Feedback Form

  

Oprettet: 24-01-2019
Revideret: 18-02-2019

Nye og ændrede godkendelser 2019

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019", (deadline 1.december 2018).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse 
Cliophar 600 SL Propiconazol
Gaucho WS 70   
Gnatrol SC    
Kerb 400 SC  
Kumulus S  
Orius Max 200 EW  
MIDLER 

Kumulus S er godkendt til mindre anvendelse i væskthusjordbær

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Kumulus S til mindre anvendelse mod meldug i jordbær i væksthus.

Kumulus S (19-34), som indeholder svovl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod meldug i jordbær i væksthus
 • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
 • Max dosering er 5 kg pr. ha (den totale dosering må ikke overstige 24 kg pr. ha pr. sæson)
 • Må max anvendes med 8 behandlinger med min 5 dages interval
 • Anvendes fra knopbrydning til frugtdannelse (BBCH 59-79)

Kumulus S må anvendes i økologisk produktion.

Link til brugsanvisning.

18. februar 2019

Til top
 

Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt og Orius Max 200 EW godkendt

Mange planteværnsmidler skifter i denne tid ejere, hvorved midlerne afmeldes, og midlerne skifter registreringsnummer samt navn. De afmeldte midler må efter en periode ikke længere anvendes og opbevares.

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Orius Max 200 EW netop er blevet godkendt. Midlet er identisk med Orius 200 EW. Adama har afmeldt Orius 200 EW, fordi produktet er blevet overført til Nufarm. Hos Nufarm har produktet fået nyt registreringsnummer og navn nemlig Orius Max 200 EW.

Orius 200 EW må anvendes og opbevares indtil 11. august 2020.

Det er glædeligt, at der er overført et antal godkendelser til ”mindre anvendelse” samtidig med produktoverførslen, og vejledningerne for de mindre anvendelser er skrevet direkte på etiketten. Dette er det nemmeste for alle involverede parter, men overførslerne sker desværre ikke altid. Seges har opfordret firmaerne til at være opmærksom på også at få overført eventuelle mindre anvendelser ved overførslerne.

Af forskellige årsager skifter rigtig mange produkter for tiden ejere. Ligesom for Orius sker der herved en ændring af registreringsnummeret og navn, og der kommer en dato for anvendelses- og opbevaringsforbud af det afmeldte produkt.
Se yderligere om Orius Max 200 EW i middeldatabasen.

13. februar 2019

Til top
                   

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse for Kerb 400 SC

Der er sket ændringer  i godkendelsen til mindre anvendelse for Kerb 400 SC i diverse havefrøafgrøder og alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs udlagt i dæksæd.

I forbindelse med en udvidelse I den ordinære godkendelse til ukrudtsmidlet Kerb 400 SC har det været formålstjenligt også at ændre i brugsanvisningen til mindre anvendelse for Kerb 400 SC i diverse havefrøafgrøder og alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs til frø udlagt i dæksæd.

Ændringen består i at der nu ikke længere er en begrænsning i det areal en sprøjtefører må behandle pr dag med Kerb 400 SC. Det gør det praktisk lettere at arbejde med produktet.

Kilde: Miljøstyrelsen

13. februar 2019

Til top

 

Cliophar 600 SL er godkendt

Cliophar 600 SL er blevet godkendt til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år.

Ukrudtsmidlet Cliophar 600 SL (361-31), som indeholder clopyralid, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, sukkerroer, foderroer, rødbede, hovedkål, etablerede trækulturer og gran- og ædelgranarter hvert 4. år
 • Må i raps ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 55
 • Må i sukkerroer, foderroer, rødbede og hovedkål ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 15
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra 3-områder

24. januar 2019

Til top

Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019

Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Miljøstyrelsen oplyser, at der er givet dispensation til bejdsning af roer med neonicotinoidet Gaucho (imidacloprid) i perioden 1. februar til 1. juni 2019. De bejdsede roer må sås til 31. maj 2019. Nordic Sugar har ansøgt om dispensationen.

Imidacloprid og to andre aktivstoffer i bejdsemidler med neonicotinoider er som bekendt blevet forbudt i EU. Se nærmere i Afviklingsfrister for skadedyrsbejdser indeholdende neonicotinoider fastsat.

Aarhus Universitet har vurderet, at der ikke findes godkendte alternative midler eller metoder til Gaucho WS 70. Bl.a. er det vanskeligt at bekæmpe bladlus og dermed virusgulsot med de nuværende midler grundet resistensudvikling hos ferskenbladlusene mod pyrethroider og Pirimor.

Dispensationen er endvidere givet under følgende betingelser:

”Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/ha).

Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor udstyr for at forhindre spredning af støv.

Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:

 • Sået areal i hektar (ha)
 • Mængde frø pr. ha
 • Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

Der må ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal.

Det påhviler Nordic Sugar at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. september 2019”.

Nordic Sugar oplyser, at de ikke indrapporterer oplysninger vedr. foder- og energiroer. SEGES undersøger derfor nu, om firmaerne, der sælger foderroefrø, vil indrapportere oplysningerne.

17. december 2018

Til top

Gnatrol SC er godkendt til mindre anvendelse i krydderurter og salat i væksthus

Det mikrobiologiske insektmiddel Gnatrol SC (526-14), som indeholder Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod larver af sørgemyg i krydderurter og salat i væksthus
 • Må max anvendes 3 gange med 5-7 dages interval
 • Må i krydderurter og salat ikke anvendes senere end 7 dage før høst

Gnatrol SC må anvendes i økologisk produktion.

Link til brugsanvisning.

17. december 2018

Til top

Ændringer i godkendelser til mindre anvendelse

En række produkter er blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed udgår nogle produkter efter 2019. Derfor er det vigtigt at få brugt eventuelle restlagre med  disse produkter før de bliver forbudte at anvende og opbevare.

En række produkter er i 2018 blevet overført fra DuPont til Cheminova. Dermed får produkterne nye registreringsnumre og de tidligere produkter bliver ikke længere markedsført ligesom der bliver anvendelses og opbevaringsforbud for produkterne. En række af disse produkter anvendes i mark- og havefrø.

Det drejer sig om:

Middel reg.nr Anvendelses- og opbevaringsforbud Overført til middelreg.nr Anvendelsesområde
Express SX 3-177 01.12.2019 Express 50 SX11-69 Markfrø og kæmpebjørneklo
Trimmer 50 SG3-184 01.12.2019 Trimmer SG11-65 Markfrø og kæmpebjørneklo
Harmony SX3-169 01.01 2020 Harmony 50 SX11-72 KrysantemumHavefrø
Avaunt3-179 01.12.2019 Avaunt 150 EC11-68 Mark og havefrø

Bortset fra Harmony SX markedsføres de oprindelige produkter ikke længere, men da det er midler med en vis udbredelse kan der være lagre som det er vigtigt at være opmærksom på at få anvendt i vækstsæsonen 2019.

I øvrigt henvises til oplysninger i Middeldatabasen og artikel på LandbrugsInfo.

10. december 2018   


Til top

Forbud mod svampemidler med aktivstoffet propiconazol efter sæson 2019 

Vækstsæsonen 2019 bliver sidste sæson for anvendelse af midler indeholdende propiconazol. Aktivstoffet indgår bl.a. i Bumper og Armure.

Der er nu fastsat en dato for endelig udfasning af triazolet propiconazol i EU. Propiconazol indgår bl.a. i svampemidlerne Bumper og Armure. Der bliver forbud mod opbevaring og anvendelse af propiconazol-produkter senest den 19. marts 2020, dvs. 2019 er sidste vækstsæson, hvor produkterne kan anvendes. Miljøstyrelsen fastsætter den nøjagtige dato, men 19. marts 2020 er den seneste dato, og det kan derfor allerede nu afgøres, at midler indeholdende propiconazol ikke må anvendes i vækstsæsonen 2020.

Vær derfor opmærksom på ikke at hjemkøbe mere af de berørte produkter, end der kan forbruges i vækstsæsonen 2019 samt at opbruge allerede indkøbte midler med aktivstoffet propiconazol.

Ovenstående foreløbige forbudsdato er nu anført i Middeldatabasen ved de berørte midler.

6. december 2018       


Til top


Sidst bekræftet: 18-02-2019 Oprettet: 24-01-2019 Revideret: 18-02-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ukrudt i vinterraps
Bekæmp kamille og andet ukrudt i vinterraps tidligst muligt, så risiko for små rester af clopyralid i honning kan undgås.
18.02.19
Beskyt honning mod Clopyralid
Udfordring: Biavlerne finder små, men målbare spor af Clopyralid i honning. Grænseværdien er lig med detektionsgrænsen, og ...
15.02.19
Anvendelse af vækstreguleringsmidler med indhold af trinexapac ’moddusprodukter”
Se maksimale doseringer, og eksempler på anvendelse af trinexapacmidler til vækstregulering i landbrugsafgrøder. Ændringer ...
11.02.19
Afprøvning af sensorteknologi til glyphosatsprøjtning i stub
Teknologisk Institut har testet teknikker til pletsprøjtning med glyphosat i stub. WeedSeeker sensoren gav det laveste forb...
04.02.19
DK-RIM – et værktøj til at planlægge langsigtet bekæmpelse af italiensk rajgræs
Der er udarbejdet et modelværktøj til at planlægge sædskifter og bekæmpelsesindsats med henblik på langsigtet håndtering af...
30.01.19