FarmTest - mekanisk kvikbekæmpelse

Der er efter høst i 2009 gennemført en undersøgelse af fire forskellige harvers effekt på kvik, samt af antal overkørsler.

Ved en overkørsel var der flere kvikudløbere på overfalden ved anvendelse af Kvik-Up, Kvikkiller eller Dalbo Dinco end ved stubharven, dog var forskellene ikke signifikante. Denne forskel var ikke tilstede ved to overkørsler. Der er desuden indsamlet brugererfaringer og spurgt til tilfredshed med bekæmpelseseffekt hos brugere Kvik-Up og Kvikkiller. De økologiske landmænd havde generelt gode erfaringer med at anvende disse harver i kvikbekæmpelsen. 

Ved mekanisk bekæmpelse af kvik er der to muligheder enten at udtørre eller udsulte kvikudløberne. Ved udtørring er det afgørende at få kvikudløberne lagt op ovenpå jorden i en tør periode. I FarmTest er fire forskellige harvers evne til at blotlægge udløberne undersøgt. De to af harverne er Kvik-Up og Kvik-killer. Hertil kommer en Dalbo Dincoharve med en nyudviklet, friktionsdrevet efterharve med pigge. Som reference til de her nævnte harver er der anvendt en Horsch Terrano stubharve. Harvningerne er gennemført efter høst 2009.  

Harverne er testet ved henholdsvis én og to overkørsler af forsøgsarealet. Anden overkørsel er lagt vinkelret på første overkørsel. Der er enten kørt to gange med den samme harve eller med to forskellige harver. 

Effekten af harvningerne er opgjort dels som andelen af kvikudløberne i det bearbejdede jordlag, der er lagt op på jorden, dels som reduktionen af antallet af grønne kvikskud ca. 2½ måned efter harvning. 

Ved én harvning viste undersøgelsen, at Kvik-Up og Kvik-killer samt Dalbo harven havde lagt lidt flere kvikudløbere op på jordoverfladen en stubharven. Forskellen mellem harverne er imidlertid ikke signifikant. 

To harvninger med en stubharve lagde lige så mange kvikudløbere op på jorden som to harvninger med enten Kvik-Up eller Kvik-killer, så her var der sket en tildeling af de allerede blotlagte udløbere.  

Med hensyn til reduktionen i antallet af grønne kvikskud ca. 2½ mdr. efter harvning gav samtlige behandlinger (en og to harvninger) en relativ god effekt – antallet af kvikskud var reduceret med 70-88 % i forhold til, hvad der havde været inden behandlingerne ultimo august. Der var ikke signifikant forskel mellem Kvik-Up, Kvikkiller og stubharve. Effekten på kvikbestanden i marken kan først med rimelig sikkerhed gøres op i den nye dyrkningssæson (2010) ved tællinger inden høst. 

Hos 30 økologiske landmænd der har svaret på en spørgeundersøgelse var der generelt stor tilfredshed med Kvik-Up og Kvik-killer. Mange ser Kvik-Up og Kvik-killer som et afgørende redskab i kampen mod rodukrudt. 

På grund af den relativt lave arbejdshastighed, ca. 6 km/t, er kapaciteten med en Kvik-Up/Kvik-killer noget mindre end den typiske stubharves kapacitet.

FarmTest nr. 111 – Mekanisk kvikbekæmpelse.

Der er i 2003 lavet undersøgelser af redskaber til mekanisk bekæmpelse af kvik på let jord – se Farmtest Kvikoptrækkere.