Natur og vandmiljø

Søg tilskud til udtagning af lavbundsjord

Klima-Lavbundsordningen er blevet forenklet i forhold til sidste år og muliggør nu, at indsatser for natur og miljø bedre kan integreres i udtagningen af lavbundsjorderne.

Du kan søge tilskud til udtagning af lavbundsjord fra 1. april og frem til 31. maj. Du finder oplysninger og link til ansøgning på Miljøstyrelsens hjemmeside Klima-lavbund 

Det tidligere effektkrav på 10 ton CO2/ha/år er fjernet og det betyder, at eksempelvis randarealer uden en klimaeffekt kan tages med i projektarealet. Derfor vil der nogle steder være langt bedre muligheder for at afgrænse området så det kan afgræsses til gavn for naturen. Randarealer, der tages ud af produktion vil også vil bidrage til  kvælstoffjernelse. 

Miljøstyrelsen har oplyst om, at det under Klima-Lavbundsordningen er muligt at få finasieret hegningen, hvis dette er nødvendigt for at opnå synergieffekt i forhold til biodiversitet.

I den opdateret ordning er tilskudssatserne blevet ændret til at engangskompensationen ”omdriftsarealer med højværdiafgrøder” og engangskompensationen ”omdriftsarealer uden højværdiafgrøder” er slået sammen til én engangskompensation for arealer i omdrift. 

Satsen for denne er bestemt til 82.500 kr./ha. Tilsvarende sidste år, er der stadig engangskompensation til arealer med permanent græs samt for naturarealer. Bemærk, at arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 kan have haft status som enten naturarealer, permanent græs og i særlige tilfælde, omdriftsarealer i referenceperioden. Du kan finde en tabel over afgrødekode og fordeling på de tre kategorier nedenfor i et bilag til vejledningen Bilag 1 - Afgrødekoder.

Satsen for permanent græs er lettere forhøjet mens uændret for naturarealer. Se overblik over de nye satser i nedenstående tabel.  

Satser for kompensation til udtagning af lavbundsjord

Arealanvendelse (2015-2019) Engangskompensation (kr./ha)
Omdrift 82.500
Permanent græs 35.500
Natur 4.500

I 2022 er der afsat i alt 139 millioner kroner til Klima-Lavbundsordningen, hvilket svarer til en udtagning af 1.100 hektar landbrugsjord og en klimaeffekt på 16.000 tons CO2 i 2030. 

Læs nyheden om den forenklede tilskudsordning på miljøstyrelsens hjemmeside
Søg tilskud til udtagning af lavbundsjord

Vil du vide mere?

Støttet af