Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 16-08-2016

Instruktion for anlæg af forsøg

IN 02-001
Revideret den 30. marts 2012

Tilbage til oversigten
 

Denne instruktion omfatter anlæg af forsøg, dog ikke forsøg der sås med småparcel-såmaskine. Instruktionen gennemgår de generelle principper, som er gældende medmindre andet er anført i forsøgsplanerne. Udgangspunktet for anlæg af forsøg kan være en mark, hvor afgrøden allerede er etableret, eller en mark hvor afgrøden endnu ikke er etableret. Denne instruktion gælder i begge tilfælde.

Generelt

 • Forsøgsarealet skal være egnet og ensartet.
 • Forsøgsværten er interesseret og bekendt med, hvad der skal gøres, må gøres og ikke må gøres på arealet. Se Aftaleskema til forsøgsvært. Aftaleskemaet kan eventuelt lamineres og fastgøres ude ved forsøget, så det altid er tilgængeligt for forsøgsværten. Der kan suppleres med en skitse over forsøget.
 • Udstyret pakkes. Se Pakkeliste.

Placering i marken

 • Forsøg anlægges på et egnet og ensartet areal.
 • For at minimere fejl fra langsgående striber i marken, skal forsøget altid placeres på langs af agerretningen, således at de enkelte parceller ligger på tværs af agerretningen. Der er undtagelser - se Forsøg på tværs af agerretningen.
 • Forsøg må ikke placeres i forager eller tæt på skel. Som en tommelfingerregel placeres forsøget 10-15 m fra læhegn/markskel, dog min. 20-30 m fra markskellet op til forageren.
 • Landmandens forhold (maskinstørrelser) tages i betragtning, således at han kan færdes i marken med maskiner, køre udenom forsøget og evt. høste det fri.
 • Kørespor og vandingsspor skal give en ensartet påvirkning af forsøget.

Afsætning af forsøg

 • Hvis der er en skitse på forsøgsplanen, følges denne.
 • Af forsøgsplanen fremgår minimumsstørrelsen på høstparcellen og evt. parcelbredde og -længde. Høstparcellens størrelse bestemmes ved at måle fra midten af parcelgrænsen til midten af parcelgrænsen.

Anvisning på afsætning af forsøg (se figur 2.1)

 • Vælg afstand til markskel ved forageren under hensyntagen til maskinbredden og placér en landmålerstok/flexstok (1).
 • Mål afstanden til markskel langs forsøget. Denne afstand skal være min. 10-15 m. Hvis det er et forsøg, hvor der skal udbringes gylle, skal afstanden til markskel være min. 20 m.
 • Placér dernæst den anden stok (2). Den skal placeres i samme afstand fra markskel som (1), så den lange side af forsøget ligger nøjagtigt parallelt med agerretningen.
 • Placér den tredje landmålerstok (3), så siderne 1-2 og 2-3 danner en ret vinkel. Den rette vinkel bestemmes med vinkelprisme eller efter Pythagoras-metoden. Afstanden mellem anden (2) og tredje landmålerstok (3) skal svare til bredden af forsøget, hvilket er det samme som længden af forsøgsparcellerne.
 • Placér den fjerde landmålerstok (4), så forsøget er rektangulært og har fire rette vinkler.
 • De enkelte parceller markeres med stiketiketter, efter at landmålerstokkene er placeret i forsøgets hjørner.
 • I sortsforsøg placeres stiketiketterne i midten af hver forsøgsparcel (mid­t-markering), således at traktorføreren kan køre efter markeringerne.

Med undtagelse af småparceller, hvor man kører efter markør eller GPS

Forsøg i flere rækker

 • Ved anlæg skal man være opmærksom på om der er tilstrækkelig plads til anlæg af forsøget og efterfølgende færdsel (forsøgsbehandlinger, skårlægning eller høst).
 • Kørespor m.v. skal helst anlægges imellem parcelrækkerne.
 
 • Markering af første forsøgsparcel i første gentagelse.
Fig. 2.1 : Anvisning på afsætning af forsøg. Husk at markere første forsøgsparcel i første gentagelse. 


Afmærkning af forsøget, gentagelser osv.

Hvis afgrøden endnu ikke er etableret - se først Instruktion for såning af forsøg.
 • Når forsøget er anlagt, udskiftes de fire landmålerstokke med flexstokke, så landmanden kan færdes med sprøjte og andet i marken.
 • Den første forsøgsparcel i første gentagelse markeres med en pind eller stok påført en "Forsøgsstart-label" (udsendes med andre labels fra AgroTech).
 • Blokke eller gentagelser kan derudover mærkes med hvide fleksstokke. Dette er især aktuelt i planteværnsforsøg, hvor der skal foretages behandlinger flere gange og stor sortsforsøg, hvor markering er en fordel til i forhold til orientering.
 • I randomiserede forsøg kan det være nyttigt at afmærke alle parceller.
 • Opsætning af skilte af hensyn til præsentation og fremvisning af forsøget.

Fastholdelse af forsøg/Flerårige forsøg

 • Afsætning af faste punkter i skel: slå to pæle i jorden i markskellet. Opmål de vinkelrette afstande til forsøgets ene hjørne, og opmål de eksakte afstande til de øvrige hjørner i forsøget fra dette hjørne.
 • Endvidere kan der placeres flexstokke dybt i jorden (f.eks. 0,6 m lang stok placeret i 0,4 m dybde). Metoden skal kombineres med ovennævnte.
 • Afsættes med GPS udstyr. 

Efter anlæg og såning 

 • Der udarbejdes en skitse med tydelig angivelse af nord/syd, gård, veje, faste punkter og eventuelle ledombytninger. Skitsen dateres og underskrives, og skal forefindes tilgængeligt i forsøgsmappen på kontoret. Alle ændringer påføres skitsen. Brug eventuelt skitse i PC-Markforsøg eller tilsvarende. Første forsøgsparcel i første gentagelse markeres også på skitsen.
 • De præcise anlægsforhold (antal led, rækker osv.) indtastes i PC-Markforsøg og forsøgsdesign godkendes. 

    

    Parcelgrænser 

   Til top

      
   Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 16-08-2016

   Forfatter

   Planter & Miljø
   Faglig leder

   Karina Vincents Lohmann

   AgroTech


   Af samme forfatter

   Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
   Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
   11.07.18