Planter

Godkendelsen af glyphosat i EU er midlertidigt forlænget

EU-godkendelsen af glyphosat ville udløbe 15. december 2022, men er nu midlertidigt forlænget. Afgørelsen om den ordinære godkendelse af glyphosat er foreløbigt udskudt til 2023.

I maj 2022 skrev vi en artikel Fornyet godkendelse af glyphosat i EU – proces og status, som gav en række oplysninger om processen omkring den fornyede godkendelse af glyphosat i EU. Ifølge denne artikel udløber godkendelsen den 15. december 2022. Det meste indhold i artiklen er fortsat gældende og vil ikke blive gentaget her.

Imidlertid er proceduren omkring den fornyede godkendelse blevet forsinket, og EU-kommissionen har derfor den 2. december 2022 i sin gennemførelsesforordning nr. 2022/2364 givet en forlængelse af godkendelsen af glyphosat med 1 år, dvs. udløbsdatoen for glyphosat i EU er nu 15. december 2023. Det forventes herefter, at Miljøstyrelsen inden for kort tid vil forlænge godkendelsen af de relevante glyphosat-produkter i Danmark.

Baggrund for behovet for forlængelse

I den offentlige høringsfase, som har været gennemført, er der indkommet et stort antal bemærkninger. Således modtog det europæiske fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) 368 høringssvar, hvoraf mange havde flere bemærkninger. EFSA modtog også ca. 2.400 kommentarer fra medlemslandenes eksperter og fra konsortiet af firmaer, der står bag ansøgningen om forlængelse (Glyphosate Renewal Group, forkortet GRG). Disse bidrag har resulteret i ca. 3.000 siders yderligere dokumentation, som har skullet granskes først af GRG og dernæst af de fire rapportørlande, Ungarn, Holland, Sverige og Frankrig.

Efter granskningen er den såkaldte DAR (eller dRAR) rapport blevet opdateret og fremsendt til EFSA. Imidlertid er det ikke muligt for EFSA at færdiggøre sin behandling og færdiggøre sin indstilling vedr. fornyelse eller ikke-fornyelse af glyphosat. 

Da sagsbehandlingen således er forsinket af årsager, som er uden for ansøgerens kontrol (dvs. for eksempel ikke skyldes mangler i ansøgning mv.), var EU-systemet forpligtet til at forlænge godkendelsen midlertidigt.

Forløbet vedr. den forlængede godkendelse

Den 14. oktober 2022 var forlængelsen af godkendelsen på dagsorden i EU-kommissionens Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (også kendt under forkortelsen SCoPAFF). Imidlertid kunne der på dette møde ikke opnås det kvalificerede flertal for en forlængelse. 

Dette betød, at sagen skulle behandles på et møde i den såkaldte appelkomite den 15. november 2022. Imidlertid var det heller ikke på dette møde muligt at opnå kvalificeret flertal for en forlængelse. Det forlyder, at der ved afstemningen i appelkomiteen var 21 medlemslande, heriblandt Danmark, som stemte for forlængelsen, mens tre lande stemte imod og tre lande undlod at stemme. Det forlyder endvidere, at Tyskland og Frankrig er blandt de lande, som undlod at stemme. Det sidste er meget overraskende i og med, at Frankrig har været et af de fire rapportørlande og således har været med til at indstille, at aktivstoffet opfylder kravene til en fornyet godkendelse.

Dermed var det i sidste ende op til EU-kommissionen at give den nødvendige forlængelse, hvilket altså nu er sket. Dermed er slaget om forlængelsen af EU-godkendelsen udsat til formentlig en gang i sommeren eller efteråret 2023.

Det foruroligende ved forløbet i efteråret 2022 er, at det kan være et tegn på, at der igen bliver blandet politiske interesser ind i godkendelsesprocessen, som burde være baseret alene på videnskabelige vurderinger. 

Hvad sker der med de danske godkendelser?

Den normale procedure er, at Miljøstyrelsen efter forlængelsen af et aktivstof i EU-systemet giver administrative forlængelser af de omfattede produkter.

Imidlertid er der et par forhold, som man skal være opmærksom på. For det første har Miljøstyrelsen i 2022 varslet forbud mod en række glyphosat-produkter, som hidtil har måttet anvendes på befæstede og stærkt permeable arealer. Godkendelserne trækkes pr. 31. december 2022, og sidste anvendelsesdato for disse produkter er 31. december 2023. Dette betyder, at nogle af disse produkter får en ny godkendelse med nye navne og nye registreringsnumre, men hvor godkendelsen er identisk bortset fra, at anvendelsen på befæstede og stærkt permeable arealer ikke længere er godkendt. 

Samtidig forløber processen med fornyet godkendelse af glyphosat-produkterne generelt ifølge EU-optagelsen fra 2017. Det kan lyde mærkeligt, at Miljøstyrelsen først nu kan give forlængede godkendelser ifølge en EU-godkendelse, der har varet i 5 år, men det er udtryk for, at godkendelsesarbejdet i Miljøstyrelsen generelt er forsinket. I skrivende stund (8. december 2022) har kun to produkter fået en ny godkendelse, og det er Roundup XL og Roundup Flex XL.

Ved opslag i Middeldatabasen eller ved brug af KemiTjek-app’en kan du til enhver tid finde aktuel status for godkendelsen af glyphosat-produkterne.

Hvor kan jeg følge processen fremadrettet?

GRG vedligeholder en hjemmeside, www.glyphosate.eu, hvor man kan følge status på arbejdet. Der findes også en statusside, som EFSA vedligeholder, men denne opdateres knapt så hyppigt. Endelig skrives der ofte om processen i landbrugsmedierne.

Vil du vide mere?

Støttet af