Oprettet: 12-11-2017

Kollektive virkemidler

De kollektive virkemidler omfatter etablering af minivådområder, vådområdeprojekter og skovrejsning. Tiltagene betales af staten, og du kan få gratis rådgivning.

Kort fortalt

De godkendte kollektive virkemidler omfatter minivådområder, vådområder og skovrejsning. Effekten fra virkemidlerne fordeles på et opland. Staten betaler udgifterne, og du kan søge tilskud fra februar 2018. Der er ansat oplandskonsulenter, som yder gratis rådgivning.

Staten og EU har afsat godt 2,5 milliarder kr. til kollektive virkemidler og landmændene får dækket alle omkostninger ved etableringen af vådområder og minivådområder og et fast beløb, der typisk dækker omkostningerne ved skovrejsning. Herudover sikres grundbetaling på arealerne fremadrettet.

De kollektive virkemidler (kaldes også frivillige målrettede virkemidler eller målrettet indsats) løser problemer for et større område og kommer landmændene i det givne opland til gavn. Og så virker de også på langt sigt. Tiltagene kræver ofte samarbejde og vilje til at findes fælles løsninger landmænd i mellem.

For at nå målet skal der etableres ca. 1.000 - 2.000 minivådområder, som hver renser vandet fra 50-100 ha mark.

Hvor meget?

Det er målet, at virkemidlerne frem mod 2021 skal reducere udledning af kvælstof med ca. 3.400 tons.

Hvad ser de kollektive virkemidler ud?

De kollektive virkemidler omfatter:

Virkemiddel

Bevilling i hele perioden 2016-2021 mio. kr.

Projektareal
ha

Mål for årlig kvælstofreduktion efter gennemførelse tons N

Vådområder

1.844

13.000

Ca. 1.400

Minivådområder

550

1.000

Ca. 900

Skovrejsning

175

Op mod 12.000

Ca. 150

I alt

2.569

Ca. 26.000

Ca. 2.500

 

Tiltagene er betalt af staten og EU.

Hvad betyder det for dig som landmand?

Etablering af kollektive virkemidler kan kræve en dialog med andre landmænd, landboforeninger, kommuner m.fl. Det er en fælles indsats, og oplandskonsulenterne vil hjælpe til. Hvis du har mulighed for at gøre brug af tilskudsmulighederne, skal du kontakte en oplandskonsulent, som så vil vejlede dig i, om det er aktuelt hos dig. 

Hvor kan du få rådgivning?

Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning i forbindelse med etablering af et minivådområde på din bedrift, at indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Oplandskonsulenterne er geografisk inddelt i teams, men du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig.

Læs mere om oplandskonsulenterne

Hvad er myndighedernes rolle?

Hvis du i samarbejde med oplandskonsulenten og dine naboer vurderer, at der kan være mulighed for at etablere et vådområde hos jer, er det kommunen, der skal søge tilskud til projektet. Det er samtidig kommunens opgave at lave en projektbeskrivelse og at indgå aftaler med alle de berørte lodsejere inden projektet gennemføres. Kommunerne er i øvrigt ansvarlige for at alle regler er overholdt, inden der gives grønt lys til etableringen af et virkemiddel.

Hvornår sker det?

Du kan få gratis rådgivning hos oplandskonsulenterne.

Du kan søge tilskud til etablering af kollektive virkemidler fra februar 2018.

Ordningen eksisterer frem til 2021.

Læs mere:

Vådområder

Skovrejsning

Præsentationer og videoer om kollektive virkemidler

Sidst bekræftet: 12-11-2017 Oprettet: 12-11-2017 Revideret: 12-11-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Landbruget udvikler koncepter for multifunktionel jordfordeling
SEGES og fem rådgivningsvirksomheder går nu i gang med at finde modeller for, hvordan den multfunktionelle jordfordeling be...
25.03.20
Skal du lave et minivådområde i 2020?
Du kan søge tilskud til minivådområder i perioden 28. februar - 11. august 2020. Få overblik over processen og økonomien.
15.03.20
Sådan takler du efterafgrødekravene på plante-, svine- og kvægbrug
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøder...
22.01.20
Kend udbyttet i majsmarken et par måneder inden høst
Droneoptagelser med specialkamera i Landsforsøgene med majs viser lovende resultater. Perspektivet er, at landmanden ud fra...
26.09.19
Demodag om præcisionsjordbrug og ny teknologi til marken den 9. oktober
Vindumovergaard ved Bjerringbro slår portene op for alt den nyeste viden om præcisionsjordbrug. Se test af præcisionsjordbr...
26.09.19