Natur og vandmiljø

Kollektive virkemidler

De kollektive virkemidler omfatter etablering af minivådområder, vådområdeprojekter og skovrejsning. Tiltagene betales af staten, og du kan få gratis rådgivning.

Kollektive virkemidler omfatter etablering af minivådområder, vådområdeprojekter og skovrejsning.

Effekten af dem fordeles på et større opland, så flere landmænd kan få gavn af dem.

Med disse virkemidler er målet at reducere udledningen af kvælstof med ca. 3.400 tons frem mod 2021.

Hvordan ser økonomien ud?

Staten og EU har afsat godt 2,5 milliarder kr. til de kollektive virkemidler.

Ved etableringen af vådområder og minivådområder vil man få dækket alle omkostningerne.

Og ved etableringen af skovrejsning vil man få et fast beløb, der typisk dækker alle omkostninger.

Herudover sikres grundbetaling på arealerne fremadrettet, og du kan få gratis rådgivning.

Der er bevilliget til følgende virkemidler:

Virkemiddel Bevilling i hele perioden 2016-2021 mio. kr. Projektareal ha Mål for årlig kvælstofreduktion efter gennemførelse tons N
Vådområder 1.844 13.000 Ca. 1.400
Minivådområder 550 1.000 Ca. 900
Skovrejsning 175 Op mod 12.000 Ca. 150
I alt 2.569 Ca. 26.000 Ca. 2.500

Tiltagene er betalt af staten og EU.

Hvad betyder det for dig som landmand?

Etablering af kollektive virkemidler kan kræve en dialog med andre landmænd, landboforeninger, kommuner m.fl. Det er en fælles indsats, og oplandskonsulenterne vil hjælpe til. Hvis du har mulighed for at gøre brug af tilskudsmulighederne, skal du kontakte en oplandskonsulent, som så vil vejlede dig i, om det er aktuelt hos dig.

Hvor kan du få rådgivning?

Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning i forbindelse med etablering af et minivådområde på din bedrift, at indgå i vådområdeprojekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Oplandskonsulenterne er geografisk inddelt i teams, men du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig.

Læs mere om oplandskonsulenterne

Hvad er myndighedernes rolle?

Hvis du i samarbejde med oplandskonsulenten og dine naboer vurderer, at der kan være mulighed for at etablere et vådområde hos jer, er det kommunen, der skal søge tilskud til projektet. Det er samtidig kommunens opgave at lave en projektbeskrivelse og at indgå aftaler med alle de berørte lodsejere inden projektet gennemføres. Kommunerne er i øvrigt ansvarlige for at alle regler er overholdt, inden der gives grønt lys til etableringen af et virkemiddel.

Hvornår sker det?

Du kan få gratis rådgivning hos oplandskonsulenterne.

Du kan søge tilskud til etablering af kollektive virkemidler fra februar 2018.

Ordningen eksisterer frem til 2021.

Vil du vide mere?