes resistens aftagende, og det anbefales at bruge 150 g/ha difenoconazol (0,6 l/ha Revus Top). Specielt på lette jorder med, hvor der har været dyrket kartofler i et tæt sædskifte og hvor der traditionelt er høj risiko for angreb af kartoffelbladplet.

Der er udført forsøg i 2015 ved Aarhus Universitet, hvor der er indikationer om forøget effekt ved tilsætning af et spredeklæbemiddel, som tilsættes i Ranman Top og at det derved er muligt at reducere i doseringen fra 150 g/ha til 100 g/ha. Det er endnu ikke muligt at konkludere på disse forsøg, som fortsætter i 2016.

2. juni 2016

Til top 

Switch 62,5 WG er godkendt til mindre anvendelse i havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Switch 62,5 WG til mindre anvendelse mod svampeangreb ved produktion af havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland.

Svampemidlet Switch 62,5 WG (1-201), som indeholder cyprodinil og fludioxonil, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i følgende afgrøder og mod følgende skadevoldere:
  • Produktion af havefrø: Knoldbægersvamp, gråskimmel og rodhalsråd
  • Planteskolekulturer/prydplanter på friland: Gråskimmel og andre Botrytis-arter, knoldbægersvamp, Rhizoctonia, antracnose og bladpletsvampe (Mycosphaerella, Ascochyta)
 • Maks. to behandlinger pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Switch 62,5 WG (1-201) mod svampeangreb ved produktion af havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG (1-201) mod svampeangreb ved produktion af havefrø samt planteskolekulturer/prydplanter på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

31. maj 2016

Til top

Dispensation til Vertimec EC mod trips i porrer

Dispensationen til insektmidlet Vertimec EC (1-192), som indeholder abamectin, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af trips i porrer i perioden 1. juli – 28. oktober 2016, hvorefter der er opbevaringsforbud, med mindre porreavleren har væksthus med afgrøder, hvortil midlet er godkendt.
 • Der må kun behandles med Vertimec EC efter, at de to tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført.
 • Den maksimale dosering er 0,5 l Vertimec EC pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval.
 • Der må ikke behandles senere end syv dage før høst.
 • Der må ikke sprøjtes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
 • Sprøjteføreren skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter.
 • Der bør anvendes afdriftsreducerende dyser.

Brugsanvisningen skal printes ud og opbevares i tilknytning til kemikalierummet og/eller dunken med Vertimec EC.

30. maj 2016

Til top

 

Confidor WG 70 og Warrant 70 WG er godkendt til mindre anvendelse i væksthus på visse småplanter før udplantning

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Confidor WG 70 og Warrant 70 WG til mindre anvendelse mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.

Insektmidlerne Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41), som indeholder imidacloprid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning
 • Må ikke behandles senere end 42 dage før høst
 • Maks. én behandling pr. afgrøde
 • Behandlingen udføres senest fem dage før udplantning
 • Der bør anvendes handsker ved håndtering og udplantning af planter, der er behandlet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Confidor WG 70 og Warrant 70 WG til bekæmpelse af bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Bemærkning

Confidor WG 70 er blevet revurderet, og de tilhørende godkendelser til off-label/mindre anvendelse har derfor skullet genansøges.

27. maj 2016

Til top

Dispensation til at anvende Spotlight Plus i 2016 til nedvisning af læggekartofler

Spotlight Plus kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 1. juli - 30. september 2016. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 30. september 2016.

Spotlight Plus (Carfentrazon-ethyl 60 g/l) reg. nr. 604-18 er alene godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler i en dosering op til 1 liter pr. ha for høsten 2016. Anvendelsen må kun ske efter indsendelse af en tro- og love erklæring til SEGES P/S om, at midlet kun anvendes til læggekartofler, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt. Bestillingssedlen skal også fungere som en "på tro og love-erklæring" på, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Udfyld bestillingssedlen, underskriv og send pr. e-mail til SEGES, Pia Bay på pib@seges.dk.

Anvendelse

For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har kun svidningseffekt og primært overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er helt fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser

Dispensationen er givet på følgende betingelser: 

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 1. juli 2016 til den 30. september 2016.
 • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering op til 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 30. september 2016.

Kilde: Miljøstyrelsen

24. maj 2016

Til top  

Switch 62,5 WG er godkendt til mindre anvendelse i en række frilandsgrønsager samt bønner og lupiner til modenhed

Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen godkendt Switch 62,5 WG til mindre anvendelse mod forskellige svampesygdomme i en lang række frilandsgrønsager samt i bønner og lupiner til modenhed.

Svampemidlet Switch 62,5 WG (1-201), som indeholder cyprodinil og fludioxonil, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, skorzonerrod, peberrod, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hovedsalat og andre salatplanter inklusiv til babyleaf, brassica-arter (hovedkål, blomsterkål og bladkål) og brassica-arter til babyleaf, krydderurter og asparges samt til bønner og lupiner til modenhed
 • Må i gulerod, persillerod, pastinak, rødbede, skorzonerrod, peberrod, hovedsalat og andre salatplanter inklusiv til babyleaf, brassica-arter og brassica-arter til babyleaf ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i kepaløg, skalotteløg, hvidløg og knoldselleri ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i asparges ikke anvendes sg venere end 6 mdr. før høst
 • Må i bønner og lupiner til modenhed ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må maks. anvendes to gange pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Switch 62,5 WG (1-201) til svampebekæmpelse i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, skorzonerrod, peberrod, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hovedsalat og andre salatplanter inklusiv til babyleaf, brassica-arter og brassica-arter til babyleaf, krydderurter, asparges samt til bønner og lupiner til modenhed, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Switch 62,5 WG mod svampesygdomme i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri, rødbede, skorzonerrod, peberrod, kepaløg, skalotteløg, hvidløg, hovedsalat og andre salatplanter, brassica-arter, salatplanter og brassica-arter til babyleaf, krydderurter, asparges samt til bønner og lupiner til modenhed".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

 

20. maj 2016

Til top 

 

Legacy og DFF godkendt til mindre anvendelse i majs

Legacy 500 SC og DFF er nu godkendt til mindre anvendelse i majs før fremspiring. Godkendelsen er givet til bekæmpelse af ærenpris, hvor denne udgør et problem. Anvendelsen sker på brugerens ansvar.

Miljøstyrelsen har godkendt Legacy 500 SC og DFF til bekæmpelse af ærenpris i majs til foder. Det er en mindre anvendelse, som betyder, at anvendelsen sker på brugers eget ansvar. SEGES gør som ansøger af anvendelsen derfor opmærksom på, at der i landsforsøg er set skade ved anvendelse efter fremspiring. Der er derimod ikke set skade ved anvendelse som ansøgt, dvs. før fremspiring. Brugeren skal være i besiddelse af vejledningen, som er gengivet i det følgende:

Vejledning for Legacy 500 SC (396-26) og DFF (18-416) til bekæmpelse af ærenpris i majs til foder

Ukrudtsmiddel:

 • Må kun anvendes i majs til foder til bekæmpelse af ærenpris.
 • Må ikke anvendes senere end majsens fremspiring.
 • Der må max udføres en behandling pr. sæson.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Advarsel:

”Se Legacy 500 SC/DFF etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Må kun anvendes til bekæmpelse af ærenpris.

Dosering: Der anvendes 0,05-0,075 l pr. ha før fremspiring af majs. Laveste dosis anvendes på skarp sandjord.

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr: Legacy 500 SC/DFF kan anvendes fra efter såning til før fremspiring. Anvend 150-200 l vand pr. ha. Dyser med grov forstøvning er velegnet, f.eks. 025 eller større lavdriftsdyser eller kompaktluftinjektionsdyser.

Antal behandlinger: Legacy 500 SC/DFF må anvendes en gang pr. sæson.

Risiko for skade: Anvendelse af Legacy 500 SC/DFF vil ofte give hvidfarvede pletter på de nederste blade.

Anvendelsen før fremspiring er afprøvet i 9 landsforsøg i 2012 og 2015. Der blev ikke set negativ påvirkning af de målte udbytter. I 2012 og 2013 blev Legacy 500 SC/DFF i 8 landsforsøg afprøvet efter fremspiring af majsen. I 3 af de 8 forsøg blev der målt et statistisk sikkert mindre udbytte i forhold til standardbehandling.

Vejledningen vil blive tilgængelig i Middeldatabasen.dk.

19. maj 2016

Til top 

Udvidet godkendelse til svampemidlet Viverda

Svampemidlet Viverda har fået udvidet godkendelsen så midlet nu må bruges i frøgræs.

Miljøstyrelsen har udvidet den ordinære godkendelse af svampemidlet Viverda til også at omfatte frøgræs.

Viverda indeholder samme aktivstoffer som findes i Bell (epoxiconazol og boscalid) og Comet Pro (pyraclostrobin). Midlet er godkendt til bekæmpelse af bladpletsvampe og rust. 

Viverda må maksimalt anvendes 2 gange pr. vækstsæson, og den maksimale dosering pr. vækstsæson på 1,25 l/ha må ikke overskrides. 

Frøgræshalmen fra et behandlet areal må ikke opfodres, og frøgræsarealet må ikke anvendes til afgræsning. 

Bemærk at Viverda indeholder triazolen epoxiconazol og er derfor omfattet af triazolreglerne. Se nærmere i Plante Nyt nr. 1183. 

I Tabel 1 er sammenstillet 3 års resultater fra landsforsøg, hvor Viverda er sammenlignet med Bell + Comet/ Comet Pro til bekæmpelse af svampesygdomme i alm. rajgræs. Det fremgår af resultaterne, at der ikke er opnået signifikante forskelle i merudbytterne for behandlingerne. Additivet Ultimate S har ikke været tilsat til Viverda i forsøgene.

Tabel 1.

 

Alm. rajgræs Stadie Pct.
dækning
med
Udb. og
merudb.,
kg frø
pr. ha

 
 

Netto
-mer-
udb
., kr.
pr. ha
 
 

blad-
plet
mel-
dug
kron-
rust
stadie 71
    2013-2015.6 forsøg    
1. Ubehandlet - 2 2 13 1.859 -
             
3.0,375 l Bell + 0,3 l Comet Pro 1) 45-51 0,7 0,6 1 295 2.161
8.0,75 l Viverda 45-51 1 1 2 272 1.863
             
LSD         121  

1) I 2013 og 2014 er anvendt samme mængde aktivstof i Comet.

Se yderligere i Middeldatabasen

12. maj 2016

Til top  

CCC 750 har fået fornyet sin godkendelse

Midlet er godkendt til vækstregulering i vinterhvede, vårhvede, rug, triticale, havre og frøgræs.

I frøgræs må den samlede dosering af CCC 750 ikke overstige 2,0 l/ha pr. år. I triticale er maksimal dosis pr. behandling1,0 l pr. ha. I rug og havre er maksimal dosis pr. behandling1,5 l pr. ha. Den maksimale dosis pr. behandling er 1,2 l/ha i vinterhvede og 0,9 l/ha i vårhvede.

Midlet må ikke anvendes senere end vækststadium 32 i hvede og rug. I havre, triticale og frøgræs må midlet ikke anvendes senere end vækststadium 31. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder.

Afstandskrav til vandmiljøet er minimum 2 m.

Se mere i Middeldatabasen.

26. april 2016

Til top 

Revus er nu også godkendt til brug i tomater i væksthus

Svampemidlet Revus har fået fornyet og udvidet godkendelsen, således at midlet nu også må anvendes i tomater i væksthus mod kartoffelskímmel med maks. fire behandlinger.

Svampemidlet Revus (1-195), indeholdende mandipropamid, er godkendt på følgende betingelser:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt tomater i væksthus

 • Må i kartofler ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må i salat på friland ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i tomater i væksthus ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Se yderligere ændringer i middeldatabasen. 

20. april 2016

Til top

Udvidet godkendelse for svampemidlet Folicur Xpert

Midlet må nu også anvendes til svampebekæmpelse i frøgræs.

Folicur Xpert har netop fået udvidet sin godkendelse, så midlet nu også må anvendes til svampebekæmpelse i frøgræs i vækststadie 30-69. Maksimal dosis pr. behandling er 0,5 l/ha og maksimal dosis pr. sæson er 1,0 l/ha. Frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må ikke anvendes til foder. Udlæg må nu anvendes til foder eller afgræsning, men tidligst året efter kornet er høstet.

Folicur Xpert er i forvejen godkendt i raps, men er nu også blevet godkendt til bekæmpelse af lys bladplet.

I 2016 vil de dunke, der er i handlen, være med den gamle etikette. Miljøstyrelsen oplyser dog, at produktet må anvendes iht. den nye etikette. I så fald skal alle vilkårene på den nye etikette følges. Den nye etikette skal kunne fremvises, og det er muligt at udskrive den fra firmaets hjemmeside.

Se yderligere ændringer i middeldatabasen. 

15. april 2016

Til top

Medax Top er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter på friland og i væksthus

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Medax Top til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter på friland og i væksthus.

Vækstreguleringsmidlet Medax Top (19-201), indeholdende mepiquat-chlorid og prohexadion-calcium, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

I væksthus:

 • Maks. 9,0 l pr. ha pr. kultur
 • Maks. 2,25 l pr. behandling
 • Maks. 6 behandlinger pr. kultur, dog max 9 l pr. ha i alt
 • Min. 7 dages interval mellem behandlinger

På friland:

 • Maks. 1,5 l pr. ha i alt
 • Maks. 2 behandlinger pr. vækstår, dog max 1,5 l pr. ha i alt
 • Min. 7 dages interval mellem behandlinger

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Medax Top (19-201) til vækstregulering af prydplanter på friland og i væksthus, skal være i besiddelse af”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Medax Top (19-201) til vækstregulering i prydplanter i væksthus og på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

15. april 2016

Til top

 

Caryx er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter på friland og i væksthus

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Caryx til mindre anvendelse til vækstregulering af prydplanter på friland og i væksthus.

Vækstreguleringsmidlet Caryx (19-207), indeholdende metconazol og mepiquat-chlorid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthus og på friland
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • Ved håndholdt sprøjtning i væksthus, samt ved håndtering og plukning af prydplanter i væksthus og på friland, skal der anvendes kemisk bestandige handsker
 • Dosering i væksthus:
  • Maks. 1,5 l pr. behandling
  • Max 5 behandlinger pr. kultur
  • Min. 7 dages interval mellem behandlinger
 • Dosering på friland
  • Max 1,4 l pr. ha pr. vækstår i alt tildelt som
   • 1 behandling med maks. 1,4 l pr. ha eller
   • Split i 2 behandlinger med maks. 1,4 l pr. ha i alt. Min. 7 dages interval mellem behandlinger

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Caryx (19-210) til vækstregulering af prydplanter på friland og i væksthus, skal være i besiddelse af”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Caryx (19-207) til vækstregulering i prydplanter i væksthus og på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

15. april 2016

Til top

Dispensation til Select 240 EC til brug i havefrø- og forskellige havebrugskulturer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Select 240 EC til bekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer i perioden d. 15. april til d.13. august 2016.

Dispensation til ukrudtsmidlet Select 240 EC ( 509-7), indeholdende clethodim, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse af enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøkulturer og planteskolekulturer
 • Må kun anvendes i perioden fra den 15. april til den 13. august, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må i jordbær og løg (kepaløg, skalotteløg og hvidløg) ikke anvendes senere end 40 dage før høst
 • Må i gulerod, persillerod, pastinak, knoldselleri og rødbede ikke anvendes senere end 60 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

 

12. april 2016
Til top

Focus Ultra godkendt til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion

Ukrudtsmidlet Focus Ultra er efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø godkendt ukrudtsmidlet Focus Ultra (19-93) til bekæmpelse af græsukrudt i havefrøafgrøder til frøproduktion

Focus Ultra er et ukrudtsmiddel der er beregnet til bekæmpelse af græsukrudt som en-årige arter, kvik og kulturgræsser.

Midlet må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson og doseringen må således ikke splittes.

Den maksimale godkendte dosering er 2,0 liter pr. ha + 0,5 liter DASH.

For at mindske risikoen for resistens anbefales det at skifte mellem midler med forskellig virkningsmekanisme.

Bemærk at der kan være restriktioner i efterfølgende afgrødevalg samme år hvor midlet er anvendt i havefrøkulturen.

For at undgå skader på afgrøden læs brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Focus Ultra. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. april 2016
Til top

Revus godkendt til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion

Efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Revus til mindre anvendelse i havefrø.

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Revus (1-195) til mindre anvendelse i havefrø til bekæmpelse af falsk meldug.

Revus indeholder aktivstoffet mandipropamid der er specielt effektivt overfor skimmelsygdomme.

Den godkendte dosering er 0,6 liter pr. ha og der behandles ved risiko for angreb eller efter varsling.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Revus. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. april 2016
Til top

Fornyet godkendelse til mindre anvendelse af Primera super i visse frøarter

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES fornyet godkendelsen til mindre anvendelse af ukrudtsmidlet Primera Super i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl.

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af ukrudtsmidlet Primera Super til mindre anvendelse i hundegræs, strandsvingel og alm. rajgræs til frøavl.

Primera Super må kun anvendes en gang pr. vækstsæson. Doseringen må således ikke splittes.

I hundegræs er den godkendte dosering på 0,4 liter Primera Super + 0,4 liter Isoblette pr ha udbragt om efteråret.

I Strandsvingel er den godkendte dosering 0,5-0,8 liter Primera Super + 0,4 liter Isoblette pr. ha om foråret

I alm. rajgræs er den godkendte dosering 0,4 liter Primera Super + 0,4 liter Isoblette pr ha når midlet anvendes om efteråret.

Ved forårsanvendelse i alm. rajgræs er den godkendte dosering 0,5-1,0 liter Primera Super + 0,4 liter Isoblette pr ha.

Bemærk at midlet kun må bruges en gang pr. vækstsæson. I alm. rajgræs må man således ikke både anvende midlet efterår og forår uanset doseringer.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Primera Super. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. april 2016
Til top
 

Starane 333 HL godkendt til mindre anvendelse i spinat og radise til frøproduktion

Ukrudtsmidlet Starane 333 HL er efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø blevet godkendt til mindre anvendelse i spinat og radise til frøproduktion.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø godkendt ukrudtsmidlet Starane 333 HL (64-82) til mindre anvendelse til bekæmpelse af i havefrøafgrøder til frøproduktion.

Starane 333 HL er specielt velegnet til bekæmpelse af fuglegræs, snerlepileurt og burresnerre. Specielt burresnerre kan være et stort kvalitetsmæssigt problem ved dyrkning af spinat fordi frøene fra burresnerre kun vanskeligt kan renses fra kulturfrøene. Samtidig skal man dog specielt i spinat være opmærksom på risikoen for skader på afgrøden. Derfor bør midlet kun anvendes på arealer hvor burresnerre udgør et væsentligt problem.

Den godkendte dosering i radis er 0,25 liter pr. ha Starane 333 HL når radisen har 4-6 blade. Afgrøden må ikke mangle vand på behandlingstidspunktet eller dagene efter. Ved sene behandlinger er der risiko for at planterne aborterer blomster og dermed et udbyttetab.

I radis må der maksimalt behandles 1. gang pr. vækstsæson.

Den godkendte dosering i spinat er 0,1 liter Starane 333 HL ved 1 behandling når spinaten har 4-6 blade.

I spinat må doseringen splittes så der behandles med 2 x 0,08 liter pr. ha. 1 behandling når spinaten har 4-5 blade og 2. behandling 7 dage efter.

Det er meget vigtigt, at spinat ikke behandles når planterne har mere end 6-8 blade. Det kan medføre alvorlige afgrødeskader. Der er ikke gennemført forsøg med Starane 333 HL i spinat men tidligere forsøg med Starane 180 S har vist udbyttetab på 10-20 pct. Så det er kun ved alvorlige problemer med følsomme ukrudtsarter at midlet bør anvendes

Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Starane 333HL. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. april 2016
Til top
 

Mavrik 2 F godkendt til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion

Insektmidlet Mavrik 2F er efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES Planter og Miljø godkendt insektmidlet Mavrik 2F (396-13) til bekæmpelse af bladlus, glimmerbøsser og kåltrips i havefrøafgrøder til frøproduktion

Mavrik 2F tilhører gruppen af pyrethroider.

Godkendelsen omfatter såvel engangsbehandling som mulighed for at splitte doseringen.

Godkendt dosering ved 1 behandling i vækstsæsonen:

0,3 liter pr ha. Afstand til vandmiljøet 20 meter

Godkendt dosering ved en splitbehandling:

2 x 0,2 liter pr. ha. Afstanden til vandmiljøet ved en splitbehandling er 10 meter

Læs altid brugsanvisningen omhyggeligt før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Mavrik 2F. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

12. april 2016
Til top
 

Split af Hussar Plus OD godkendt

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES godkendt en splitbehandling med Hussar Plus OD i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøproduktion.

Miljøstyrelsen har godkendt, at man som avler kan splitte den godkendte dosering til mindre anvendelse på 0,14 liter pr. ha af Hussar Plus OD, så der i stedet kan anvendes 2x 0,07 liter pr. ha.

Tilladelsen gælder kun forårsanvendelse, og der må ikke splittes med Hussar OD. Så er der anvendt Hussar OD, efterår eller forår, må der ikke anvendes Hussar Plus OD i samme vækstperiode. Her gælder de sædvanlige regler for anvendelsen af sulfonylurea-midler (SU-midler) midler.

En splitbehandling giver ofte en bedre effekt på græsukrudt. Betingelsen er dog, at man kommer første gang på småt ukrudt, og at der ikke går for lang tid mellem behandlingerne. Max. 14 dage. Samtidig vil en splitbehandling sikre, at det først fremspirede ukrudt ikke bliver for stort, før det sidst fremspirede er kommet op. Så man udvider det vindue, man har til en effektiv bekæmpelse. Skulle den sidste behandling ikke være nødvendig, har man så også sparet nogle penge både til kemi, tid og kørsel.

4. april 2016
Til top
 

Dispensation til anvendelse af Basamid GR i planteskoler

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brugen af Basamid GR til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler. Dispensationen gælder fra 1. april - 30. juni og 1. august - 31. oktober, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud. 

Dispensationen til jorddesinfektionsmidlet

Basamid GR

 (629-14), indeholdende dazomet, er givet på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.
 • Dispensationen gælder i perioden:
  1. april – 30. juni 2016
  1. august – 31. oktober 2016, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringssystem.
 • Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs.

15. marts 2016
Til top   

Dispensation til Merpan 80 WG i æbler og pærer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æble- og pæretræer i 2016.

Dispensationen til svampemidlet

Merpan

80 WG

(604-19), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer.
 • Dispensationen gælder i perioderne: 
  1. april – 28. juli 2016
  15. august – 12. december 2016, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.
 • Æble- og pæretræerne må højst behandles fire gange indenfor samme vækstsæson. Heraf må højst to behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftsleder af plantagen.

15. marts 2016
Til top 

Dispensation til Merpan 80 WG i ædelgrankulturer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til Merpan 80 WP til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2016. 

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WP (604-20), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer.

 • Dispensationen til anvendelse gælder i perioderne.
  15. marts – 15. juni 2016
  5. juli – 1. november 2016, hvorefter der er opbevaringsforbud.
 • Der må højest behandles fire gange inden for samme vækstsæson.
 • Salgbare juletræer må ikke sprøjtes de sidste tre måneder inden fældning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

15. marts 2016
Til top 

Movento SC 100 har fået fornyet godkendelsen

Insektmidlet Movento SC 100 har fået fornyet godkendelsen. I forhold til den gamle er godkendelsen til anvendelse i tomat, agurk og peber i væksthus bortfaldet.

Insektmidlet Movento SC 100 (18-549), indeholdende spirotetramat, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun avendes til insektbekæmpelse i æbler, pærer, kirsebær, blommer, hovedkål, rosenkål, bladkål, blomsterkål, salat på friland og i væksthus og planteskolekulturer på friland
 • Må max anvendes med 2 behandlinger med et interval på 14 dage
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst
 • Må i kirsebær og blommer ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i hoved- og pluksalat og andre salatplanter ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i hovedkål, rosenkål, blomsterkål og bladkål ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

 

2. marts 2016
Til top  

Zypar godkendt

Ukrudtsmidlet Zypar er godkendt af Miljøstyrelsen til anvendelse i vintersæd, vårbyg og vårhvede.

Miljøstyrelsen har den 29. februar 2016 godkendt ukrudtsmidlet Zypar. Midlet indeholder aktivstofferne halauxifen-methyl (et af aktivstofferne i Pixxaro EC), der har auxinvirkning, og florasulam (kendt fra bl.a. Primus), der er en ALS-hæmmer.

Zypar kan anvendes om foråret i vintersæd samt vårbyg og vårhvede. Midlet kan anvendes frem til vækststadium 45 i doseringer op til 1 liter pr. ha, afhængigt af afgrødens udviklingstrin. Der er et afstandskrav til vandmiljøet på 2 meter.

Midlet har en bred effekt mod tokimbladet frøukrudt inkl. kamille, fuglegræs, burresnerre, storkenæb, tvetand, læge-jordrøg. Det har dog utilstrækkelig effekt mod ærenpris og agerstedmoder.

Firmaet oplyser, at midlet er klar til at blive markedsført i sæsonen 2016.

Der vil blive informeret separat om midlets indplacering i behandlingsstrategier i de kommende plantenyt om ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd om foråret.

Yderligere oplysninger om Zypar inkl. den godkendte etikette, mulige blandingspartnere mv. kan findes i Middeldatabasen.

1. marts 2016
Til top  

Dispensation til anvendelse af Titus WSB til brug i kartofler

Miljøstyrelsen har givet dispensation til besiddelse og anvendelse af Titus WSB i perioden fra den 15. marts til den 12. juli 2016, hvorefter det er ulovligt at anvende eller besidde Titus WSB.

Der er givet dispensation til anvendelse af Titus WSB (Reg. nr. 3-195) i kartofler i perioden 15. marts til den 12. juli 2016, i alt 120 dage, hvorefter der er forbud mod anvendelse og besiddelse af Titus WSB.

Titus WSB må anvendes:

 • Ved brug af max. 30 g/ha + spredeklæbemiddel
 • Ikke senere end 30 dage før høst
 • Ikke nærmere end 2 meter fra vandmiljøet 

26. februar 2016
Til top 

Pirouette har fået fornyet godkendelsen

Vækstreguleringsmidlet Pirouette har fået fornyet godkendelsen. I forhold til den gamle godkendelse er der sket en udvidelse af kulturer på etiketten.

Vækstreguleringsmidlet Pirouette (544-3), indeholdende paclobutrazol, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthuse

På etiketten er der en generel vejledning for prydplanter dyrket i væksthus med henholdsvis sprøjtning og udvanding. Derudover er der en artsspecifik vejledning, hvor der er sket en udvidelse af kulturer i forhold til den gamle godkendelse:

 • Ved udsprøjtning: Azelea, potteroser, Pelargonium, julestjerne, Kalanchoe, krysantemum og udplantningsplanter (Lobelia, Petunia, Salvie, Verbena og Viola)
 • Ved udvanding: Liljer, krysantemum, Exacum, Petunia og Salvie
11. februar 2016
Til top

Stabilan Extra

Stabilan Extra er et vækstreguleringsmiddel, som er blevet godkendt til vækstregulering i hvede, rug, triticale, havre og frøgræs.

Stabilan Extra indeholder 750 g pr. l af aktivstoffet chlormequat-chlorid. Stabilan Extra er godkendt til anvendelse i vækststadium 25-32 i vinterhvede, vækststadium 25-30 i vårhvede, vækststadium 30-31 i triticale, fra vækststadium 30-32 i rug, vækststadium 30-31 i havre. I frøgræs må det anvendes i vækststadium 30 til 31 eller til vækststadium 30 +14 dage. Produktet må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder.

Maksimal dosering i vinterhvede er 1,2 liter pr. ha., 0,9 liter pr. ha. i vårhvede, 1,0 liter pr. ha i triticale, 1,5 liter pr. ha i rug og havre. I frøgræs må der maksimalt bruges en dosering på 2,0 liter pr. ha.

Firmaet oplyser at produktet vil være på markedet i 2016.

Se yderligere oplysninger om Stabilan Extra i Middeldatabasen

9. februar 2016
Til top  

Cuadro NT

Cuadro NT er en ny formulering af Cuadro 25 EC, som er blevet godkendt til vækstregulering i korn og frøgræs.

Cuadro NT indeholder 250 g pr. l af aktivstoffet trinexapac-ethyl. Cuadro NT er godkendt til anvendelse i vækststadium 30-39 i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug og triticale. I havre må produktet anvendes i vækststadium 30-34, og i frøgræs fra stadium 30-49. Produktet har ingen afstandskrav til vandmiljøet. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til opfodring.

Maksimal dosering i hvede er 0,4 liter pr. ha. I byg, rug og triticale er den maksimale dosering 0,6 liter pr. ha., og i havre 0,3 liter pr. ha. I frøgræs må der maksimalt bruges en dosering på 0,8 liter pr. ha.

Firmaet oplyser at produktet vil være på markedet i 2016.

Se yderligere oplysninger om Cuadro NT i Middeldatabasen

9. februar 2016
Til top  

Goltix SC

Produktet må fremover maksimalt anvendes 3 gange pr. sæson.

Produktet er efter revurdering fortsat godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, med stort set samme vilkår som tidligere. Dog giver den nye godkendelse kun mulighed for 3 behandlinger, hver med maksimalt 1 liter pr. ha pr. år. 

Firmaet oplyser, at der i 2016 formentlig udelukkende vil være produkt med gammel etikette i markedet. Disse restlagre må anvendes som anvist på etiketterne. Der gælder endvidere, at de hidtidige off-label godkendelser og godkendelser til mindre anvendelse stadig kan betragtes som gældende for middel med etiketversion før 5. februar 2016. 

SEGES tager pt. stilling til, hvilke godkendelser til mindre anvendelse, det vil være relevant at genansøge. 

Yderligere oplysninger om Goltix SC 700 kan findes i Middeldatabasen.

9. februar 2016
Til top 

Hussar Plus OD

Efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Hussar Plus OD til mindre anvendelse i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøproduktion.

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Hussar Plus OD (18-569) til mindre anvendelse i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøproduktion.

Hussar Plus OD indeholder de to aktivstoffer mesosulfuron og iodosulfuron og er effektiv på en lang række to-kimbladede ukrudtsarter. Effekten på græsukrudt som en-årig rapgræs og vindaks vil være begrænset. Det er vigtigt at behandlingerne udføres på småt ukrudt i marts eller april måned.

Den godkendte dosering er 0,05-0,1 liter Hussar Plus OD pr. ha + 0,5 liter Renol pr. ha. Der må udføres max. 1 behandling pr vækstsæson.

Der må i samme vækstår ikke anvendes andre produkter der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Hussar Plus OD (18-569). Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

9. februar 2016
Til top

Mavrik 2F har fået fornyet godkendelsen

Mavrik 2F har fået fornyet godkendelsen. I den forbindelse er godkendelsen udvidet til anvendelse i rybs, hør, bønner, kartofler og kål. Der er sket en reduktion i maksimaldoseringen samt sket ændringer i antal behandlinger.

Insektmidlet Mavrik 2F (396-13), indeholdende tau-fluvalinat, er godkendt på følgende betingelser:  
 • Må kun anvendes i korn, raps, rybs, hør, ærter, bønner, kartofler og kål
 • Må i korn ikke anvendes senere end 30 dage før høst
 • Må i kartofler, kål og friske ærter og bønner ikke anvendes senere end 7 dage før høst
 • Må i tørrede ærter og bønner ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må i raps, rybs og hør ikke anvendes senere end 60 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet ved anvendelse i korn, raps, rybs, hør, ærter, bønner og kartofler
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet ved anvendelse i kål
 • Må anvendes fra én til to gange pr. vækstsæson afhængigt af afgrøde. Må i vintersæd anvendes tre gange: Max. én gang efterår og max. to gange forår. Se nærmere i brugsanvisningen

Godkendelse til anvendelse i sennep er fjernet.

Til top

Hussar Plus OD

Hussar Plus OD, der blev godkendt tilbage i december 2014, men som hidtil ikke har været markedsført, vil ifølge firmaet blive markedsført i sæsonen 2016. Firmaet oplyser endvidere, at det på sigt skal erstatte Hussar OD i markedet.

Hussar Plus OD er godkendt til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs.

Produktet indeholder 50 g iodosulfuron-methyl-Na og 7,5 g mesosulfuron-methyl. Aktivstofferne er kendt fra Hussar OD, Atlantis OD og Cossack OD. Indholdet af iodosulfuron svarer til den halve mængde i forhold til Hussar OD, og som tommelfingerregel skal der anvendes dobbelt dosis i forhold til dosis af Hussar OD. Maksimal dosering er 0,14 liter pr. ha i hvede, rug og triticale, 0,05 liter pr. ha i vinterbyg og 0,07 liter i vårbyg og vårhvede.

På grund af indholdet af mesosulfuron-methyl forventes produktet at have bedre effekt mod eksempelvis enårig rapgræs end Hussar OD.

Der arbejdes pt. på at få diverse godkendelser til mindre anvendelse til produktet. Yderligere oplysninger om Hussar Plus OD kan findes i Middeldatabasen.

Til top
 

Saracen Delta

Saracen Delta blev godkendt tilbage i december 2014, men har ikke hidtil været markedsført. Firmaet oplyser, at det vil være tilgængeligt i markedet i 2016.

Saracen Delta indeholder florasulam kendt fra Primus og Saracen, samt diflufenican, kendt fra DFF med flere. En dosis på f.eks. 50 ml Saracen Delta vil indholdsmæssigt svare til 50 ml Primus/Saracen + 50 ml DFF.

Saracen Delta er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i hvede, rug, byg og triticale samt i frøgræs. Der foreligger pt. ikke nogen pris for produktet.

Yderligere oplysninger om Saracen Delta, herunder etikette og brugsanvisning, kan findes i Middeldatabasen.

Til top
 

Serrate

Miljøstyrelsen godkendte den 4. december 2015 ukrudtsmidlet Serrate til anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug og triticale. Serrate indeholder en blanding af aktivstofferne pyroxsulam, som er kendt fra bl.a. Broadway og Tombo, samt clodinafop, der er kendt som aktivstoffet i Topik.

Firmaet oplyser, at Serrate vil få en langsom introduktion i markedet i 2016.

Yderligere informationer om Serrate inkl. etikette og brugsanvisning kan ses i Middeldatabasen.

Til top
 

Focus Ultra

Den 7. december 2015 gav Miljøstyrelsen fornyet godkendelse til Focus Ultra. Der er tidligere informeret om denne fornyede godkendelse, som bl.a. har medført, at midlet er godkendt i en lang række afgrøder, hvor det ikke tidligere var godkendt. I forbindelse med den fornyede vurdering, er der indført en begrænsning på maksimalt 1 behandling pr. år. 

Yderligere oplysninger, herunder opdateret etikette og brugsanvisning, kan findes i Middeldatabasen.

Til top
 

Broadway

Miljøstyrelsen har den 20. januar 2016 givet udvidet godkendelse til Broadway, således at dette produkt nu også må anvendes i vårhvede. Produktet er herefter godkendt i vinter- og vårhvede, triticale og rug. Maksimaldosis i vårhvede er 145 gram pr. ha. Også i vårhvede anbefales det anvendt sammen med additivet PG26N. 

Yderligere oplysninger kan findes i Middeldatabasen.

Til top
 

Pixxaro EC

Miljøstyrelsen har den 27. januar 2016 godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC, som indeholder de to auxinanaloger fluroxypyr (kendt fra bl.a. Starane-produkterne) og et nyt aktivstof, halauxifen-methyl, også kendt under varemærkenavnet Arylex.

Pixxaro EC er godkendt til forårsanvendelse i vintersæd samt vårbyg og havre vårhvede frem til vækststadium 45. Det er et bladmiddel, der udmærker sig bl.a. ved god effekt mod tokimbladede ukrudtsarter som burresnerre, storkenæb, jordrøg, kornvalmue og fuglegræs.

Maksimal dosering i vintersæd er 0,5 liter pr. ha, mens der i vårbyg og vårhvede maksimalt må anvendes 0,35 liter pr. ha.

Pixxaro EC kan blandes med en lang række ukrudtsmidler. Pga. utilstrækkelig effekt mod arter som ærenpris, stedmoder og kamille, vil det ofte være oplagt at blande med et sulfonylureamiddel og et middel indeholdende diflufenican.

Da Pixxaro EC ikke indeholder ALS-hæmmende aktivstoffer, kan det være en vigtig blandingskomponent på arealer, hvor der er fundet resistens hos tokimbladet ukrudt.

Pixxaro EC er opdateret i Middeldatabasen, hvor der kan findes meget mere information, og hvor der også er adgang til den godkendte etikette. Produktet er endvidere tilgængeligt i Mark Online, og der arbejdes på, at det hurtigst muligt bliver oprettet i beslutningsstøtteværktøjet Planteværn Online.

Firmaet oplyser, at Pixxaro EC vil være i markedet i sæsonen 2016. Der foreligger endnu ikke noget bud på en landmandspris for produktet.

Søsterproduktet til Pixxaro EC, Zypar, er i skrivende stund endnu ikke godkendt, men forventes også godkendt til sæsonen 2016.

Til top
 

Agil 100 EC

Miljøstyrelsen har den 29. januar 2016 givet fornyet godkendelse af Agil 100 EC. I forbindelse med den fornyede godkendelse, er produktet nu godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, raps, ærter, kartofler, rødbeder, bønner, hør og sennep. De fire sidstnævnte afgrøder er nye i forhold til tidligere godkendelse. Bemærk, at anvendelse i hestebønner er inkluderet i godkendelsen til bønner. 

I forbindelse med den fornyede vurdering, er der indført en begrænsning på maksimalt 1 behandling pr. år, bortset fra i bederoer, rødbeder og vårraps, hvor splitbehandling er godkendt. Bemærk også, at der er sket en begrænsning af maksimaldoseringerne i visse afgrøder. 

Firmaet oplyser, at Agil 100 EC med ny etikette først vil komme på markedet hen på året 2016. Produkt med gammel etikette kan anvendes ifølge etiketteteksten.  

Det gælder, at de ”gamle” off-label godkendelser og godkendelser til mindre anvendelse fortsat gælder sammen med middel med etiketter fra før 29. januar. Der arbejdes på at have fornyede godkendelser til mindre anvendelse klar, når produkt med nye etiketter kommer på markedet.

Yderligere oplysninger om Agil 100 EC, herunder opdateret etikette og brugsanvisning, kan findes i Middeldatabasen.

Til top
 

Starane 333 HLStarane 333 HL

Miljøstyrelsen har pr. 1. januar 2016 godkendt ukrudtsmidlet Starane 333 HL, der som navnet antyder, indeholder aktivstoffet fluroxypyr, men i en højere mængde, 333 g pr. liter, end tidligere kendte fluroxypyr-produkter.

Starane 333 HL er godkendt i korn og fodermajs. Produktet er pt. ikke er godkendt i græs og frøgræs. Der søges godkendelse til mindre anvendelse i disse afgrøder. Bemærk, at dosis af Starane 333 HL i majs er begrænset til 0,15 liter pr. ha.

Detaljer vedr. godkendelsen kan findes ved opslag af produktet i Middeldatabasen.

Firmaet oplyser, at Starane 333 HL vil være i markedet i sæsonen 2016. Der foreligger endnu ikke en landmandspris for midlet.


Til top
 

Moddus Start

Godkendelsen til Moddus Start er ændret. Moddus Start må fremover ikke anvendes senere end vækststadium 30 (begyndende knæ kan mærkes) i rug. Moddus Start måtte tidligere anvendes frem til vækststadium 49 (1. stak synlig) i rug.

Desuden tilføjes det på den nye etikette, at Moddus Start aldrig må blandes med mere end ét produkt.

De nye etiketter vil komme på de produkter der kommer på markedet i 2016, men der vil også være produkter i grovvareleddet med den gamle etikette.

I Middeldatabasen kan du læse om godkendelserne for Moddus Start.

Til top

Cabrio Duo

Efter et massivt pres fra Avlerforeningen af Danske Spiseløg har BASF besluttet alligevel at markedsføre svampemidlet Cabrio Duo i Danmark. Det kunne Jens Christian Kjeldahl fortælle i sin beretning på foreningens årsmøde den 27. januar.

Svampemidlet Cabrio Duo (19-219) blev i foråret 2015 godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker (inkl. drue- og asieagurker og squash), løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland. Ultimo november meddelte BASF, at de ikke ville markedsføre produktet i Danmark.

Avlerforeningen af Danske Spiseløg ved sekretær Peder Krogsgård, GartneriRådgivningen A/S, var ikke ret tilfredse med den beslutning, da Cabrio Duo ville være et vigtigt middel med kurativ effekt i en strategi mod løgskimmel.

Da det ikke kunne lykkes at få lavet en parallelimport af produktet, besluttede BASF alligevel at markedsføre Cabrio Duo i Danmark. Produktet vil være tilgængeligt fra maj 2016.

Til top
 

Asulox

Miljøministeriet har fornyet dispensationen, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha i 2016. 

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox og bruges til bekæmpelse af spildraps og snerlepileurt i spinat til frøavl. Midlet anvendes på en 120 dages dispensation.

Dispensationen starter 21. marts 2016 og udløber 19. juli 2016. Herefter må midlet ikke længere bruges eller forefindes på ejendommene.

Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinatfrø.

Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 19. juli 2016, hvorefter det ikke længere er lovligt at anvende eller besidde Asulox.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning
Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal/ Betanal Classic/Herbasan pr. ha.


Til top
 
Sidst bekræftet: 01-04-2019 Oprettet: 02-02-2016 Revideret: 22-12-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20