Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001

Instruktion i sprøjtning af forsøg

IN 03-001
Revideret den 8. december 2005

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter sprøjtning af forsøg med forsøgssprøjte, model 'Koldkærgård' eller tilsvarende. Se også Vejledning til forsøgssprøjte.

Generelt

 • Forsøgssprøjten skal inden sæsonen påbegyndes være kontrolleret og kalibreret jf. Instruktion om Kontrol af forsøgs- og måleudstyr. I sæsonen kontrolleres og kalibreres sprøjten efter behov.
 • Sprøjtning med åben bom må kun foretages, når vindhastigheden er mindre end 4 m/sek. Brug evt. vindmåler.
 • Det påhviler den forsøgsansvarlige at sikre, at gældende regler for udsprøjtning af bekæmpelsesmidler er opfyldt. Det drejer sig om krav til sprøjtecertifikat, godkendte midler og midler til forsøgsmæssig afprøvning samt brug af personlige værnemidler.

Forberedelse

 • Vand- og kemikaliemængder, der skal bruges i forsøget, indtastes og beregnes ved hjælp af Beregning af kemikaliemængder. Skemaet bruges ved afvejning og afmåling af midlerne.
 • Tørt formulerede midler afvejes og emballeres i plastposer, der er tydeligt mærket. Husk brug af værnemidler.
 • Minimidler må først opløses på den dag, hvor de skal udsprøjtes.
 • Alle midler til et forsøg, afmålingsudstyr (engangssprøjter og sugeslanger) samt det udskrevne skema med de beregnede kemikaliemængder pakkes i kasse "klar til udrykning". Brug evt. Pakkeliste.
 • Sprøjten klargøres og afprøves med vand. Herved sikres det, at pakninger, dyser, manometer m.m. er funktionsdygtig.

Indstilling af sprøjte

 

 • Sprøjten indstilles til parcelbredde, afgrødehøjde ~ bomhøjde og væskemængde (tryk, dysestørrelse og hastighed). Indstillingerne noteres på skema med beregnede kemikaliemængder.
 • Hvis der er tvivl om indstillingerne kalibreres sprøjten igen: Påfyld rent vand og kalibrer sprøjten ved opsamling af 2 dyser i måleglas i 15 sek. Den opsamlede vandmængde kontrolleres i forhold til den beregnede mængde. Trykket justeres indtil doseringen er korrekt.

Sprøjtning

 • Vand afmåles præcist ved hjælp af målekande eller ved vejning. Målekande og spande skal være rene, dvs. de må ikke indeholde rester af kemikalier, jord osv.
 • Kemikalierne afmåles og tilsættes vandet. Blandes ved omrøring i målekande eller ved rystning af sprøjtebeholderen.
 • Sæt låg på sprøjtebeholderen og åben for trykket. Derved sker der en delvis omrøring af sprøjtevæsken. Afvent at trykket er opnået og omrøringen stoppet.
 • Indøv hastigheden i en parcel uden at sprøjte, tjek hastigheden ved brug af stopur eller cykelcomputer.
 • Kontrollér, at det er det korrekte forsøgsled, før der sprøjtes.
 • Start sprøjtningen i god tid før første parcel, således at midlet er ført helt ud i samtlige dyser.
 • Efter afslutning kontrolleres om mængden af sprøjteresten svarer til den forventede restmængde ved, at sprøjten bliver helt tom efter det forventede antal meter. Ved afvigelser registreres overskuddet, og afvigelsen noteres i PC-Markforsøg.
 • Skemaet Beregning af kemikaliemængder dateres og underskrives. Eventuelle afvigelser og særlige forhold anføres på skemaet.
 • Sprøjteresten udsprøjtes over afgrøden uden for forsøget. Tøm sprøjten helt med drivgassen.
 • Ved skift af middel rengøres sprøjten ved at påfylde rent vand og ryste beholderen for at skylle den indvendigt. Skyllevandet udsprøjtes over afgrøden uden for forsøget. Tøm igen sprøjten helt med drivgassen.
 • Samme fremgangsmåde anvendes for de følgende led.
 • Efter endt sprøjtning skylles alt anvendt sprøjteudstyr i marken. Efter udsprøjtning af særligt klæbrige midler, og før sprøjtning af meget følsomme afgrøder rengøres sprøjten med Rød sprøjterens.
 • Rester af koncentraterne bortskaffes jvf. Håndtering af sprøjterester.
 • Relevante klimadata noteres på Skema til beregning af kemikaliemængder.
 • Forsøgsbehandlingerne registreres i PC-Markforsøg.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 27-03-2001

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18