Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 22-06-2015

Instruktion for høst af forsøg

IN 06-001
Revideret den 22. juni 2015

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omhandler høst af forsøg med korn, bælgsæd og raps. Ved høst af græsfrø henvises til "Værd at vide om frøtærskning", udgivet af DLF-Trifolium.

Når forsøgene høstes, er det resultater af mange timers arbejde, der skal i hus. Det er meget vigtigt, at det foregår ligeså omhyggeligt som forsøgsarbejdet i hele den forudgående sæson.

Husk at medtage i planlægningen af høsten, at der skal være tid til at analysere prøverne rettidigt, samt at få data indberettet i PC-Markforsøg.

Forberedelse

 • Læs brugsanvisningen (manualen) for mejetærskeren
 • Mejetærskeren efterses, repareres, monteres og smøres i god tid. Maskinen startes op og alle funktioner afprøves.
 • Indstil mejetærskeren til den pågældende afgrøde. Det kan være vanskeligt, at indstille mejetærskeren korrekt. Søg hjælp i brugsanvisningen. Det vil tit være landmanden der har den bedste kompetence til at indstille mejetærskeren, så spørg evt. om hjælp.
 • Vægten kontrolleres inden sæsonen, derefter jævnligt efter behov. Brug Kontrol af vægte. Se endvidere Instruktion for kontrol af forsøgs- og måleudstyr.
 • Brev udsendes til forsøgsværten vedrørende aftale om høst og med henblik på indhentning af oplysninger om grundbehandlinger – Benyt evt: Følgebrev til grundbehandling - eller medsend kopi af skemaerne. Registrering af grundbehandlinger, 5-års gødningsskema og 50-års gødningsskema udsendt fra AgroTech.
 • Forsøgsplan, ajourført skitse, høstskemaer, labels, prøveposer og evt. bindere findes til hvert forsøg.
 • Skilte fjernes. Dette kan med fordel gøres i god tid før høst. Lad evt. første og sidste skilt stå som sikker markering.
 • Markér eventuelt blokke og gentagelser.
 • Fjern ikke flexstokkene i forsøgets hjørner eller flexstokken med "Forsøgsstart-labelen".
 • Bedømmelser inden og ved høst foretages.
 • Følg afgrødens modning og vent til den er helt moden. En umoden og våd afgrøde kan ikke tærskes og renses.
 • Parcellerne adskilles, hvis det er nødvendigt.

Høst

 • Forsøget høstes, når afgrøden er moden og tør. Er der mere end en uges forskel i modningstidspunkterne for forsøgsparcellerne, skal forsøget høstes ad flere gange (kontakt Fagkonsulenten i SEGES eller AgroTech) - hvis ikke andet er angivet i forsøgsplanen.
 • Opmål høstparcel og notér størrelse i m2, dato og initialer på høstskema. Brug eventuelt Høstskema eller høstplan/registreringsskema udsendt fra AgroTech.
 • Fastgør skemaer og skriveværktøj på mejetærskeren.
 • Tjek vægten og nulstil den.
 • Vurdér høstretningen.
 • Start høsten i en værneparcel og tjek spild, uaftærskede kerner i halmen, renhed i den tærskede vare og beskadigelser af kerne/frø. Kontroller spild. Justér evt. mejetærskeren.
 • Tjek mejetærskerspild regelmæssigt.
 • Ændring af mejetærskerindstilling må kun ske imellem to gentagelser.
 • Tjek vægten regelmæssigt. Kontroller at vægten selv går i nul før hver parcel.
 • Tjek løbende overensstemmelse mellem vejetallet, prøven og parcellen.
 • Udtag parcel-/ledprøver i henhold til forsøgsplanen, og sørg for at prøverne er entydigt mærket. Luk poserne lufttæt. En knude på plastposen er mere lufttæt end klips og tape.
 • Mejetærskerens tærskeværk skal køre helt tom inden høst af næste parcel.

Specielt om raps

Følg forsøgsplanen angående høst. Ved direkte høst med sideknive af parcelforsøg skal parcellerne adskilles først, enten manuelt eller ved parceladskiller (med mindre andet fremgår af forsøgsplanen). Ofte vil raps ligge lidt i leje, så en del af planterne fra den ene parcel ligger inde i naboparcellen. Hvis man høster/skårlægger med sideknive uden der er foretaget parceladskillelse vil man således introducere en stor fejl.

I forsøg med kombination af plantetal og gødskning forventes der en varierende grad af lejesæd og til dels modenhed. Direkte høst vil give en meget stor risiko for spild fra nogle af parcellerne. Der anbefales her parceladskillelse og efterfølgende skårlægning.

I rapsforsøg hvor parcellerne er relativt store (50 m2 og derover) kan man overveje høst med sideknive under forudsætning af en rimelig ensartet modning.

I sortsforsøg (småparceller) er høst med sideknive ikke aktuelt. Parceladskillelse er absolut nødvendigt. Man kan både vælge skårlægning eller direkte høst. Hvis der er stor forskel i modenhedstidspunkt vil der være et stort spild fra de tidligt modnede sorter, men det kan der kompenseres for ved at høste på et tidspunkt, hvor skulperne ikke så let springer op.

Høstretning

Høstretningen/skårlægning tilpasses efter de aktuelle forhold. Afgrøder der er gået i leje høstes mod lejeretning.

Efter høst

 • Bland delprøver og udtag ledprøver i henhold til forsøgsplan.
 • Tjek at prøverne er mærket korrekt. Send eller analysér prøverne i henhold til forsøgsplanen Se Kerne/frø-prøver og prøvehåndtering i frøgræsser.
 • Parceludbytter indtastes i PC-Markforsøg eller på håndterminal.

Hvis høsten afbrydes

 • Høst af ét forsøg skal foregå indenfor så kort et tidsrum som muligt.
 • Hvis det er nødvendigt at stoppe høsten, skal man så vidt muligt høste den gentagelse (blok) færdig, som man er i gang med at høste. I forsøg med alpha-design stoppes ved hele miniblokke.
 • Prøverne udtaget før afbrydelsen og prøverne, der udtages efter afbrydelsen, må ikke sammenblandes, men skal analyseres hver for sig. Her skal man være opmærksom på at tage ekstra store parcelprøver (min. 600 g), så der er tilstrækkeligt prøvemateriale til NIT-apparatet.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 22-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18