Natur og vandmiljø

Ansøgninger til Klima-lavbundsprojekter åbner 1. februar 2021

Engangserstatninger til tørvejorde med 6 procent kulstof og derover. Webinar 4. februar i Miljøstyrelsen.

Nyhed

21. januar 2021

 Opdateret 08. februar 2021

Klima-Lavbundsordningens primære formål er at udtage kulstofrige tørvejorde med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt.
Se Vejledning om tilskud til Klima-Lavbundsprojekter

Tilskudsordningen kan søges af kommuner, lodsejere og fonde og skal ud over CO2-reduktion understøtte natur-, vandmiljø- og øvrige klimaformål. 

  1. Store projekter med høj andel af kulstofrig jord prioriteres højt
  2. Projekter i Multifunktionel Jordfordeling, hvor der kan opnås større sammenhæng mellem arealer og synergi med andre natur- og miljøindsatser prioriteres dog højest. 

Tilskudsordningen har med andre ord et bredt perspektiv og fokuserer på synergi i udtagningen af lavbundsjorder. Synergi er rettet mod vandrammedirektivet, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet, biodiversitet, beskyttede naturtyper, rent drikkevand, friluftsliv, økologisklandbrug og klimatilpasning. 

Tørvejordene ses på linket Miljøgis, vælg her Jordbundstyper og Tekstur 2014 (Lavbundskort).

Krav til klima-landbundsprojekter  

For at et areal er egnet til ansøgning under Klima-lavbundsordningen skal det opfylde særligt tre krav. Der skal på arealet ske en vandstandshævning, arealet skal være på minimum 10 hektar, samt en dokumenteret klimaeffekt på 10 ton CO2/hektar. Projektarealet skal have minimum 60 % overlap med kulstofrig jord, der indeholder minimum 6 % kulstof. Projektet må ikke udlede høje mængder fosfor og vandstanden må ikke ændres uden for det projekterede areal.

Engangserstatninger for klima-lavbundsprojekter

I selve ordningen Klima-lavbund på tørvejorde med 6 procent kulstof og derover indgår jordkøb og jordfordeling ikke. Der gives kun engangserstatninger på følgende beløb i Klima-lavbundsordningen, se høringsudkast.

Nuværende arealanvendelse Engangskompensation (kr./ha)
Omdrift med højværdiafgrøder 86.000,-
Omdrift uden højværdiafgrøder 56.000,-
Permanent græs 31.000,-
Natur 4.500,-

Det er forventet, at et Klima-Lavbundsprojekt i gennemsnit koster 128.000 kr./ha. Dette er kun et beløb som  indikere en gennemsnitspris på alle projekter og har intet med det enkelte projekts reelle omkostninger at gøre. Til sammenligning ses at privat skovrejsning på landbrugsjord i virkemiddelkataloget side 117 har samme gennemsnits omkostning. 

Engangskompensationen pr. hektar udbetales uanset de aktuelle projektomkostninger i Klima-lavbundsprojektet ved den enkelte lodsejer. Det er generelt muligt at søge Grundbetaling til arealerne og dette forhold afgøres i opstarten af et Klima-lavbundsprojektet. Det er et vigtigt forhold at være opmærksomt på i relation til den fremtidige indtjening på arealet.

For at fastlægge den tidligere drift på arealet, anvendes de indmeldte afgrødekoder i Grundbetalingen i perioden 2014-2018. I bilag 1 i vejledningen findes en oversigt over højværdiafgrøder. Engangskompensation for naturarealer udbetales som de minimis-støtte.

Til sammenligning gives der 20 årigt fastholdelsestilskud på 3.500/1800/300 kr. i vådområde- og lavbundsordningen. Der er i denne ordning også mulighed for jordfordeling, køb og salg af ejendomme og jord. Se www.vådområder.dk og faktaarket om jordfordeling.

Sådan kommer du i gang med et klima-lavbundsprojekt

Der er forskellige måder at igangsætte Klima-lavbundsprojekter på. Du skal være opmærksom på at mange steder på tørvejorderne er der flere lodsejere der skal blive enige om at igangsætte et projekt.

Kontakt Miljøstyrelsen:
Du er velkommen til at kontakte Miljøstyrelsen, hvis du har spørgsmål – på tlf.: 7254 4000 eller på mail: vandprojekter@mst.dk. Du kan læse mere om ordningen på www.vandprojekter.dk.

Kontakt Teknisk Forvaltning i din kommune:
Ved vådområde- og lavbundsordningen med jordfordeling kan du kontakte teknisk forvaltning i din kommune. Hvis kommunen ikke kan tage opgaven, kan du kontakte Naturstyrelsen. Kontaktinfo til Naturstyrelsens medarbejderne kan du finde nederst i artiklen: Vil du i gang med et lavbundsprojekt på din tørvejord?

Kontakt din rådgivningsvirksomhed
Dine  rådgivere kan fortælle dig om dine muligheder og rådgive dig omkring ansøgningen og det videre forløb. 

Vil du vide mere?

Støttet af