Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-08-2018

FarmTest Kvæg - 52

Oprettet: 17-04-2007

FarmTest - Sand i sengebåse

Denne FarmTest viser, at et system med sand i sengebåse kan fungere under danske forhold. For at give køerne den optimale komfort skal båsene være fyldte med sand, og af hensyn til hygiejnen skal båsene og gangarealerne holdes rene.

- Afsluttet FarmTest  

 

 

punkttegn Baggrund
punkttegn Undersøgelsens resultater og konklusioner
punkttegn Sandtyper og sandforbrug
punkttegn Tidsforbrug til sandifyldning
punkttegn Gødningshåndtering og sand i sengebåse
punkttegn God skraber = rent gulv
punkttegn Slitage på skrabeanlæg, pumper, etc.
punkttegn Turbo tværkanal eller sandfang
punkttegn Konklusioner


Håndtering af gødning med sand har hidtil været en stor udfordring i Danmark. Enten skal der være et sandfang til bundfældning af sandet eller den gødningsholdige sand skal hurtigt i lagertanken. Begge løsninger vil reducere problemerne med gødningshåndteringen. Samtidig skal sandtypen være fint, med lavt lerindhold og uden sten.

Rene gangarealer og rene sengebåse
giver rene køer.


Formålet med FarmTesten var at belyse, demonstrere og vurdere praktiske forhold vedrørende anvendelse af sand i sengebåse til malkekvæg. Der er fokuseret på sand som lejemateriale i sengebåsene, da sandet er et rigtigt godt og uorganisk lejemateriale. Sandet giver dog store udfordringer med gødningshåndteringen.

til top

Spaltegulv, 0,4 meter dybe kanaler med linespilanlæg.

Fast pladsstøbt betongulv med profilering og uden dræn.

Fast pladsstøbt betongulv med dræn.

Præfabrikeret drænet gulv.


Baggrund
Sengebåse skal indrettes med et blødt leje der kan forme sig efter koens krop. Måtter og madrasser er blevet meget udbredte, mens sand, savsmuld og halm som en tyk måtte er mindre udbredt. Dette skyldes især, at en sengebås med en tyk måtte af sand, savsmuld eller halm har haft ry for at kræve en del arbejde med vedligeholdelse.

Tidligere undersøgelser og erfaringer med sand i båsene har vist, at de traditionelle gødningssystemer i Danmark med gylle, har haft svært ved at håndtere de store mængder sand pga. bundfældning i kanaler og lagertanke, og der har været et stort vedligehold af teknikken.

I USA er sand i mange år blevet brugt som lejemateriale i sengebåse i stor stil. I en af undersøgelserne med 57 besætninger er der fundet et gennemsnitligt sandforbrug på 3,5 m³ sand pr. sengebås pr. år (23 kilo sand pr. sengebås pr. dag), med en variation mellem 0,23 m³ og 9 m³ (1,5-59,3 kg sand pr. sengebås pr. dag).

I en anden amerikansk undersøgelse angives forbruget til 34 kilo sand pr. sengebås pr. dag. Alle de angivne forbrug fra USA er markant højere end i Danmark, hvor en tidligere undersøgelse viser et forbrug på 0,84 m³ sand pr. sengebås pr. år (3,8 kilo sand pr. sengebås pr. dag).

I en canadisk undersøgelse er effekten på liggetid i forhold til fyldningsgrad af sengebåsene blevet målt. Et fald i mængden af sand i sengebåsene på en centimeter reducerer den daglige liggetid med 11 minutter.

I denne undersøgelse indgår i alt 34 besætninger med sand i sengebåse. 19 er besøgt mens de resterende er interviewet telefonisk. Staldenes årgang er i gennemsnit 2001 (1998-2005), mens antallet af køer i gennemsnit er 158. Af de 34 stalde er de 30 nye, mens fire er renoverede.

til top


Undersøgelsens resultater og konklusioner
Gulvets renhed bedømmes til en lavere karakter end køernes og sengebåsenes renhed. Den lavere karakter skyldes, at gulvet ikke skrabes helt rent i mange af de besøgte besætninger, hvilket dels skyldes gulvet og dels skraberen. Endvidere er der ingen dræn i gulvet i en del stalde, hvilket gør, at gulvet konstant er fugtigt.

Sammenstilles karaktererne for renhed i de tre kategorier, så er det de samme syv besætninger som har de højeste karakterer indenfor de tre kategorier.

Karakteristika for de syv besætninger med højeste karakter er følgende:

 • En besætning har spaltegulv, som skrabes manuelt flere gange dagligt.

 • Fire af de seks besætninger har fast gulv, hvor de faste gulve er af præfabrikerede betonelementer.

 • Ensartet gulvprofil med en skraber der passer (fast gulv).

 • Sengebåsene vedligeholdes med udgangspunkt i, at lejet skal være tørt og rent, dvs. gødningsklatter og vådt sand fjernes (nedskrabning/rivning 2-4 gange/døgn).

 • I seks af de syv besætninger bruges fint og rent sand med et lavt lerindhold og lille kornstørrelse, og sengebåsenes fyldningsgrad er i gennemsnit 75%.

til top


Sandtyper og sandforbrug
Af de 34 besætninger bruger ca. 80% sand, som er fint og rent sand med et lavt lerindhold og lille kornstørrelse. Brug af eget sand er et billigt alternativ som kan være meget økonomisk fordelagtigt, hvis det er fint sand med lavt lerindhold og uden sten. Mange sten i sandet giver problemer med gødningshåndteringen, og køerne kan træde stenene op i klovene og få klovskader. Sand med et højt lerindhold som bliver lidt fugtigt, kan let blive meget hårdt for køerne at ligge på.

Støbesand er en sandtype som i båsene kan "pakke" meget tæt, og som køerne har mere besvær med at grave ud af båsene. Til gengæld er sandkornene mere skarpkantede og giver derfor mere slid på gulv og skraberanlæg. Sandtyper som fillersand, strandsand og "ko-sand" er sandtyper, som ikke "pakker" så meget sammen i båsene, og de er derfor lettere for køerne at grave ud af båsene. En lille fyldningsgrad i båsene og forholdsvis lang tid mellem tilførsel af nyt sand, giver som udgangspunkt et lavt sandforbrug, men det sker på bekostning af en dårligere liggekomfort for køerne.

Følgende forhold har indflydelse på sandforbruget:

 • Hvor ofte sandet i båsene rives/jævnes.

 • Hvordan den enkelte person udfører arbejdet.

 • Hvor ofte der tilføres sand.

 • Hvor store mængder sand, der tilføres.

Det var forventet, at sandforbruget kunne reduceres ved ofte at tilføre nyt sand. Resultaterne viser dog ikke denne sammenhæng. Tendensen er, at sandforbruget er ens uanset strøfrekvensen, dog er variationen meget stor mellem besætningerne. Hyppig strøning vil have en positiv effekt på sengebåsens renhed, og det vil endvidere være lettere hele tiden at opretholde en stor fyldningsgrad i båsene. Endvidere skal det tages i betragtning at køernes samlede daglige liggetid reduceres proportionalt med en lavere fyldningsgrad i båsene. Generelt medfører et fald i mængden af sand i sengebåsene på en centimeter et fald i den daglige liggetid på 11 minutter.

Hyppig rivning og nedskrabning af gødningsklatter kombineret med hyppig strøning og stor fyldningsgrad i båsene vurderes at være den bedste kombination for et lavt sandforbrug og en optimal kokomfort.

Facts:

 • Sandet skal være af en kvalitet, som er fint og rent, lavt lerindhold og lille kornstørrelse.

 • Brug af eget sand er et billigt alternativ, men sandet skal være fint, med et lavt lerindhold, og sandet skal være fri for sten.

 • Støbesand er en mere skarpkantet sandtype og giver derfor mere slid på gulv og skraberanlæg.

 • Vedligeholdelse af båsene i form af hyppig rivning og nedskrabning af gødningsklatter giver renere båse (nedskrabning/rivning 2-4 gange/døgn).

til top


Tidsforbrug til sandifyldning
Tendensen er, at den totale årlige strøtid er ens uanset, hvor mange dage der er imellem at der strøs. En kortere strøfrekvens vil dog give en mere ensartet og god fyldningsgrad i båsene, hvilket vil gavne dyrenes liggekomfort.

I seks af besætningerne er tidsforbruget fem minutter eller mindre pr. kubikmeter sand. Det er karakteristisk, at tre af de seks besætninger bruger en sandvogn, hvor man kan have en større mængde sand med ind i stalden ad gangen. Aflæsning sker med tværbånd eller udlæggerbånd. Ved brug af en sandvogn er det vigtigt med god plads i stalden, således at man let kan navigere rundt med vognen. Tre af besætningerne med et lavt tidsforbrug bruger minilæsser, heraf er den ene med en skovl med tværbånd. Ingen af de tre besætninger jævner sandet i båsene.

Facts:

 • Brug af sandvogn giver et lavt tidsforbrug pr. kubikmeter sand.

 • Husk god plads i stalden ved brug af en sandvogn.

 • En skovl til minilæsseren med enten en snegl eller et tværbånd i bunden af skovlen er alternativ til en sandvogn.

til top


Gødningshåndtering og sand i sengebåse
Gødningshåndteringen er klart den største bekymring og udfordring som besætningsejerne har ved brug af sand i sengebåse. Det kommer til udtryk fra mere end halvdelen af besætningsejerne. Slitage og vedligeholdelse på skraberanlæg og pumper giver ligeledes anledning til en del bekymringer. Endvidere er en del maskinstationer bekymret for gylle iblandet sand, da "rygterne siger" at fordeleren slides hurtigt.

Denne undersøgelse viser, at det er muligt at håndtere den meget sandholdige gødning, men der er dog nogle forhold som man skal være opmærksom på for at få det til at virke tilfredsstillende.

til top


God skraber = rent gulv

Gulvets renhed er vurderet forholdsvis lavt. Ofte passer skraberens profil ikke helt til gulvets overflade, hvilket både kan være skraberen og gulvet skyld. Hvis skraberen ikke er ren, kan det være en medvirkende årsag til, at skraberbladet ikke kan skrabe helt i bund.

Det samme gælder, hvis skraberens sideflapper ikke slutter helt tæt til kanterne. Derfor skal eftersyn og rengøring af specielt skraberblad og sideflapper være en fast procedure eksempelvis en gang om ugen.

Intervallet mellem skrabninger, gangarealets bredde og skrabelængder har stor indvirkning på, hvor meget gødning der skubbes foran skraberen. En stor gødningsmængde foran skraberen giver mere beskidte sengebåse og køer, da en del af køerne ofte vil passere skraberen og gødningen, hvorved de får beskidte klove og ben.

En stor gødningsmængde foran skraberen kan endvidere bevirke, at gødningen flyder over under og forbi skraberen, og gulvet bliver dermed ikke skrabet helt rent.

En god hygiejne på gangarealerne kræver:

 • Skraber og gulvprofil der passer sammen.

 • En ren skraber med sideflapper som slutter tæt til kanterne.

 • Korte intervaller mellem skrabninger, eksempelvis 2-4 timer.

 • Ved lange skrabelængder (over 60-70 meter) kan man med fordel have en tværkanal midtvejs, hvor en del af gødningen afleveres.

til top


Slitage på skrabeanlæg, pumper, etc.

Der forventes øget slid på skraberanlæg, pumper og gulv, når der er sand i sengebåsene. Eksempelvis slides wirer, kæder, hjørnehjul mv. hurtigere. "Hastigheden", hvorved det slides, afhænger også af sandtypen, hvor en skarpkornet sand vil give en hurtigere slitage. Et andet eksempel er slitage på betongulvet, hvor der slides et spor ned i gulvet, hvor kæden eller wiren til gødningsskraber ligger. Det kan modvirkes ved at placere båndstål under kæden/wiren eller en U-skinne, som kæden/wiren kan ligge i.

Hvis skraberbladet er monteret med en plast- eller gummiskinne, skal denne ofte skiftes. Hvis skraberbladet er af metal direkte mod betonen, skal man forvente, at betongulvet slides glat. Glatheden modvirkes dog af, at der altid vil ligge lidt sand på gulvet.

Facts:

 • Forvent et øget slid på skraberanlæg, pumper og gulv i forbindelse med sand i sengebåse.

 • Båndstål under kæden/wiren eller en U-skinne som kæden/wiren kan ligge i modvirker slitage på gulvet.

 • Plast- eller gummiskinner skal checkes ofte og skiftes, hvis de er slidte.

til top


Turbo tværkanal eller sandfang

Den sandholdige gødning skal hurtigst muligt videre til gødningsbeholderen via en tværkanal, eller den skal i et sandfang med henblik på bundfældning.

Hyppig tømning og en let/fin sandtype modvirker bundfældning af sand i tværkanalen. Hyppig tømning kan eksempelvis være mekanisk med et skraberanlæg, der starter samtidig med skraberanlægget på gangene inde i stalden. Der bør altid være en nødplan for udgravning af tværkanalen, hvis man er uheldig at sandet bundfældes, eller hvis skrabeanlægget i tværkanal har driftsstop. En udvendig tværkanal med en overdækning, der let kan flyttes, så sandet kan udgraves, er en fornuftigt nødplan.

I et sandfang kan sandet bundfældes. I sandfanget pumpes den tynde del af gødningen til lagertanken, og den resterende "masse" (blanding af sand og gødning) fjernes via en rampe med gummiged eller tilsvarende. Bundfældningstiden for sandet varierer efter sandtypen, hvor de finere sandtyper kræver længst tid for at bundfælde (minimum 3-4 uger).

Få en lettere gødningshåndtering med sand således:

 • Brug finkornet og rent sand med et lavt lerindhold.

 • Enten skal sandet hurtigst muligt i lagertank, eller det skal bundfældes i et sandfang udenfor stalden.

 • Udvendig tværkanal overdækket med træplanker, betonplader, spaltegulvselementer eller tilsvarende som kan flyttes ved udgravning af sand og service på skraberanlæg.

 • Kraftig omrøring af hele gyllen i gødningsbeholderen før udkørsel.

til top


Konklusioner
For at få størst mulig succes med sand i sengebåse anbefales følgende:

 • Forudsætningen for et rent og tørt gulv er et dræn og et ensartet gulvprofil med en skraber, der passer til gulvet.

 • Skraberen skal være ren og med sideflapper, som slutter tæt til kanterne.

 • Korte intervaller mellem skrabninger.

 • Tværkanal midtvejs ved lange skrabelængder (over 60-70 meter).

 • Nedskrabning/jævning/rivning i sengebåsene 2-4 gange/døgn.

 • Båsene skal være fyldte med sand, hvilket kræver hyppig tilførsel af nyt sand og vedligeholdelse i form af jævning/rivning. Det giver god kokomfort.

 • Fint og rent sand med et lavt lerindhold og lille kornstørrelse giver god kokomfort og letter gødningshåndtering, samt giver lavere slitage.

 • Det skal være let at tilføre nyt sand for at holde et lavt tidsforbrug pr. kubikmeter.

 • Sandet skal hurtigst muligt i lagertank, eller det skal bundfældes i et sandfang udenfor stalden.

 • Udvendig tværkanal overdækket med træplanker, betonplader, spaltegulvselementer eller tilsvarende som kan flyttes ved udgravning af sand og service på skraberanlæg.

 • Kraftig omrøring af alt gyllen i gødningsbeholderen før udkørsel.

til top

punkttegn Læs rapporten (pdf, 3,8 mb)

 

til top

 

Sidst bekræftet: 09-08-2016 Oprettet: 17-04-2007 Revideret: 17-04-2007

Kontakt

Helge Kromann

Forfatter

Kvæg
Inger Dalgaard

Af samme forfatter

4. Gulve og gødningshåndtering
FarmTest - Kvæg
20.03.19
Oversigt over SEGES FarmTests vedrørende kvægbrug
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndt...
20.03.19
Bilag til FarmTest 105 - Kobørster
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
27.05.16
7. Teknik
FarmTest - Kvæg
20.05.16
FarmTest 105 - Kobørster
FarmTest Kvæg
20.05.16