Oprettet: 20-01-2020
Revideret: 31-03-2020

Nye og ændrede godkendelser 2020

Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

INDHOLDSFORTEGNELSE

BotaniGard WP  
Clomazon-produkter  
Fastac 50  
Harmony 50 SX (11-72)   
Kudos  
Lamdex   
Metamitron-produkter   
Nuance Max 75 WG   
Pirimor 500 WG   
Pixxaro EC   
Propulse SE 250 - havefrø   
Propulse SE 250 - kartofler  
Shirlan Ultra  
Thiacloprid  
V10  
Clomate 756-1 - skorzoner  
Clomate 756-1 - vårraps til produktion af udsæd  
Clomate 756-1 - kinesisk kål til frøproduktion  
   
   
   
   
   

MIDLER 

BotaniGard WP er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på friland

Miljøstyrelsen har godkendt BotaniGard WP til mindre anvendelse mod mellus i jordbær på friland.

Det mikrobiologiske insektmiddel BotaniGard WP (784-1), som indeholder Beauveria bassiana GHA, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod mellus i jordbær på friland
 • 0,0625 % (62,5 g pr. 100 l vand) pr. behandling
 • På vækststadie BBCH 10-59 og 70-97
 • 3–12 behandlinger med 5-7 dages interval
 • Må ikke anvendes senere end 1 dag før høst
 • Farlig for bier – må ikke anvendes i blomstrende afgrøder

Link til brugsanvisning.

27. marts 2020

Til top

 

Minor use godkendelse til Pixxaro EC i spinat til frøproduktion

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) til mindre anvendelse mod ukrudt i spinat til frøproduktion.

Ukrudtsmidlet Pixxaro EC (64-87) (280 g/ Fluoxypur 280 g/l, Halauxifen 12,5 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i ospinat til frøproduktion.

Pixxaro EC er godkendt til 1 behandling på spinatens 4-6 bladsstadie BBCH 14-16 med en dosering på 0,125 l/ha eller i en 2-delt split. 1. behandling med en dosering på 0,05 l/ha på spinatens 2-4 bladstadie BBCH 12-14 og 2. behandling 2-3 uger senere med en dosering på 0,075 l/ha.

Bemærk at der i samme vækstsæson ikke må anvendes andre midler der indeholder fluoxypur på arealet

Vær meget opmærksom på den risikosætning der fremgår af brugsanvisningen. Der er en tæt sammenhæng mellem dosering, risiko for skader, spinatens vækststadie og sorten. Derfor skal man som avler altid rådfører sig med sin frøkonsulent før man behandler et areal.

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

23. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Propulse SE 250 i havefrø

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) til mindre anvendelse mod sygdomme i havefrøafgrøder.

Svampemidlet Propulse 250 SE (18-597) (125 g/l prothioconazol/ 125 g/l fluopyram) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod sygdomme.

Propulse 250 SE må anvendes 1 gang pr vækstsæson med 1,0 l/ha eller i split med 2 x 0,5 l/ha pr. vækstsæson.

Propulse 250 SE må ikke anvendes før stadie 20

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Pirimor 500 WG i havefrø

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Primor 500 WG (396-78) til mindre anvendelse mod insekter i havefrø.

Insektmidlet Pirimor 500 WG (396-78) (Pirimicarb 500g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion mod skadedyr.

Bemærk at Pirimor 500WG har sin egen brugsanvisning som er identisk med brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Pirimor G (1-168) der ikke længere markedsføres. Pirimor G må dog anvendes indtil 31. december 2020 hvorefter der er anvendelses og opbevaringsforbud mod Pirimor G. Derfor er det vigtigt at få anvendt eventuelle restlagre af Pirimor G i vækstsæsonen 2020.

Primor 500 WG må anvendes 1 gang pr. vækstsæson

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Nuance Max 75 WG i korn med udlæg af græs til foder/grønne

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) til ukrudtsbekæmpelse i korn med udlæg af græs til foder/grønne marker.

Ukrudtsmidlet Nuance Max 75 WG (347-36) (Tribenuron-methyl 750g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af bredbladet ukrudt u korn med udlæg af græs til foder/ grønne marker.

Bemærk at Nuance Max 75 WG (347-36) har sin egen brugsanvisning som ikke er identisk med brugsanvisningen til mindre anvendelse på etikette for Nuance WG (11-39).

Nuance Max 75 WG må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Midlet må i hvede, rug, triticale og byg ikke anvendes efter stadie 32.

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl .

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Minor use godkendelse til Lamdex i vårbyg, vårhvede og vintersæd

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Lamdex (396-77) til mindre anvendelse mod bygfluer i vårbyg, vårhvede og vintersæd.

Insektmidlet Lamdex (396-77) (Lambda-cyhalothrin 25 g/kg) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårbyg, vårhvede og vintersæd til bekæmpelse af bygfluer.

Bemærk at Lamdex har sin egen brugsanvisning og at denne brugsanvisning adskiller sig fra brugsanvisningen for det tilsvarende produkt Karate 2,5WG. Der er således for Lamdex tilføjet følgende sætning i vejledningen:

 • Der må i alt kun anvendes 0,6 kg Lamdex (396-77) eller andre lambda-cyhalothrin-holdige produkter på afgrøden inden for samme vækstsæson.

Det er meget vigtigt at følge vejledningen for produktet.

Lamdex må anvendes om foråret til bekæmpelse af bygfluer og om efteråret i vintersæd til samme formål. Om foråret i vårbyg og vårhvede må der anvendes 0,2 kg/ha 1-3 gange. I vintersæd må der anvendes 0,2 kg/ha men kun 1 gang.

I vårbyg og vårhvede må der således samlet anvendes 0,6 kg/ha pr. vækstsæson medens der i vintersæd kun må anvendes 0,2 kg/ha pr. vækstsæson.

Der er en sprøjtefrist på 30 dage.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. marts 2020

Til top

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler

Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Propulse SE 250 er godkendt til bekæmpelse af kartoffelbladplet (Alternaria). Propulse SE 250 indeholder 125 g/l fluopyram og 125 g/l prothioconazol; dvs. midlet indeholder to aktivstoffer med forskellig virkemekanisme (SDHI og DMI) overfor kartoffelbladplet. I de senere år er der sket en stigning i udviklingen af resistens i kartoffelbladpletsvampen overfor aktivstofferne boscalid i Signum WG og azoxystrobin i Amistar. Der er ikke konstateret resistens overfor difenoconazol i Narita og Revus Top og prothioconazol i Propulse SE 250. Der er ikke påvist resistens overfor Propulse SE 250, selvom fluopyram i Propulse og boscalid i Signum WG begge tilhørende SDHI-gruppen.

Anvendelse af Propulse SE 250 forudsætter:

 • Maksimal 2 behandlinger med hver 0,45 l/ha
 • Minimum 10 dage mellem hver behandling
 • Må i kartofler ikke anvendes senere end vækststadium BBCH 89 og senest 1. oktober.
 • Sprøjtefrist er på 21 dage.
 • Bemærk at der er et afstandskrav på 2 m til veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende
 • En afstand på 2 meter til vandmiljøet

På baggrund af godkendelse vil der i stivelseskartofler blive anbefalet to gange Propulse SE 250 i kombination med 1-2 behandlinger med difenoconazol (Revus Top og Narita) afhængig af sædskiftet.

19. marts 2020

Til top

Clomazon-produkter godkendt til mindre anvendelse i gulerødder

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Command CS og Clomate til mindre anvendelse i gulerødder.

Ukrudtsmidlerne Command CS (19-109) og Clomate (756-1), som indeholder clomazon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i gulerødder til bekæmpelse af ukrudt, herunder specifikt sort natskygge, hanekro og hundepersille
 • Efter fremspiring, dog seneste på 3-bladstadiet
 • Dosering: 0,05-0,09 l pr. ha, i alt max 0,25 l pr. ha
 • Max 3 behandlinger
 • For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang hvert 3. år på samme areal. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet

Link til brugsanvisning.

Bemærkning

I praksis er det den mindre anvendelse til Command CS, der har fået tilføjet Clomate.

13. marts 2020

Til top

Shirlan Ultra er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Shirlan Ultra til bekæmpelse af svampesygdomme i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Svampemidlet Shirlan Ultra (352-13), som indeholder fluazinam, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod Phytophtora og bladskimmel (Peronospora spp.) i planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Max dosering er 0,4 l pr. ha pr. behandling
 • Max 5 behandlinger pr. vækstår med 7 dages interval
 • Der må max behandles 10 ha pr. dag
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg

Link til brugsanvisning.

11. marts 2020

Til top

Kudos er godkendt til mindre anvendelse i kirsebær

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Kudos til mindre anvendelse i kirsebær

Vækstreguleringsmidlet Kudos (544-7), som indeholder prohexadion-calcium, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering i kirsebær
 • Må max anvendes med 1,25 kg pr. ha pr. behandling på vækststadie BBCH 31-85
 • Må max anvendes to gange pr. vækstsæson
 • Må ikke anvendes senere end 20 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, institutioner og offentlige arealer

Link til brugsanvisning.

Metamitron-produkter er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt en række metamitron-produkter til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland.

Ukrudtsmidlerne Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27) samt Goltix 70 WG (396-69), som indeholder metamitron, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod ukrudt i planteskolekulturer og prydplanter på friland
 • Anvendes som jordmiddel før ukrudtets fremspiring i foråret eller på ukrudtets kimbladstadie (BBCH 10-18)
 • Flydende produkter: Max 1,0 l pr. ha pr. behandling
 • Vandopløseligt granulat: Max 1,0 kg pr. ha pr. behandling
 • Max 3 behandlinger (mindst 7 dages interval)
 • Må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
 • Må ikke anvendes senere end den 15. august
 • Hvis midlet anvendes i frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
 • Ved håndtering af behandlede planter skal der anvendes kemisk bestandige handsker indtil 30 dage efter sprøjtning
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder

Link til brugsanvisning af Goltix 700 SC (396-22), ATR Metamitron (826-1), ECP Metafol 700 (501-30), Metafol 700 (501-42), SweDane Metafol 700 (501-41), Goliath (396-23), Target 700 (501-27).

Link til brugsanvisning af Goltix 70 WG (396-69).

27. februar 2020

Til top

Skadedyrsmidlet Fastac 50 på vej til forbud

Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde Fastac 50

Miljøstyrelsen oplyser, at skadedyrsmidlet Fastac 50 (alpha-cypermethrin) er afmeldt.

Pr. 31. januar 2022 er det ikke længere tilladt at anvende og besidde produktet. Fristen for salg i detailleddet er et år før nemlig 31. januar 2021.

Flere skadedyrsmidler er på vej ud af markedet. Se nærmere i Flere skadedyrsmidler på vej til forbud.

10. februar 2020

Til top

Hamony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Ukrudtsmidlet Harmony 50 SX (11-72), som indeholder thifensulfuron-methyl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod ukrudt i sukkermajs
 • Må max anvendes én gang
 • Max dosering er 11,25 g pr. ha + 0,15 l spredeklæbemiddel
 • Må ikke anvendes senere end 2 måneder før høst

Bemærkning

Der er tale om en administrativ tilføjelse af Harmony 50 SX til eksisterende off-label godkendelse til brug af Harmony SX i sukkermajs. Ansøgningen skyldes, at Harmony SX i forbindelse med firmasammenlægninger har skiftet registreringsindehaver.

Link til brugsanvisning.

21. januar 2020

Til top

Forbud mod aktivstoffet thiacloprid

Miljøstyrelsen meddeler, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud for aktivstoffet thiacloprid pr. 3. februar 2021. I Danmark omfatter forbuddet midlerne Biscaya OD 240, LFS Thiacloprid og Exemptor.

20. januar 2020

Til top
             

Viruspræparatet V10 er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af Mild Pepino Mosaik Virus VC1 i tomater i lukkede væksthuse.

Det mikrobiologiske middel V10 Elicitor (921-1), som indeholder Mild Pepino Mosaik Virus VX1 og Mild Pepino Mosaik Virus VC1, er godkendt på følgende betingelser

 • Må kun anvendes til bekæmpelse at Pepino Mosaik Virus (PepMV) i tomat i lukkede væksthuse.
 • Doseringen er 70 l pr. ha udsprøjtet og 0,8 l pr. ha ved indgnidning.
 • Må ikke anvendes i tomatsmåplanteproduktion.
 • Behandlede planter må ikke videresælges til andre producenter eller til private.
 • Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller kloak.
 • Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

20. januar 2020

Til top

Ukrudtsbekæmpelse i etableret skorzoner om efteråret

Clomate anvendes efter høst af afgrøden til bekæmpelse af hyrdetasker, tvetand og fuglegræs.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i etableret skorzonerrod til frøavl.

Midlet anvendes efter høst af afgrøden, dog senest 15. september. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske.

Clomate må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson og må kun anvendes hvert 3. år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

31.marts 2020

Til top

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd

Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd i forbindelse med etablering.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i vårraps til produktion af udsæd.

Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

31.marts 2020

Til top

Ukrudtsmidlet Clomate godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion

Ukrudtsmidlet Clomate der indeholder aktivstoffet clomazon er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion i forbindelse med etablering forår eller efterår.

Ukrudtsmidlet Clomate (756-1) ( Clomazon 360 g/l) er blevet godkendt til mindre anvendelse i kinesisk kål til frøproduktion.

Midlet anvendes i forbindelse med afgrødens etablering og senest 3 dage efter såning. Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs, tvetand og hyrdetaske

Clomate må kun anvendes 1 gang pr vækstsæson og må kun anvendes hvert 3’ år på samme areal.

Der må i samme 3 års periode ikke anvendes andre midler indeholdende clomazon på arealet.

Der skal holdes 5 m. behandlingsafstand til §3 arealer.

Læs vejledningen til mindre anvendelse omhyggeligt før brug. Vejledningen og yderligere oplysninger om produktet findes på Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

31.marts 2020

Til top

 
 
 
 
 
 
Sidst bekræftet: 31-03-2020 Oprettet: 20-01-2020 Revideret: 31-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20
Ukrudt i roer
Strategier og forslag til bekæmpelse af ukrudt i roer.
27.03.20
Forebyg resistens mod ukrudtsmidler
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
26.03.20