Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-01-2019

FarmTest Kvæg - 57

Oprettet: 24-01-2008

FarmTest - Separationsenheder i kvægstalde

For at opretholde et højt sundhedsniveau i besætningerne må der dagligt indfanges køer til behandling og sundhedstjek. Endvidere er opdeling af køer i hold nødvendig med hensyn til fodergruppering, overvågning, græsning o.l. Med de separationssystemer der findes i dag kan mange af disse opgaver til en vis grad udføres automatisk. Men hvor effektive er separationssystemerne i praksis, og hvordan er "arbejdsforholdet" mellem koen og den tekniske opbygning af enheden? FarmTesten giver nogle brugbare og konkrete svar.


- Afsluttet FarmTest

 

Separation skal virke naturligt for køerne
Separation skal virke naturligt for køerne.

 

 

Sammendrag og konklusion
Generelt synes landmændene, at håndteringen af separationssystemerne er rimelig overskuelig. Firmaerne med de automatiske og computerstyrede systemer har en god hotline, hvilket betyder hurtig service, såfremt der opstår problemer. Den store udfordring er logistikken, hvilket vil sige drivgangene fra malkecentret via separationsenheden og til separationsafsnittet, opsamlingspladsen eller retur til malkerobotten. Registrering af køerne og den efterfølgende adgang til separations- / selektionsafsnittet er ligeledes en udfordring.

Selve separationssystemerne er efter hovedparten af landmændenes opfattelse tilfredsstillende.

Separation Køerne skilles fra til et behandlingsafsnit
Selektion Køerne styres, f.eks. til afgræsning, staldafsnit, opsamling ved AMS mv.

 

 

Om det lykkedes at få koen ledt til separationsafsnittet afhænger af mange faktorer, som:

 • Føler koen at den ledes bort fra flokken?
 • Har koen en logisk adgang til separationsafsnittet?
 • Er koen tryg ved separationslågen?
 • Er teknikken hurtig nok?

Mange separationsenheder er styret via en computer eller et display i malkecentret, og det er derfor vigtigt, at kommunikationen mellem computeren og separationsenheden er effektiv, så der ikke forekommer fejlseparation, og dermed unødig ekstraarbejde for landmanden. Det er ligeledes vigtigt, at logistikken er "ko-orienteret" så adgangsvejene til og fra separationsenheden virker naturlige for køerne. Køerne må ikke tilegne sig nogle dårlige vaner, der kan medføre, at der ikke separeres korrekt.

I denne undersøgelse er der fokuseret køernes adfærd i separationsenheden, landmændenes brug af separationsmuligheder og deres erfaring dermed. Resultaterne bygger på interview med landmanden, hvor der spørges ind til, hvordan separationen styres, herunder:

 • Hvilke udvælgelser er manuelle?
 • Hvilke udvælgelser er automatiske?
 • Hvilke grupper sorteres der til?

Endvidere er der spurgt ind til:

 • Logistikken
 • Fejlseparation
 • Fordele og ulemper ved separationssystemet
 • Tilfredshed med den valgte forhandler

Mange landmænd gav udtryk for, at der skete fejl i separationen. I de meget store besætninger er det et problem at finde køerne ude i "flokken", så få fejl i separationen blev vægtet meget højt hos landmændene.

Undersøgelsen bygger på besøg på 20 ejendomme fordelt på 10 forskellige forhandlere af separationssystemer.


Anbefalinger

Returvejen fra malkecentret skal virke naturlig for køerne.

 

 

Drivgange umiddelbart før og efter separationen skal være indsnævret og må ikke være for brede. Der må ikke kunne gå flere køer ved siden af hinanden.

Det er endvidere vigtigt, at returgangene og separationsboksen er af en udformning, så køerne ikke kan komme til skade, hvis der opstår pludselig uro. Skillevæggene på returgangen skal helst gå så tæt mod gulvet, at en ko der falder ikke kan få et ben i klemme under væggen.


Figur 1.1 Skillevægge skal være sikre, så køer ikke kan få ben i klemme.

 

 

Overvejelser ved anskaffelse af separationsenhed
Skitser dit separationssystem inden du bygger det, og vær opmærksom på:

 • At du bygger til koen - og dermed kovenligt.
 • At undgå 180º sving på gangene.
 • At Texaslågerne åbner den rigtige vej - væk fra koen.
 • At køerne føler at de følges ad.
 • At antenner og sensorer er placeret så det ikke er uvedkommende (andre) køer der bestemmer separationen.
 • At der placeres de nødvendige envejslåger.
 • At koen er et stort dyr, og derved kræver plads.
 • Tænk i logistik - kan drivgangene evt. bruges til andre formål. Eksempelvis ved klovbeskæring, øremærkekontrol o.l.

Specielt ved AMS:
At anlæg med opsamlingsplads ikke lader koen blive på opsamlingspladsen, hvis den ikke er ordentligt malket, men leder den ud, og tilbage til opsamling. Ellers står den og spærrer for andre køer. Efter et stykke tid uden ordentlig malkning skal den ledes til foderbord eller separationsafsnit. At separationsafsnittet ligger et sted hvor du ofte vil komme forbi

 

 

Separationsboksen skal være skånsom mod koen:

 • Undgå støj som følge af klaprende låger eller låger der ikke er lyddæmpede.
 • Undgå slag som følge af låger der rammer koen.
 • Undgå at koen føler at separation er noget ubehageligt, og derfor vil flygte.
 • Antenner må ikke kunne beskadige koen.

Undgå at koen kan komme i klemme
Figur 1.2 Undgå at koen kan komme i klemme.

 

Låger, der åbner væk fra koen, giver mindre risiko for skader.
Figur 1.3 Låger, der åbner væk fra koen, giver mindre risiko for skader.

 

Læs hele FarmTest-rapporten

 

 

 

Sidst bekræftet: 22-01-2018 Oprettet: 24-01-2008 Revideret: 24-01-2008

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17