Oprettet: 01-05-2019

Klima 2050: Det kan du gøre i marken

I SEGES samarbejder vi med universiteter, forskere og virksomhederne om at finde løsninger, der mindsker klimaaftrykket fra landbrugsproduktionen. Vi har endnu ikke alle de nødvendige løsninger, og for at lykkes kræver det, at hele samfundet bidrager.

At flytte på de grundlæggende elementer kræver en stor og langvarig forskningsindsats. Der er alligevel nogle ting, som du som landmand kan have fokus på her og nu.

Etablere stærke efterafgrøder

En efterafgrøde opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Efterafgrøder reducerer desuden kvælstofudvaskningen. Efterafgrøder har en eftervirkning, så du kan spare på kvælstofgødningen. Samlet set har efterafgrøder en klar positiv klimaeffekt. 

Håndtere husdyrgødning klimavenligt

Husdyrgødning bidrager i betydeligt omfang til landbrugets emissioner af drivhusgasser – i både stald, lager og mark. Et effektivt flydelag eller en overdækning kan reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre. Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas. 
Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig. Optimer udbringningstidspunktet. 

Optimere anvendelsen af kvælstof

Markbrugets største bidrag til drivhusgasser er lattergas fra tilført kvælstof. Derfor er det vigtigt at fintune kvælstofanvendelsen. Beregn kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Beregn markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpas den supplerende gødskning derefter. Du kan også optimere gødskningen med sektionskontrol, kantspredningsudstyr og gradueret tildeling. Ved afgrøder i sandjord med sen vækststart som kartofler og majs kan en nitrifikationshæmmer tilsat ammoniumholdig gødning begrænse både kvælstoftab ved udvaskning og emission af lattergas.

Dyrke mere kløvergræs og græs

Sammenlignet med étårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden. Dyrkning af mere kløvergræs og græs er selvfølgelig især en mulighed på kvægbrug – indtil der eventuelt bliver mulighed for at dyrke kløvergræs og græs som salgsafgrøder til bioraffinering.

Deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt

Det mest effektfulde er at deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, hvis du på din bedrift har lavbundsjord med et højt humusindhold. 
Landbrug & Fødevarer har sammen med Danmarks Naturfredningsforening foreslået en fond til multifunktionel jordfordeling, der skal understøtte ekstensivering eller udtagning af landbrugsarealer på lavbundsjorde. 

Sidst bekræftet: 01-05-2019 Oprettet: 01-05-2019 Revideret: 01-05-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation

Læs også