Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 12-02-2014

Gode råd om organisering af papir, labels og andre materialer. Modtagelse og opbevaring af udsæd, kemikalier og gødning.

HJ 09-007
Revideret den 12. februar 2014

Tilbage til oversigtenGenerelt

Det er vigtigt, og på sigt ressourcebesparende, hvis man har et velfungerende arkivsystem og lager til de mange papirer, labels og andre materialer, der udsendes til landsforsøgene. Arkivsystem og lager skal være opbygget og fremstå således, at en anden person på kontoret/arbejdspladsen altid kan finde skemaer, labels og lignende. 

Der findes selvsagt ingen regler for, hvordan et sådant system skal opbygges. Det afhænger fuldstæn­digt af de organisatoriske og fysiske forhold på stedet.

A4 ringbind med "forsøgene"

 • Ringbindet indeholder aktuelt materiale, der specifikt vedrører et eller flere forsøg. Det drejer sig om forsøgsplan, skitser, registreringsskemaer, beregninger, notater, aftaler og lignende.
 • I ringbindet kan endvidere opbevares følgesedler og labels, f.eks. i en plasticlomme. Alternativt kan de opbevares i hængemapper, se nedenfor.
 • Ringbindet opdeles med skilleblade med ét forsøg pr. skilleblad.
 • Antal forsøg pr. ringbind og antallet af ringbind afhænger af forsøgenes omfang og antal af forsøg. Opdelingen foretages efter eget valg om praktisk og logisk samhørighed.
 • Vælg et sæt nye ringbind til hvert høstår.
 • På ryggen af ringbindet anføres forsøgsområde og høstår. Forsøgsområde kan f.eks. være Sortsforsøg, Økologiske forsøg, Forsøgssted, Foreningsområde, Forsøgsmedarbejder el.lign.
 • Forrest i ringbindet bør der sidde en indholdsfortegnelse over forsøgene i ringbindet og med henvisning til skillebladsnr.

Hængemapper som baglager/arkiv til forsøgene

 • I hængemappen placeres ting, som ikke aktuelt skal bruges til forsøgene i marken, f.eks. følgesedler og labels til senere brug. Hængemapper er især egnet, hvis der er mange labels til et forsøg.
 • En hængemappe kan godt indeholde flere forsøg. Det vil være en fordel, hvis følgesedler og labels fra de enkelte forsøg er klart adskilte, f.eks. i plasticlommer, så der ikke kan ske en forveksling.
 • På hængemappens faneblad anføres et egnet og sigende navn.
 • Det er en stor fordel at vælge en opdeling der kan bruges år efter år. Derved kan hæn­gemapperne genbruges uændret eller med små justeringer.
 • Ved hvert forsøgsårs skifte tømmes mapperne, og indhold der evt. skal gemmes, flyttes over i ringbindet under det aktuelle forsøg.

A4 ringbind til papirer og skemaer om forsøgsudstyr

 • Ringbindet indeholder vejledninger, doseringstabeller, kontrolskemaer m.v.
 • Ringbindet inddeles med faneblade, ét for hver type forsøgsudstyr, f.eks. Forsøgssprøjte, Forsøgsgødningsspreder, Mejetærsker, Forsøgshjælpemidler m.fl.
 • På ryggen af ringbindet anføres, hvad ringbindet indeholder.

Modtagelser og opbevaring af udsæd

 • Ved modtagelse kontrolleres det om alle sorter/partier er medsendt. Hvis der er udsæd til flere forsøg sorteres det forsøgsvis, så risikoen for forbytninger og fejl minimeres.
 • Udsæd skal opbevares på en sådan måde at spireevnen ikke forringes.
 • Endvidere skal det sikres, at der ikke kan ske skade på emballagen.

Modtagelse og opbevaring af kemikalier

 • Alle kemikalier fra Agrotech udsendes med en følgeseddel, der indeholder oplysninger om hvilke kemikalier, der er udsendt, og til hvilke forsøg de skal anvendes. Desuden medsendes en følgeseddel med hvilke midler og den summerede mængde, der er i sendingen. Ved modtagelse kontrolleres det, om der er overensstemmelse mellem følgesedlen og den medsendte kemi.
 • Det anbefales, at sortere kemikalierne i alfabetisk rækkefølge.
 • Der medsendes sprøjter.
 • Låg til kemiflaskerne med nippel og slange kan rekvireres ved bestilling på www.nfts.dk (kræver abonnement til forsøg) under punktet "Bestil materialer til Landsforsøg".
 • Kemikalier skal opbevares i et aflåst rum/skab.
 • Gamle kemikalier bortskaffes. Se Håndtering af sprøjterester.
 • Etiketterne på de leverede kemikalier er mærket med årstal.
 • Der skal forefindes en arbejdspladsbrugsanvisning for de opbevarede kemikalier.
 • Leverandørbrugsanvisninger for alle midler anvendt i Landsforsøgene kan findes og printes fra Middeldatabasen.
 • Se også Vejledning om leverandørbrugsanvisning mv.

Modtagelse og opbevaring af gødning

 • Gødninger indkøbes lokalt eller udsendes fra AgroTech. Gødninger udsendt fra AgroTech vil være mærket med forsøgsplannr. Tilsvarende systematik kan anvendes på det gødning, der anskaffes lokalt.
 • Gødninger opbevares tørt og i lukkede sække, så der ikke absorberes fugt, og finder en fordampning af gødning sted. Det anbefales ikke at bruge overgemte gødninger.

Forsøgsudstyr/værktøj 

 • Forsøgsudstyr - målebånd, jordbor, stiketiketter m.v. - skal opbevares så de ikke ødelægges under opbevaring.
 • Orden og overskuelighed kan være en fordel, så det er synligt, hvis der mangler udstyr, og hvis andre skal bruge det.   
Sidst bekræftet: 24-01-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 12-02-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18