Planter

FarmTest: Etablering af vårsæd

Resumé

FarmTesten omfatter vurdering af såbed og fremspiring ved forskellige metoder til jordbearbejdning og såning af vårsæd på lerholdige jorde.

Et godt såbed er en af forudsætningerne for et højt udbytte. I et godt såbed kan såsæden placeres på en fast bund af fugtig jord og dækkes af en luftig og velstruktureret overjord. Det kræver altså, at jorden har den rette fugtighed, struktur, partikelstørrelse samt korrekt sortering af partiklerne ned gennem såbedets profil.

Disse forhold kan karakteriseres ved, at ca. 50 % af jordpartiklerne i de øverste 5 cm af jordlaget kan passere et sold med 3 mm huller. Det er ikke altid let at etablere et godt såbed på svær jord særligt ikke under vanskelige forhold, hvad enten det gælder vår- eller vintersæd.

I foråret 2011 gennemførtes en FarmTest af forskellige metoder til såning af vårsæd med forskellige såmaskiner for at klarlægge og komme med et bud på en løsning af de eventuelle problemer, der måtte være. 2011 bød på noget nær optimale forhold for etablering af såbed på lerjord, der var pløjet før den hårde vinter 2010-2011.

På marker, hvor pløjningen var blevet udsat til efter vinteren, var forholdene helt anderledes vanskelige. Det skyldtes blandt andet, at vejret var meget tørt i hele forårsperioden, så den nypløjede lerjord meget hurtigt tørrede op i meget hårde knolde, som såsæden ikke kunne ”få bid i”. Selv med kraftoverføringsdrevne maskiner som rotorharver var det ikke muligt at smuldre jorden tilstrækkeligt.

Fremspiringen var langsommere og mere uensartet på den forårspløjede lerjord, mens fremspiringen på den vinterpløjede jord og på jord, der ikke havde været pløjet før såningen var langt mere ensartet. Det opnåede plantetal var dog stadig kun mellem 60-78 % af det tilstræbte, hvilket kan skyldes de ret tørre forhold.

Ved såning anbefales det altid, uanset jordtype og anvendt jordbearbejdning, at vurdere følgende parametre:

  • Såbedets partikelstørrelse (50 % under 3 mm i diameter)
  • Såbedets fugtighed (tørt, passende,for vådt)
  • Opmåling af sådybde (forskellige steder i marken)
  • Tjek løbende forbrugt mængde såsæd ift. arealmåler (indsåning)
  • Vurdering af såbedets ensartethed (kræver lerpletter ekstra indsats osv.)
  • Vurdering af forekomsten af ”klumpsåning” (såning af flere kerner sammen).

Efter fremspiring bør plantetallet optælles (forskellige steder i marken), og der beregnes fremspiringsprocent.

Dårlig etablering kan imødegås ved tilpasset jordbearbejdning, ekstra opharvning, øget udsædsmængde, valg af tidspunkt for evt. pløjning og tromling efter såning. 

Vil du vide mere?