Natur og vandmiljø, Jura

Deltag i dialogmøder om den kommende Natura 2000-planproces

Miljøstyrelsen afholder i den kommende tid forskellige dialogmøder som led i planprocessen vedr. 3. generation af Natura 2000-planer. Der er både møder målrettet lodsejere og møder, hvor foreninger og organisationer inviteres.

3. generation af Natura 2000-planerne skal gælde for perioden 2022 – 2027. De nye planer skal sendes i høring senest medio 2021, og det endelige tidspunkt for høringsprocessen kendes endnu ikke. Som optakt til denne proces afholder Miljøstyrelsen i den kommende tid en række forskellige møder for lodsejere og for foreninger og organisationer.

Formødet med møderne vil være at orientere om den kommende proces med udarbejdelse af Natura 2000-planerne samt præsentation af de udarbejdede basisanalyser for Natura 2000-områderne. 

Der afholdes tre typer af møder

1. Møder for foreninger, organisationer og nationalparkbestyrelser

Der afholdes et møde pr. region for foreninger, organisationer og nationalparkbestyrelser.

Se invitationen, kontaktinformation og tilmelding til disse møder. Bemærk dog, at siden Miljøstyrelsen udsendte invitationen, er der kommet rettelser pga. COVID-19. Således at møder planlagt til afholdelse i Odense og Københavnsområdet er blevet til skype møder. Kontakt eventuelt den tilmeldingsansvarlige, hvis du er i tvivl om mødets afholdelse.

Møderne holdes i perioden fra den 17. september til den 7. oktober. BEMÆRK kort tilmeldingsfrist for de første møder!

Til disse møder kan det være relevant for repræsentanter for lokale landbrugsorganisationer, konsulenter m.v. at deltage for at være opdaterede på den kommende proces.

2. Møder for særligt berørte lodsejere

Der holdes regionsvis ét møde for særligt berørte lodsejere. Ved ”særligt berørt” forstås 

  • Eneejere af et Natura 2000-område
  • Ejere af Natura 2000-områder med højst 3 ejere
  • Ejere, der ejer mere end 1/3 af et Natura 2000-område
  • Ejere med mere end 50 ha kortlagt natur (naturtyper eller levesteder) i et Natura 2000-område
  • Ejere der ejer mere end 100 ha i et Natura 2000-område.

Der er sendt invitationer fra Miljøstyrelsen direkte ud til alle lodsejere, der opfylder disse krav. Invitationerne er sendt til modtagernes personlige e-boks. Har kan der også være flere breve med ændringer grundet COVID-19.

3. Markvandringer 

For øvrige lodsejere og andre interesserede afholdes der 2 markvandringer pr. region. Den ene markvandring vil være forbeholdt lodsejere, mens den anden vil være åbne for alle interesserede. 
Grundet COVID-19 er markvandringerne udskudt til foråret.

Baggrund

3. generation af Natura 2000-planerne skal sætte rammerne for forvaltningen af Natura 2000-områderne i periode 2022 – 2027. Planerne skal sendes i høring senest medio 2021. For lodsejere med arealer inden for et Natura 2000-område, vil planerne sætter rammerne for de tiltag, der kan gennemføres på arealerne for at opfylde habitatdirektivets mål om gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Disse tiltag gennemføres som udgangspunkt ved frivillige tiltag gennem støtteordninger m.v.  

Med de planlagte dialogmøder effektuerer Miljøstyrelsen miljømålslovens krav om interessentinddragelse. 

Det er problematisk, at de overordnende rammer for den kommende Natura 2000-indsats endnu ikke er blevet fastlagt politisk, da indholdet i de konkrete planer i høj grad vil afhænge af dette. Det betyder ifølge Miljøstyrelsen, at det på de kommende dialogmøder ikke vil være muligt at drøfte konkrete indsatser i de kommende planer eller konkrete projekter og virkemidler.

På trods af kan lodsejere, konsulenter og andre med interesse i Natura 2000-planerne få udbytte af at deltage i dialogmøderne, da det vil give et indblik i den kommende proces – herunder hvornår man som lodsejer har mulighed for at komme med indspil til planlægningen og den efterfølgende realisering af planerne. 

 

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af