Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 20-12-2009

Brugervejledning til den gamle Håndterminal

December 2009.

  

Bemærk:
Den gamle håndterminal kommunikerer med PC-Markforsøg med et forældet værktøj, og nyere pc’er kan derfor have problemer med at opdatere terminalen. Brug derfor en gammel PC til opdatering.

 

Indholdsfortegnelse

Om håndterminalen

Til top
Håndterminalen bruges til at foretage registreringer i marken i landsforsøg. Herved opnås en hurtig og sikker vej fra marken til det endelige resultat. Renskrivning og indtastning undgås, og dermed minimeres fejlmulighederne. Til håndterminalen er der udviklet et specielt program, således at man kan indlæse skabeloner til sine forsøg. Data til og fra håndterminalen overføres til et pc-program, PC-Markforsøg på ens egen pc, og derfra videre til AgroTech via Internettet.

Sikkerhed og fare for data tab

Til top
Siden 1995 har håndterminalen været i brug i marken, og der er ca. 55 håndterminaler, der bruges til registrering i landsforsøgene. Sikkerheden har vist sig at være fuld på højde med andre registreringsformer. De få gange, der er sket datatab, har årsagen været manglende udskiftning af batterier. Jævnlig ajourføring er den sikreste beskyttelse mod datatab. Der kan være op til 100 forsøg på en håndterminal, hvis man regelmæssigt overfører registrerede data til PC-Markforsøg.

Generelt

Til top
Taster

 • Pil op og Pil ned tasterne flytter markøren i valglister og mellem indtastningsfelter.
 • Enter tasten bruges generelt til at vælge i menuerne (listerne).
 • Tab tasten bruges til at bekræfte et skærmbillede og gå videre.
 • On/Esc tasten returnerer til forrige billede. On/Esc virker altså som Esc tasten i pc-programmer. Dog vil alle indtastede data vist på skærmen blive gemt.
 • De øvrige valgmuligheder, vil være vist i bunden af det enkelte billede, hvor tryk på første bogstav i teksten udfører funktionen.
 • ? tasten giver generelt en nærmere beskrivelse af det punkt, som markøren (>) står ud for, f.eks. kan man i forsøgslisten trykke ? tasten, hvorefter forsøgsværtens navn mm. vises. Skærmen er ikke bred nok til at vise måleparametrenes fulde beskrivelse. Med ? tasten vises den fulde beskrivelse.
 • Menu tasten får skærmen til at vise batteristatus og ledig RAM på disken.

Tænd og sluk
Terminalen tændes på den gule On/Esc tast. Skærmen kan reguleres med de to grå taster øverst til højre. Den med solen sætter baggrundslys på skærmen. Den anden regulerer kontrasten. Terminalen slukkes med den grå Off knap. Man kan slukke for terminalen uanset hvor i programmet, man er. Når man tænder igen vil terminalen stå på samme billede.´

Til top

Strøm
Terminalen kører på 2 alm. AA 1,5 volt batterier (gerne alkaline). Der kommer en advarsel (terminalen bipper og i øverste venstre hjørne af skærmen vil der stå > Battery = ), når batterispændingen kommer under de advarselsniveauer, som er angivet i Menu-billedet. Fra advarslen fremkommer og indtil terminalen ikke vil mere, går der omkring 15-20 minutter. Når der arbejdes ved for lav batterispænding, vil der i nederste venstre hjørne stå > Replace main battery = . Backup-batteriet sikrer, at data ikke tabes, selvom hovedbatterierne løber tør for strøm. Hvis man har et par nye batterier med i marken, er der ingen grund til at skifte batterierne før terminalen har givet advarsel om for lav batterispænding. Ved skift af hovedbatterierne skal man altid sikre sig, at backupbatteriet er funktionsdygtigt og vice versa - i modsat fald vil der ske data tab.

Boot/reset
Hvis terminalen går ned, eller man af anden grund ender i dens kommandolinie, dvs. cursoren står og blinker ud for M>, kan terminalen bootes ved at trykke Psion tasten (nederst til venstre) samtidig med Ctrl og Del.

Pas på: Man må aldrig trykke på Shift tasten samtidig med, at man booter håndterminalen. Gør man det, mister man alle data og håndterminalprogrammet skal geninstalleres.

Til top

Indtastning af registreringer
I hovedmenuen vælges Forsøg, hvorefter der vises en liste med de forsøg, der befinder sig på håndterminalen. Forsøg, der i PC-Markforsøg ikke er valgt til overførsel til håndterminalen kan naturligvis ikke vises.
Med piletasterne kan man flytte markøren (>) til det ønskede forsøg. Forsøget vælges med Enter tasten. Trykker du på ? vises forsøgsværtens navn og adresse.

Måletid
Når et forsøg er valgt vises en liste over de måletider, som findes i den pågældende forsøgsplan. Vælg den ønskede måletid med piletast og tryk Enter. Bemærk! Måletider, der stammer fra forsøgsplanen, er markeret med P01, P02 etc.
Når registrering til en given måletid er påbegyndt, fremkommer en stjerne umiddelbart efter måletiden, f.eks. A P01 * Ved anlæg @ . Måletider, hvor registrering er udført og hvor data er overført til pc = en, vil være markeret invers - dvs. de er mørke.

Ekstra måletid
Ekstra måletider oprettes, ved at trykke på O, hvorefter man kan vælge i en liste over mulige måletidsbetegnelser. Hele måletidsteksten kan vises ved at trykke på ? .
Bemærk! Ekstra måletider får navnet H01, H02 etc. I landsforsøg oprettes ekstra måletider kun sjældent, hvorimod det er meget almindeligt i forsøg efter egne planer.
Tip: I forsøg efter egne planer vil det oftest være lettere at oprette måletiderne på forhånd i PC-Markforsøg Net.

Til top

Niveau
Når en måletid er valgt, vælges niveau. Der er en * ud for de niveauer, hvortil der findes måleparametre.

 • Parcelniveau betyder, at der skal måles i hver enkelt parcel. Det er typisk bedømmelser af ukrudt, sygdomme, udbytter etc.
 • Ledniveau betyder, at der skal laves en gennemsnitsmåling af de parceller, som hører til samme forsøgsled. Det er typisk analyser af korn, frø etc.
 • Forsøgsniveau betyder, at der udføres en måling gældende for hele forsøget. Det er typisk jordprøver.

Måleparametre
Efter valg af niveau vises en liste over de måleparametre, der skal måles ved denne måletid og på det valgte niveau.
Man vælger/markerer én eller flere måleparametre med Enter tasten - skriften ændres til fed. Derefter trykkes på Tab tasten for at gå til selve målingen.
Bemærk! Måleparametre, som er målt tidligere, og hvor data er overført til pc = en er markeret med invers/mørk, og de kan ikke vælges igen.

Opret ny måleparameter
Nye måleparametre oprettes ved at trykke på O, når listen A Vælg parametre @ vises. Man vælger først typen, hvorefter man med pilene kan bladre til den ønskede måleparameter. Med Enter tasten vælges den ønskede parameter. On/Esc bruges til at fortryde.
Man kan også søge ved at taste de første bogstaver i måleparameterens navn. A HV @ vil afgrænse listen til måleparametre, som starter med A HV @ , f.eks. HVIDMELET GÅSEFOD.
Hele måleparameterteksten vises ved, at trykke på ? .

Til top

Dato, stadium og måleflade
Efter man har valgt måleparametre (markeret med fed) trykkes på Tab tasten. Herefter indtastes dato (dd.mm.åååå) og afgrødens vækststadium. Tast O for opslag i skalaen over udviklingsstadier, når cursoren er placeret i stadiumfeltet. Ved plantetællinger, udbytte o.l. skal der endvidere altid angives en måleflade i m 5 .
I bunden til højre kan man se hvilken af de valgte måleparametre, de indtastede data gælder for - f.eks. betyder 2 , at man er på den første af 2 valgte måleparametre.

Når dato, stadium og evt. måleflade er udfyldt for den første måleparameter, overføres disse automatisk til de næste måleparametre (i initialsituationen). Men er det f.eks. en anden måleflade for parameter nr. 2, så kan man bladre frem til denne med N. Alternativt tryk Enter indtil markøren kommer forbi feltet Supplerende oplysninger, hvorefter der automatisk skiftes til næste måleparameter. Hvis registreringer til en måleparameter kræver en supplerende kommentar med på vejen, indtastes en kort forklarende tekst i Supplerende oplysninger.

Alt indtil dette billede er ens uanset, om det er målinger på forsøgs-, led- eller parcelniveau.
Men herefter er der forskel.

 

Til top

Registreringer på forsøgsniveau
Ved måleparametre på forsøgsniveau anføres måleværdien på samme skærmbillede som dato og stadium. Det gyldige interval for værdien er angivet i en parentes.
Man kommer retur fra målingerne ved at trykke på On/Esc tasten.

Registreringer på ledniveau
Udføres på stort set samme måde, som beskrevet nedenfor for målinger på parcelniveau. Blot udfyldes kun en måling pr. forsøgsled. Og kopi-funktionen findes ikke.

Registreringer på parcelniveau
Når dato, stadium og evt. måleflade er udfyldt trykkes på Tab tasten. Hvis alt er udfyldt korrekt vises en oversigt over parceller i marken. Med pilene flyttes til den parcel, hvori man ønsker at starte målingerne, tryk på Enter. Der er nu mulighed for indtastning af værdier for de valgte måleparametre.
I målebilledet kan man nederst se hvilke intervaller, der er gyldige for denne måleparameter. Tastes en ugyldig værdi bipper terminalen, og der fremkommer en meddelelse i øverste højre hjørne.

Skift af parcel
Med pil ned skiftes til næste parcel. Med pil op skiftes der til forrige parcel. Hvis man har valgt at registrere på flere måleparametre samtidig, skiftes først til næste parcel efter man er forbi sidste måleparameter. Man kan også trykke på On/Esc og skifte til en anden parcel i parcelbilledet.

Kopier registrering til ikke-registrerede parceller
Man kan kopiere en registrering i en parcel alle andre parceller, hvor der ikke er foretaget registreringer. Det er nyttigt, f.eks. hvis en lejesædskarakter vurderes til 0 i alle parceller. Kopiering sker ved at indtaste værdien for en parcel, lade markøren stå i feltet, og da trykke K. Der kopieres til parceller med blankt felt i enten A Alle parceller @ , A Alle parceller i den aktuelle gentagelse @ eller A Alle gentagelser med det aktuelle led @ .
Vær meget opmærksom på forskellen imellem 0 og ikke målt. Et A 0 @ (nul) betyder, at registreringen er foretaget og målt/bedømt til 0, mens et A blankt felt @ betyder, at registreringen ikke er udført.

Retur fra registrering
Man kommer retur til parcelbilledet med On/Esc tasten.

Til top

Hvis registrering ikke er udført i alle parceller
Når man trykker On/Esc i parcelbilledet kommer man retur til billedet med måleparametre. Hvis der ikke er målt i alle parceller, kommer der et billede, A Ikke målte parceller @ . Man kan da vælge:

 • Returner til måling, som betyder, at man vil fortsætte målingerne med det samme.
 • Godkend måling, som betyder, at man vil godkende, at der ikke er målt i alle parceller - det er typisk i ukrudts/sygdomsforsøg, hvor der i forsøgsplanen står, at der kun skal måles i nogle led (typisk i ubehandlet). Når man godkender en måling, vil de registrerede data blive overført til pc=en ved næste opdatering.
 • Fortsæt måling senere, betyder at man ikke blev færdig og vil fortsætte en anden dag/i morgen. Når AFortsæt måling senere@ vælges, vil de registrerede data blive på terminalen, hvor man kan rette i dem/tilføje de manglende parceller.

Gå til
Med Gå til (G) kan man hurtigt komme til Første parcel/Sidste parcel indenfor en række, gentagelse eller en blok (i denne forbindelse er en blok f.eks. A-blokken i 2 faktorielle forsøg).

Vis resultat af bedømmelse
I bunden af billedet A Vælg parametre, Parcel @ kan man, når markøren er ud for en registreret måleparameter (*-mærket), taste V for A Vis @ . Skærmen vil da vise den pågældende måleparameter i en matrix, hvor gentagelsesnr. er kolonnetitel og lednavn er rækketitel. Piletasterne bruges til bladring, hvis hele forsøget ikke kan vises på én gang. Denne matrix kan ikke bruges til registrering, kun til at vise det registrerede.

Andet

Til top

Problemer og svar

 • Registreringer er tastet ind på forkert P-måleparameter. Foretag ny registrering på den rigtige måleparameter. Ret/slet de forkert indtastede data. I PC-Markforsøg Net kan en registrering kopieres fra en måleparameter til en anden.
 • Forkert måleparameter til egen måling er valgt. Fjern den forkerte måleparameter og opret den rigtige.
 • Der findes ingen måleparameter for det, man ønsker at måle. Vælg en af måleparametrene *1 - *10 og indtast i Supplerende oplysninger en tekst, der beskriver det, der måles.
 • Registreringen udføres ikke. Indtast teksten AIkke maalt@ som supplerende oplysning. Tast Enter, Tab og godkend måling. Efter overførsel til PC-Markforsøg Net skal måleparametren markeres som Ikke udført.
 • Håndterminalen kan ikke startes eller bootes. Kontakt landskontoret.

Telefonservice 
Teknologisk Institut yder stadig service på håndterminalen på tlf. nr. 7220 3377 eller ved at kontakte en af konsulenterne på nedenstående direkte telefonnumre.
Backup-batterier kan bestilles ved henvendelse til Teknologisk Institut.

Navn Telefon E-mail
Thomas Nitschke 8743 8491 TNIT@teknologisk.dk

 

Dialogskitse for håndterminal

>Forsøg
[Vælg forsøg]
>Vælg måletid
[Vælg måletid]
[Vælg niveau]
[Vælg parametre] REGISTRERING
>Udskriv
[Vælg tid] UDSKRIFT
>Retur
>Opdater OPDATERING
>Konfigurer
[Konfigurering]
>Kommunikation
>Terminalnummer
>Kommunikationsport
>Baudrate
>Retur
>Hjemadresse
>Stil ur
>Initstreng
>Venstre margen
>Retur
>Sluk
  

Til top 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 20-12-2009 Revideret: 20-12-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18