Planter

Dispensation til bejdsning af roer med Gaucho WS 70

Nordic Sugar har igen ansøgt om dispensation til bejdsning af roer mod skadedyr med Gaucho WS 70. Miljøstyrelsen oplyser, at dispensationen netop er givet. Der er givet tilladelse til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS i perioden fra den 22. februar 2021 til 30. maj 2021.

Der er givet tilladelse til såning af roefrø bejdset med Gaucho 70 WS i perioden fra den 22. februar 2021 til 30. maj 2021.

Dispensationen meddeles på følgende vilkår:

 • Dispensationen omfatter såning i Danmark af roefrø bejdset med Gaucho WS 70.
 • Frøene må maksimalt være bejdset med 85 g middel/ha (svarende til 60 g imidacloprid/
  ha).
 • Frøene skal være mærket med følgende særlige risikobegrænsende foranstaltninger
  som skal overholdes ved såning:
 • Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø skal der anvendes kemisk bestandige
  handsker.
 • Ved såning skal frøet dækkes med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.
 • Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i
  jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.
 • Ved såning skal der som minimum være 1 meter afstand til tilstødende marker,
  læhegn mv.
 • Hvis der anvendes pneumatisk så-udstyr skal der enten holdes 25 meters afstand til
  blomstrende afgrøder i tilstødende marker eller der skal være monteret deflektor
  udstyr for at forhindre spredning af støv.
 • Der må ikke i de efterfølgende 2 sæsoner sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder
  på det pågældende areal.
 • Ved håndtering af de behandlede bejdsede frø og forurenede overflader skal der
  anvendes kemisk bestandige handsker.
 • Jordbruger skal føre journal over såning af bejdsede frø, hvoraf følgende skal fremgå:
  - Sået areal i hektar (Ha)
  - Mængde frø per Ha
  - Dosering på de bejdsede frø (i g middel/100.000 frø eller g imidacloprid/100.000 frø)

Det påhviler Dansk Frø at indsamle information om ovennævnte vilkår fra avlerne og indrapportere oplysninger herom til Miljøstyrelsen senest 1. december 2021.

Det fremgår, at der fortsat ikke må sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågældende areal i de efterfølgende 2 sæsoner. Dvs. der må bl.a ikke sås majs, kløver, ærter og hestebønner. Det vurderes derfor, at bejdsning med Gaucho stadig ikke er aktuelt ved produktion af roer til foder.

Føring af journal skal IKKE ske som en del af Sprøjtejournal, fordi det egentlige forbrug af bejdsemidlet kun må ske i lukkede industrielle anlæg. Derfor er Gaucho heller ikke oprettet som et middel i landsnormerne i Mark Online.

Der er ikke nævnt nogen nærmere krav til formen for denne journal, og den skal formentlig blot kunne fremvises i tilfælde af en fysisk kontrol. Et håndskrevet notat kan være ok.

Ved brug af Mark Online eller FarmTracking foreslås:

 • Registrér såning af roefrø i Dyrkningsjournal på helt normal vis med mængde og areal.
 • Gem en pakke med etiket for roefrøene, hvoraf doseringen på de bejdsede frø vil fremgå.

I stedet for at gemme en etiket, kan man også skrive et notat om doseringen på den enkelte såning i Opgavekommentar eller Produktkommentar. Eller man kan rette sortsnavnet i eget normsæt til også at vise doseringen på frøene.

Se yderligere i Middeldatabasen

 

Vil du vide mere?

Støttet af