Oprettet: 01-11-2019

Hvor mange naturpoint scorer din kvægbedrift?

Interessen blandt landmænd for at bidrage til en rig og varieret natur er stigende. Tjek her, hvor god din bedrift allerede er for naturen – og få inspiration til at gøre mere.


På www.seges.dk/natur kan du læse mere om de 13 tiltag, som er beskrevet i scorekortet.

Din bedrift er allerede levested for mange forskellige dyr og planter. Men ved du egentlig selv, hvor dine bedste naturværdier gemmer sig? Det kan du få et hurtigt overblik over med nedenstående scorekort. Samtidig giver kortet inspiration til, hvordan du eventuelt kan forbedre forholdene, så naturindholdet bliver endnu højere. Det gavner både naturen – og giver goodwill i lokalmiljøet.

Sådan bruger du scorekortet

Du kan bruge scorekortet på flere måder: Du kan begynde med at teste dig selv og se, hvor mange naturpoint din bedrift scorer. Du kan også udfordre dine kolleger, venner eller naboer i, hvor mange naturpoint I hver især kan score. Endelig kan du bruge scorekortet som et ’menukort’, der kan give dig inspiration til, hvordan du kan tænke flere naturvenlige tiltag ind på din bedrift.

På scorekortet kan din bedrift få fra 0-45 point. Det er kun de færreste bedrifter, der vil kunne opnå det maksimale antal point, men de fleste vil kunne opnå mellem 15-20 point. Og måske kan du med en overkommelig indsats nå endnu højere?

SCOREKORT Point Sæt X
1. Beskyttet eng, hede eller overdrev med mindst 8 forskellige arter af vilde blomster. Et af de bedste levesteder for mange arter af insekter, fugle, planter og svampe. 5  
2. En kvasbunke eller en stenbunke hele året rundt. Placeret på et uforstyrret sted – fx i et læhegn – giver bunken skjul for mange smådyr 2  
3. Stort, gammelt eller døende træ på min. 50 cm i diameter. Giver levesteder for fugle, insekter og svampe. Jo flere hulheder/jo mere råd – desto bedre. Træet har mest værdi, hvis det er stående. 4  
4. Min. 300 m2 blomsterstribe med udsået frøblanding. Giver mad til almindelige arter af insekter, men er ikke et godt levested, fordi den omlægges jævnligt. 1  
5. Min. 300 m2 vej- og markkanter med max 2 årlige slåninger. Er gode levesteder for mange arter
af insekter og andre smådyr, især hvis de er rige på vilde blomster. Derfor bør de ikke slås i maj-august.
4  
6. Sø, vandhul eller å. Søer og åer er gode levesteder for både dyr og planter, især hvis de har en bred kantzone med mange sump- og vandplanter. 4  
7. Gammel råstofgrav. Det sandede miljø minder om nogle af de mest artsrige naturtyper, vi har. Er værdifuld for både planter og dyr, hvis den får lov at stå og ikke dækkes til med næringsrig muldjord. 5  
8. Min. 500 m2 levende hegn eller krat ældre end 5 år. Særligt værdifulde, hvis der er mange blomstrende træer og buske som fx tjørn, slåen og mirabel. Jo ældre og jo flere gamle træer, desto bedre. 4  
9. Min. 3 m bred bufferzone mellem mark og natur. Bufferzoner, der ikke sprøjtes, pløjes eller gødskes, kan bidrage med levesteder og beskytter samtidig naturen mod afdrift af gødning og pesticider. 2  
10. Sommergræsning med lavt dyretryk. Holder arealet åbent – men lavt dyretryk er vigtigt, så de vilde
blomster ikke nedbides. Har størst værdi for naturen på arealer udenfor omdrift.
4  
11. Helårsgræsning med lavt dyretryk. Begrænser græsserne om vinteren og fremmer blomsterfloret
om sommeren, især ved lavt dyretryk og ingen tilskudsfodring. Har størst værdi på arealer udenfor omdrift.
5  
12. Bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende fugle eller flagermus. 2  
13. Min. 100 m sten- eller jorddige, min. 50 cm højt. Giver skjul og levested for mange insekter, pattedyr,
padder, planter, mosser og laver, særligt hvis diget beskyttes mod gødning og pesticider.
3  
Total 45  

Læs mere om de 13 tiltag, som er beskrevet i scorekortet her

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 20, 2019 

Sidst bekræftet: 15-05-2020 Oprettet: 01-11-2019 Revideret: 01-11-2019

Forfatter

Marketing og Fagkommunikation
Specialkonsulent

Anne Erland Eskildsen

Miljø & Land