Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 11-04-2013

FarmTest Kvæg - 43

Oprettet: 11-04-2008

FarmTest - Renholdelse af gulve i kvægstalde

Et skrabeanlæg skal kunne holde gulvene rene, men hvor effektive er de forskellige skrabeprincipper og hvilke fordele og ulemper er der. FarmTesten sætter endvidere fokus på den daglige drift og hvad man skal være opmærksom på som fx vedligehold og sikkerhed. Undersøgelsen viste, at brugerne var meget tilfredse med rengøringsevnen på deres skrabere. De 58 brugere, der deltog, bedømte anlæggenes vigtigste egenskab, nemlig skrabeevnen til 3,9 (på en skala fra 1-5 hvor 5 er bedst). Konsulenten som foretog besøgene var knap så positiv og bedømte anlæggenes rengøringsevne til 3,2.

- Afsluttet FarmTest

 

Hvor effektive er de forskellige skrabeanlæg og hvilke fordele og ulemper er der. FarmTesten giver overblik og vejledning i hvilken type skrabeanlæg der passer til ens behov og bedrift. Samtidig sætter den fokus på, hvad man skal være opmærksom på ved anskaffelse, som fx vedligehold og sikkerhed.

Mest tilfredse var brugerne med sikkerheden, mens holdbarheden på skraberne kan forbedres. Her var det ofte træksystemet som gav problemer. Typisk en sprungen wire eller kæde. Til dels pga. manglende vedligehold og rengøring. Ligeledes er der plads til forbedringer af kontakten mellem gulv og skrabeblad. Alt for ofte skrabes der ikke ordentligt rent pga. dårlig støbt gulv eller forkert/dårlig skrabeblad.

 

 

Der blev besøgt 58 brugere af skrabeanlæg fordelt på 10 leverandører og 5 typer.
Anlæggene kørte på faste gulve og spalter. 

De 10 leverandører var:

 • Betebe
 • Brouwers
 • Deboer
 • Delaval
 • Joz
 • Lely
 • LJM
 • Skiold Mullerup
 • Strangko
 • Swea
Fem skrabeprincipper blev undersøgt:
1. Hydraulisk (til fast gulv og spalter)
2. Reb/wire/line (til fast gulv og spalter)
3. Robot (til spaltegulv)
4. Tandstang (til fast gulv og spalter)
5. Kæde (til fast gulv og spalter)

 
Alle principper har samme funktion, nemlig at foretage en automatisk rengøring af gulvene. Anlæggene kører 6-20 gange dagligt alt efter brugerens ønske og anlæggets kapacitet. 
 
Under besøgene blev brugerne interviewet mht. den daglige drift samt fordele og ulemper.
Desuden blev anlægget vurderet af en konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning. 

 

Resultater
Resultat opdelt på hvert fabrikat:
De mest iøjnefaldende resultater når der blev opgjort på fabrikatniveau var:
  

 • 50 % af brugerne af Deboer havde valgt anlægget pga. fabrikatet. Delaval var næst højest med 43 %.
 • 66 % fra både Lely (skraberobot) og Swea (tandstang) havde valgt anlægget pga. princippet. Strangkos kæde anlæg var nr. 3 med hele 60 %.
 • Brugerens bedømmelse for Deboer lå lavest med 3,5 i gennemsnit. Næstlavest var Joz med 3,9. Alle andre lå over 4,0 i gennemsnit.
 • 33 % af Sweas brugere ville ikke genkøbe samme anlæg. Tallene for Skiold Mullerup var 30 %, mens Joz var 29 %. De resterende fabrikater lå på 0-20 %, som ikke ville genkøbe.
 • Generelt var renheden af skraberen meget dårlig. Her er plads til produktudvikling, ligesom landmændene bør blive bedre til at rengøre og vedligeholde.

Resultat opdelt på sand kontra andre strømidler:
De mest iøjnefaldende resultater når der blev opgjort på sand kontra andre strømidler var:

 • Brugerne foretrak intet bestemt skrabeprincip i forhold til strømiddel
 • Der er tendens til at skrabere i stalde med sand har metalskrabeblad (50 %) mens de i stalde uden sand har gummi (58 %)
 • Der var langt større problemer med klovsundheden i stalde uden sand (69 %). For stalde med sand var det kun 15 % der havde større problemer.
 • Holdbarheden på anlægget i stalde med sand blev bedømt lavere (3,2) i forhold til stalde uden sand (4,0)
 • Skridsikkerheden er bedre i sandstalde (4,8) i forhold til stalde med andre strøtyper (3,9)

Resultat opdelt for hver type skrabeanlæg på tværs af fabrikat:
De mest iøjnefaldende resultater når der blev opgjort på type var:

 • 75 % valgte robotskraber pga. princippet. 66 % valgte tandstang pga. princippet.
 • 75 % med robotskraber har klovproblemer (dog ikke som følger af robotten).
 • 100 % med robotskraber ville genkøbe. Kun 33 % med tandstang vil købe samme princip igen, mens tallet for hydraulisk var 44 %.

Alle opgørelser kan findes udspecificeret i bilagene i selve rapporten.

Fordele og ulemper
Ingen af de deltagende fabrikater havde graverende fejl eller mangler, som bevirkede, at deres anlæg ikke fungerede efter hensigten. Besøgene viste, at der var stor forskel på, hvor effektivt et specifikt anlæg fungerer fra landmand til landmand. De enkelte fabrikater adskiller sig ikke væsentligt fra hinanden. Forskellen ligger fortrinsvis i typen af skrabeanlæg. Således var der følgende fordele og ulemper ved de forskellige typer:

Hydraulisk skraber

Fordele:
• Solid, velfungerende konstruktion
• Begrænset vedligehold
• Fri for reb/wire/line

Ulemper:
• Kan køre fast i frost
• Kan være kompliceret at servicere
• Høj skrabebom på fastgulvskraberen
• Meget støjende trækstation
• Kører relativt langsomt hvilket nedsætter antallet af daglige skrab
• Skinne i gulv kan være generende for køerne
• Langstrået halm kan medføre ustabil drift

 

Reb/wire/line skraber

Fordele:
• Simpelt princip
• Støjsvagt
• Enkel at vedligeholde og betjene
• Billig i indkøb og montage

Ulemper:
• Holdbarhed på reb/wire/line
• Reb/wire/line som ikke er nedsænket kan genere køerne
• Kræver hyppig opstramning
• Hyppig vedligeholdelse
• Trækstationen kan blive meget tilsvinet
• Tendens til at skraber kører mere ujævnt uden køreskinne

 

Robot skraber

Fordele:
• Fleksibel og effektiv løsning
• Let at installere
• Dyrevenlig
• Skraber hele arealet og ikke kun langsgående gange
• Ingen generende trækanordning på gulvet
• Effektiviteten afhænger af programmeringen

Ulemper:
• Kompliceret teknik/elektronik
• Batterier er dyre at skifte
• Flere driftsstop pga. at robotten kører ud af banen
• Tilbringer ca. 50 % tid i ladestation
• Kun til spaltegulve

 

Tandkrans skraber

Fordele:
• Simpelt system som er let at vedligeholde
• God adgang til vedligehold

Ulemper:
• Forkert placering/afskærmning kan medføre meget skidt/vand i teknikken
• Trækstedet er ofte helt eller delvist indsmurt i gødning
• Der er fundet eksempler på uhensigtsmæssig føring af elkabel, hvis det ikke monteres korrekt
• Kører fast i frost
• Støj fra trækstation

 

Kæde skraber

Fordele:
• Simpel konstruktion
• Let at vedligeholde og servicere
• Støjsvag
• Nedsænket kæde generer ikke køerne
• Hurtig skraber som kan køre mange gange dagligt

Ulemper:
• Strøelse og husdyrgødning i kæden nedsætter effektiviteten
• For meget strøelse og husdyrgødning kan medføre skævt træk
• Princippet stiller visse krav til staldens opbygning, da kædesystemet kører i cirkler

Diskussion og anbefalinger
Undersøgelsen viste, at selve skraberne lever op til kravene om at kunne skrabe gulvene rene. Faktum var dog, at gulvene langt fra var rene alle steder. For at holde gulvene rene, skal der sættes ind på en lang række områder. Et velkonstrueret skrabeanlæg løser ikke opgaven alene.

Faktorer der spiller ind for at gulvene skrabes rene er:

 • Gulvtype - spalter kontra fast gulv

 • Gulvets beskaffenhed, herunder materiale, udformning, støbekvalitet samt - metode.

 • Materiale benyttet til skrabeblade

 • Gangbredde og - længde

 • Placering, antal og udformning af tværkanaler/afleveringssted på faste gulve

 • Antal daglige skrabninger

 • Manuel renholdelse af gangarealer hvor skraberen ikke kommer

 • Strømiddel

 • Gødningens konsistens

 • Rengøring og vedligehold af selve skrabeanlægget

 

De enkelte punkter er uddybet i afsnittet "Diskussion og anbefalinger"
i FarmTest-rapporten, som findes i slutningen af dokumentet.

Sand i sengebåse
32 af de 58 besøgte besætninger havde sand i sengebåsene. Der blev besøgt et stort antal stalde med sand for at belyse, hvorvidt skrabeanlægget kunne håndtere sandet tilfredsstillende. Undersøgelsen viste, at brugerne generelt var lige tilfredse med skraberne om de kørte med eller uden sand.

Der var ingen anlægstyper, der klarede sandet bedre end andre. Der var ligeledes ikke tendenser til flere akutte defekter. Levetiden på anlæggene med sand var nedsat pga. større slitage. Det kan derfor konkluderes at sandet slider mere på skrabeanlæggene. Der skal derfor forventes kortere levetid samt øget vedligehold. Sandet øger skridsikkerheden på gulvet og giver bedre klov- og yversundhed. Her var brugerne med sand mere tilfredse end brugerne uden.

Sandtypen er meget afgørende for at opnå en effektiv og positiv drift med sand. Der SKAL benyttes fint rent sand med lille kornstørrelse og lavt lerindhold.

Service og vedligehold
Anlæggene serviceres typisk 1-2 gange årligt. Her rengøres og efterses anlægget ligesom sliddele skiftes. Brugerne mente ikke, at hyppigere service var nødvendigt og ofte kører anlæggene indtil der opstår defekter.

Servicekontrakter er ikke udbredte, da anlæggene er lette for brugerne at servicere. De fleste leverandører tilbyder dog en servicekontrakt. Anlæggene blev typisk vedligeholdt med smøring af bevægelige dele samt kontrol af trækstation hver/hver anden måned.

Der var størst tendens til defekter på anlæg med wire/reb/line træk. Dette skyldes, at netop wire/reb/line ofte sprang. For at undgå dette bør man rengøre og smøre bevægelige dele hver 2. måned. Ellers opstår der stor modstand og wire/reb/line udsættes for store belastninger og springer lettere. Montagen er ligeledes vigtig, da skævt monterede hjørnehjul/træk medfører store belastninger på wire/line.

Læs hele FarmTest-rapporten

punkttegn

Renholdelse af gulve i kvægstalde(pdf)

 

Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af denne aktivitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 01-09-2010 Oprettet: 11-04-2008 Revideret: 11-04-2008

Forfatter

Kvæg
Mads Urup Gjødesen

Af samme forfatter

Anlæg til udfodring af råvarer i AMS’en
Pelleteret kraftfoder er som regel dyrere end indkøb af tilsvarende mængder energi og næringsstoffer i form af råvarer. Kan...
26.01.12
Frisk luft giver bedre komfort
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stilleståend...
07.07.04