FarmTest Bygninger

Oversigt over undersøgelser vedr. bygninger

Indhold

  1. Konstruktioner (bærende konstruktioner, materialer, overflader)
  2. Installationer (el- og vandinstallationer)
  3. Lagerfaciliteter (foder, kartofler, korn)
  4. Miljø (gyllehåndtering, opbevaring og separering, lugt og ammoniak)
  5. Teknik (it-materiel og software)


1. Konstruktioner (bærende konstruktioner, materialer, overflader)

Bygninger nr. 29
Overfladebehandling af betongulve
-
Afsluttet FarmTest

Nedbrydning af betongulve og -spalter i svinestalde kan forebygges ved at overfladebehandle gulvet korrekt, inden det tages i brug. Betonkvaliteten spiller også en væsentlig rolle. I denne FarmTest testes nogle af de mest anvendte produkter til overfladebeskyttelse af beton i en nyopført svinestald.

Læs mere her


Byggeri nr. 23

Trægitterspær, del II
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest er en opfølgning på en tidligere undersøgelse af brede gitterspær. Bærende konstruktioner med trægitterspær er tidligere undersøgt og det viste sig, at 41 % af de undersøgte bygninger havde fejl i trægitterkonstruktionen. Denne FarmTest viser, at der stadig er store problemer.

Læs mere her

Byggeri nr. 10
Trægitterspær eller stålrammer
- Afsluttet FarmTest

FarmTest af de konstruktive og økonomiske forskelle ved trægitterspær og stålrammer med nedstroppet loft.

Læs mere her

Bygninger nr. 7
Undersøgelse af brede gitterspær
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af tagkonstruktioner med brede trægitterspær på 15 landbrug. Rapporten gennemgår fejl og mangler ved tagkonstruktionerne og rummer anbefalinger til bygherren.

Læs mere her

Bygninger nr. 4
Skridsikkerhed på gangarealer
-
Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret har målt skridsikkerheden på de mest udbredte gulvtyper til gangarealer i kvægstalde. Disse værdier sammenholdes med gulvets alder og renhed samt kvægbrugerens opfattelse af komforten. Dette sammenlignes med ammoniakfordampningen, samt pris for de forskellige gulvtyper.

Læs mere her


2. Installationer (el- og vandinstallationer)

Bygninger nr. 44
Reduktion af brande i avls- og driftsbygninger
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten kortlægger brande i dansk landbrug. Den beskriver brandårsager i landbrugsbygninger samt forholdsregler, der kan forhindre, at en brand opstår.

Læs mere her

Bygninger nr. 33
Transientbeskyttelse af elinstallationer i landbruget
- Igangværende FarmTest

Planlagt FarmTest af udstyr til begrænsning af antallet af skader i elektriske installationer i stalde ved lynnedslag.

Læs mere her

Lys i stalden
Bygninger nr. 32
Lys i kvægstalde
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten viser, at selv med fuld elektrisk belysning er lysstyrken i de fleste stalde for svag til at nå det anbefalede niveau på mindst 100 lux. Desuden dæmper de fleste lyset i stalden til natbelysning allerede ved 18-tiden. Det betyder, at der i kun omkring 12 timer i døgnet er fuld belysning i stalden.


Læs mere her

Bygninger nr. 13
Elektrisk potentialudligning i kvæg- og svinestalde
- Afsluttet FarmTest

Potentialudligning udføres for at sikre mod farlige eller generende spændingsforskelle. I undersøgelsen indgik otte stalde, og i alle staldene var potentialudligningen i orden.

Det er vigtigt, at huske at sikre etablering af udligningsforbindelser, når der bygges nyt.

Læs mere her


3. Lagerfaciliteter (foder, kartofler, korn)

     
Siloafløb 
Bygninger nr. 87

Udsprinklingsanlæg til ensilagesaft er økonomisk og arbejdsbesparende
-Afsluttet farmtest

Ifølge loven skal ensilagesaft opsamles og enten udbringes på mark eller ledes til en beholder. Det mest almindelige er, at afløbet fra ensilagepladsen føres direkte i gyllebeholderen. Men det betyder, at det er nødvendigt, at have en ret stor ekstra kapacitet i gyllebeholderen alene til regnvand. Et alternativ kan være udsprinkling af ensilagesaft.

 Læs mere her

 

 
Stålsiloer
Bygninger nr. 28
   Stor tilfredshed med stålsiloer
- Afsluttet FarmTest

En spørgeundersøgelse blandt brugere af stålsiloer viser, at der generelt har været stor tilfredshed med siloerne og kvaliteten af det korn, som har været lagret i siloerne .

Læs mere her

Konstruktioner
Bygninger nr. 39
Overfladebehandling af ensilagesilo - FarmTest af produkter
- Afsluttet FarmTest

Ensilagesaft er hård kost for beton - selv den stærkeste beton ender med at bukke under, hvis den ikke overfladebeskyttes.
I denne FarmTest afprøves otte forskellige produkter til overfladebeskyttelse af beton, i en nybygget dobbelt plansilo.

Læs mere her

Bygninger nr. 6
Stålsiloer til korn
- Afsluttet FarmTest

Testen har vist, at sådanne anlæg kan være et godt alternativ til andre former for kornkonservering og kornopbevaring. De ligger prismæssigt mellem lagertørringsanlæg i bestående bygninger og opbevaring i gastætte siloer.

Læs mere her


4. Miljø (gyllehåndtering, opbevaring og separering, lugt og ammoniak)


Bygninger nr. 45

 

Separering af svinegylle
- Afsluttet FarmTest

Videncentret for Landbrug, Plan & Miljø har iværksat og gennemført en FarmTest af et SepKon Aps separationsanlæg model SK-4 til separering af svinegylle.

- Læs mere her

 

Bygninger nr. 40


Supplerende FarmTest af Kemira 812 P til separering af kvæggylle
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra den 26. august til den 28. august 2008 fulgt Kemira Water A/S' mobile anlæg til separering af kvæggylle. Fiberfraktionen fra separeringen indeholder 39 % af rågyllens kvælstof og 52 % af rågyllens fosfor. I FarmTesten kan du læse om resultaterne og vurderingerne.

Læs mere her

Bygninger nr. 43
Gylleseparering med PCK separeringsanlæg
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest omhandler undersøgelse af separering af forsuret og ubehandlet svinegylle i et PCK separeringsanlæg. Dansk Landbrugsrådgivning har i vinteren 2006/foråret 2007 foretaget orienterende undersøgelser på to PCK gyllesepareringsanlæg.

Læs mere her

Bygninger nr. 41
Gylleforsuringsanlæg fra Infarm A/S
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har foretaget pH-målinger og indsamlet driftserfaringer hos 11 landmænd, der forsurer gylle med et anlæg fra Infarm A/S. Ved normal drift er anlægget i stand til at sænke pH i fortank, gyllekanaler og lagertanke til det ønskede niveau mellem 5,5 og 6,0.

Læs mere her

Bygninger nr. 37
Supplerende FarmTest på Kemira Miljø A/S' gyllesepareringsanlæg
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra den 19. juni til den 23. juni 2006 fulgt Kemira Miljø A/S' mobile anlæg til separering af biomasse. Anlægget har i perioden behandlet 168 ton gylle med en gennemsnitlig kapacitet på 5,8 ton pr. time. I FarmTesten kan du læse om resultaterne og vurderingerne.

Læs mere her

Bygninger nr. 36
Gylleseparering med Vredo tromleseparator
- Afsluttet FarmTest

Der er foretaget undersøgelser af gylleseparering med en Vredo tromleseparator på mink- og svinegylle. Separeringen sker rent mekanisk uden brug af hjælpestoffer. Ændringer i separeringseffektiviteten sker ved udskiftning af filterstørrelse.


Læs mere her


Bygninger nr. 40

Supplerende FarmTest af Kemira 812 P til separering af kvæggylle
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra den 26. august til den 28. august 2008 fulgt Kemira Water A/S' mobile anlæg til separering af kvæggylle. Fiberfraktionen fra separeringen indeholder 39 % af rågyllens kvælstof og 52 % af rågyllens fosfor. I FarmTesten kan du læse om resultaterne og vurderingerne.

Læs mere her

Pilotopstilling
Bygninger nr. 40
FarmTest af kemisk luftvasker til fjerkræstalde
- Afsluttet FarmTest

Farm Airclean er en af de mere lovende teknikker til reduktion af ammoniakemission fra fjerkræproduktion. I projektet måltes en rensningsgrad for ammoniak på 40,7 - 72,7 % varierende med årstid og pH-setpunkt. Luftvaskeren viste sig effektiv overfor ammoniak, mens der tilsyneladende ikke er høj effektivitet overfor lugt, ifølge nogle få luftmålinger.


Læs mere her

Overdækket gyllebeholder
Bygninger nr. 34
Teltoverdækninger og gyllelaguner
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af forskellige typer af teltoverdækninger til gylletanke samt gyllelaguner udført af kunststofmembraner.

Læs mere her

Bygninger nr. 20
Gylleseparering - Kemira Miljø A/S
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning har i perioden fra den 1. oktober til den 15. december 2004 fulgt Kemira Miljø A/S' mobile anlæg til separering af gylle. I FarmTesten kan du læse om resultaterne og vurderingerne.

Læs mere her

Bygninger nr. 19
Gylleseparering - Vakuuminddampningsanlæg
- Afsluttet FarmTest

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret har i perioden fra den 8. december 2003 til den 8. juli 2004 fulgt inddampningsanlægget på Hegndal.
I FarmTesten kan du læse om resultaterne og vurderingerne.

Læs mere her

Bygninger nr. 14
Halmfilters effekt overfor ammoniak- og lugtemission fra slagtesvinestald
- Afsluttet FarmTest

Halmfilter opsat på slagtesvinestald viser lugtreduktioner mellem 60 og 90 %. Ammoniak reduktionen lå i samme størrelsesorden. Filtertypen kræver dog en del plads og vedligeholdelse, men rensningseffekter i den størrelsesorden bør danne grundlag for yderligere fokus på filtertypen.

Læs mere her

Bygninger nr. 8
Gylleseparering - afprøvning af MANURA 2000 anlægget på Mors
- Afsluttet FarmTest

Opsamling af driftsdata og -erfaringer på MANURA 2000 anlægget på Mors. Her på siden lægges resultater ind, efterhånden som de indløber.

Læs mere her

 

Bygninger nr. 3
Gyllelaguner
- Afsluttet FarmTest

Foreløbig afrapportering af observationer og analyser fra to af de første gyllelaguner etableret i Danmark. Lagunerne er anlagt i henhold til det nye Landbrugets Byggeblad for gyllelaguner.

Læs mere her

Bygninger nr. 2
Lugt fra slagtesvinestalde
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af lugtudbredelsen omkring ejendomme med forskellige ventilationsprincipper.

Læs mere her

Bygninger nr. 1
Overdækning af gyllebeholdere
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af forskellige typer af overdækninger, f.eks. naturligt flydelag, flydelag af letklinker samt telte og betonlåg.

Læs mere her


5. Teknik (it-materiel og software)

Bygninger nr. 17
"Driftschefen" - et program til drift og vedligehold
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest indeholder en afprøvning af pc-programmet "Driftschefen" til brug ved styring af drift og vedligeholdelse af bygninger og maskiner i landbruget.

Læs mere her