Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-09-2016

FarmTest Kvæg - 9

Oprettet: 14-10-2002
Revideret: 08-02-2006

FarmTest - Malkekarruseller

FarmTesten sætter fokus på brugen af malkekarruseller, både med hensyn til indretning samt malkekapacitet. Til sammenligning med malkekapaciteten i karruseller er der udført tilsvarende kapacitetsmålinger i malkestalde (sildeben og parallel) med direkte udgang.
   

- Afsluttet FarmTest  

 


Eksempel på malkekarrusel (27 kb)
 

Indhold: 

 

1. Sammendrag og konklusion
2. Basisdata for bedrifter i undersøgelsen
3. Anbefalinger:

4. Fordele og ulemper ved malkekarruseller
5. Gode råd fra brugerne
6. Læs rapporten
7. Køb rapporten
8. Køb Cd'en med video af en malkning i en malkekarrusel

 

Sammendrag og konklusion
Denne undersøgelse er gennemført som en interviewundersøgelse kombineret med observationer af faktiske forhold under malkningen. Der er besøgt 18 bedrifter, og der indgår seks forskellige typer af karruseller i undersøgelsen.

Basisdata for bedrifter i undersøgelsen

Fabrikater og modeller
I tabel 1 er antallet af de forskellige fabrikater og typer af indvendige malkekarruseller angivet.

Tabel 1. Antal indvendige malkekarruseller i FarmTesten fordelt på fabrikat og model.
 
Fabrikat Modelbetegnelse Antal i denne
FarmTest
I alt Igangsat
DeLaval HBR 5 5 1999-2001
SAC Blom 1 8 2000-200 1
SAC 5
Sigurd 2
Strangko Blom 1 1 2001
Westfalia Auto rotor 3 3 1999-2001
I alt 17 17

 

 

Principskitse af indvendig malkekarrusel (47 kb)
Billede 1. Principskitse af indvendig malkekarrusel.

I tabel 2 er antal og fabrikat af udvendige malkekarruseller angivet.

Tabel 2. Antal udvendige malkekarruseller i FarmTesten fordelt på fabrikat model.

Fabrikat Modelbetegnelse Antal i denne
FarmTest
I alt
SAC SAC - N. Z. 1 1

Der er i alt testet 18 forskellige malkekarruseller, hvorafde indvendige malkekarruseller udgør hovedparten.

Principskitse af udvendig malkekarrusel (28 kb)
Billede 2. Principskitse af udvendig malkekarrusel.

 

Antal malkende køer
Besætningerne i denne undersøgelse har været på mellem 99 og 286 malkende køer på besøgstidspunktet. Det gav en gennemsnitsstørrelse på 169 malkende køer.

Karrusel igangsat
I tabel 3 er angivet, hvornår malkning i malkekarrusel er igangsat.

Tabel 3.Tidspunkt for igangsættelse af malkning med malkekarrusel. 
 

Måned og år Antal
Januar - juni 1999 2
Juli - december 1999 -
Januar - juni 2000 3
Juli - december 2000 1
Januar - juni 2001 4
Juli - december 2001 8
I alt 18

 

Anbefalinger

Opsamlingsplads
Opsamling af køerne før malkning er vigtigt, så køerne hurtigt kan komme ind til malkning.

Eks. på indgangsparti til malkekarrusel set fra opsamlingspladsen (11 kb)
Billede 3. Eks. på indgangsparti til malkekarrusel set fra
opsamlingspladsen
. Den har indgang midt i pladsen,
men den kunne også være med indgang i den ene side af
opsamlingspladsen(11 kb).

 

Undersøgelsen viste, at:
 • Syv besætninger (39 %) havde ingen decideret opsamlingsplads, det vil sige opsamlingen foregik mellem sengebåsene.
 • To besætninger (11 %) havde delvis opsamlingsplads, det vil sige en mindre opsamlingsplads til en del af køerne kombineret med opsamling i gangarealet mellem sengebåsene.
 • Ni besætninger (50 %) havde komplet opsamlingsplads til alle køerne eller et hold malkende køer.

 

En opsamlingsplads kræver en del kvadratmeter, men det giver mulighed for en optimal indgang til karrusellen uden hindringer. Bemærk! Køerne bør ikke stå og vente længere end en time på opsamlingspladsen.

Indgangsforhold

Texaslåge ved indgang til karrusel (19 kb)
Billede 4. Texaslåge ved indgang til karrusel. Lågen bør placeres
tæt på karrusellen, og indgangspartiet bør have en bredde på
minimum 90 cm (19 kb).

 

Anbefalinger for indgangsforhold:
 • Karrusellens omdrejningshastighed skal være afpasset efter indgangsforholdene, så køerne kan komme på platformen uden at støde ind i inventar eller foderkrybber.
 • Indgangslågen bør være placeret tæt på karrusellen, så køernes gangvej fra indgangslåge til karrusel bliver så lille som muligt.
 • Indgangsparti bør være med en bredde på minimum 90 centimeter.
 • Affasning af hjørne mellem karrusellens sider og indgang.
 • Klembøjle ved indgang, så karrusellen automatisk stoppes, hvis en ko er ved at komme i klemme. Bør regelmæssigt afprøves.
 • Køerne bør have frit udsyn fra opsamlingspladsen og til malkekarrusellen og malkeren.


Udgangsforhold og returgang

Stor port ind til rummet med malkekarrusellen. (15 kb)
Billede 5. Stor port ind til rummet med malkekarrusellen. Køerne kan se ind
i karrusellen og åbningen giver lys og luft uden træk.
Endvidere er det en let frostsikring om vinteren.

 

Anbefalinger for udgangsforhold:
 • Klemningssikring/-bøjle, som automatisk stopper karrusellen, så koen ikke kommer i klemme, er nødvendig.
 • Affaset hjørne mellem platformen og inventar/væg om karrusellen kan være en fordel.
 • Mindste passage i returgang var i gennemsnit 84 centimeter med en variation mellem 67 og 100 centimeter. Det smalleste sted i returgangen er typisk i forbindelse med en separationsenhed, hvor passagen ofte er meget smal.
 • Lang returgang var enkelte steder et problem, da køerne blev stående i returgangen, mens det andre steder ikke var et problem.
 • 13 ud af 18 besætninger havde automatisk pattespray.
 • Hvis køerne er meget bange/utrygge ved pattespray, sænker det hastigheden på kotrafikken i returgangen. Det kan forårsage stop på karrusellen, da de næste køer ikke kan komme af platformen.
 • I alle besætninger med pattespray var køerne tydeligt generet af den. De trak benene op under kroppen, når de passerede den.
 • Klovbad i returgangen sænker hastigheden på kotrafikken.
 • Klovbad var i enkelte besætninger placeret for tæt på karrusellen, hvilket bevirkede en del stop på karrusellen.
 • 14 ud af 18 besætninger havde automatisk separation i returgangen. Enkelte besætninger havde separation til forskellige hold eller forskellige separationsbokse.
 • Tre besætninger havde manuelt styret separation i returgangen.
 • En besætning havde ingen separation i returgang.

 

Anbefalinger for returgang:
 • Klemningssikring/-bøjle ved udgang, som automatisk stopper karrusellen, så koen ikke kommer i klemme, er nødvendig.
 • Affaset hjørne mellem platformen og inventar/væg om karrusellen.
 • Returgang minimum 90 centimeter frimål.
 • Behov for udvikling af nye typer pattespray, da køerne er generet af de nuværende modeller.
 • Klovbad må ikke være placeret for tæt på karrusellen.
 • Automatisk separation må ikke være placeret for tæt på karrusellen.
 • Separation bør etableres i forbindelse med malkekarrusel.


Fodring
 

Anbefalinger for fodring:
 • Foderet bør være doseret i krybben, inden koen stikker hovedet i foderkrybben.
 • Foderkrybben skal være udformet med afrundede kanter af hensyn til koen og af hensyn til en let rengøring.
 • Større bundudløb i krybben, så vaskevand og foderrester let kan skylles væk.
 • Ingen spuling ud for foderpåfyldningen.
 • Fanggitter/inventar på krybben må ikke genere koen, når den skal have hovedet i krybben eller have hovedet ud af krybben.
 • Foderkrybben bør ikke være vinklet i forhold til koens position under malkning.


Styring af låger
 

Anbefalinger for styring af låger med videre:
 • Af hensyn til en hurtig og glidende kotrafik er det vigtigt, at lågerne åbner og lukker på de rette tidspunkter.
 • Kotrafikken kan bedømmes ved for eksempel at have en ekstra person med, som kun observerer og bedømmer kotrafikken.
  Det er forholdsvist let at optimere funktionen af lågerne ved at ændre åbne eller lukketidspunktet.


Arbejdsforhold for malkeren

Regulerbart gulv placeret for højt i forhold til gulvet omkring det (18 kb)
Billede 6. Regulerbart gulv placeret for højt i forhold
til gulvet omkring det.

 

Anbefalinger for arbejdsforhold for malkeren:
 • Regulerbart gulv ved malkerens plads.
 • Tunnel eller trapper, der er skridsikre, og gelænder i siderne.
 • Automatisk udløsning af malkesæt eller knap, der sidder ved gravkant og som let kan udløses.
 • Mandehul/mandegang mellem indgang og udgang på indvendige karruseller.
 • Mandehul/mandegang bør have et frimål (bredde) på minimum 60 centimeter.
 • Der skal være let adgang for malkeren til mandehullet/mandegangen, det vil sige trappe med skridsikre trin samt inventar der kan åbnes ved hver malkeplads.
 • Anvende to malkere, en til morgenmalkningen og en anden til aftenmalkningen.
 • Skifte malker, hvis der malkes i mere end to timer af gangen.
 • Skifte hånd til aftørring og formalkning, så der skiftes imellem højre og venstre hånd for hver ny ko, der forberedes.
 • Servicearm for at undgå løft af malkesæt.
 • Malkekludene skal være inden for rækkevidde, så malkeren kan nå kludene uden at foretage vridninger i kroppen.


Klima
 

Anbefalinger for klima:
 • Kunstig belysning skal etableres med styrke på 200 lux og placeres, så der ikke opstår skygger.
 • Ventilationen i rummet med karrusellen dimensioneres efter antal køer på platformen.
 • Mekaniske ventilatorer kan med fordel være med fugtstyring.
 • Træk i rummet med karrusellen skal undgås.


Inventar
 

Inventaret på og ved karrusellen skal være dimensioneret til køernes størrelse (14 kb) Inventaret på og ved karrusellen skal være dimensioneret til køernes størrelse (10 kb)
Billede 7. Inventaret på og ved karrusellen skal være dimensioneret til køernes størrelse. På billederne er det tydeligt, at inventaret ikke passer til dyrenes størrelse.

 

Anbefalinger for inventar:
 • Karrusellen skal være udformet efter størrelsen på køerne i besætningen.
 • Karrusellen kan med fordel laves meget åben, det vil sige med en mindre fast kant (for eksempel 0,3-0,5 meter) kombineret med inventar. Det giver en meget åben karrusel, som giver køerne godt udsyn.
 • Ekstra sider ved karrusellen på det punkt, hvor karrusellen spules.


Platform
 

Anbefalinger for platform:
 • Platformen skal være skridsikker for dyrene.
 • Platformen skal være let for malkeren at renholde.
 • Slidstærkt epoxy med sand så sandet ikke slides af.
 • Chassis på platform skal støtte på alle bæreruller.

 

 

Malkerutiner

 

Anbefalinger for malkerutiner:
 • Koen skal komme hurtigt ind på malkepladsen.
 • Koen skal stå på malkepladsen inden forberedelsen.
 • Malkeren skal forberede koen, efter den har fået tildelt kratfoder.
 • Intervallet (fra start forberedelse til slut påsætning) anbefales at være på minimum 30 sekunder, så koen har fuld mælkenedlægning igennem malkningen.
 • Slangestyr, som sikrer, at malkesættet er placeret med et jævnt træk på alle fire patter.
 • Rigtigt afstemt hastighed på karrusel, så køerne er færdigmalket, når de kommer til udgang.
 • Malkeren har overblik over ind- og udgangsforhold samt eventuelle afspark af malkesæt.
 • En ensartet malkerutine, som sikrer en god mælkenedlægning.


Malkningen
 

Anbefalinger for malkningen:
 • Korrekt og grundig aftørring af alle patter og alle pattespidser.
 • God formalkning, ca. to til tre stråler fra hver kirtel.
 • Direkte påsætning af malkesættet efter en god forberedelse.
 • Anvend en effektiv slangestyring.


Malkekapaciteter
 

Undersøgelsen viste, at:
 • Karruseller med en malker, malker 73-129 køer pr. time.
 • Køernes tid på karrusellens platform var fra 9.49 til 17.53 minutter.
 • Malkerens totale tidsforbrug var 24-52 sekunder pr. ko.
 • Når der er to malkere i karruseller, stiger tidsforbruget pr. ko, da den ekstra malkers tid i karrusellen ikke udnyttes fuldt ud.
 • Ved mange stop falder kapaciteten.
 • Når der er køer, der malkes i spand, falder kapaciteten.
 • Køer, der har lang malketid, reducerer kapaciteten.
 • Hvis en malker ofte skal gå fra malkepladsen, vil det medføre nedsat kapacitet.

Køer malket pr. time med en malker (7 kb)
Figur 1.

Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit var en forøgelse af kapaciteten målt som køer malket pr. time på tre køer, for hver gang malkestaldens størrelse blev forøget med to pladser (en plads i hver side).

Køer malket pr. time (5 kb)
Figur 2.

I de registrerede malkestalde har det ikke været muligt at finde en forskel mellem parallelmalkestalde og den traditionelle sildebensmalkestald, når der er korrigeret for forskellen i antal malkepladser.

Antal malkede køer i forhold til staldtype (6 kb)
Figur 3.

Ved en sammenligning af kapaciteten i antal malkede køer i henholdsvis karruseller og malkestalde med direkte udgang og med én malker viste undersøgelsen, at mandetid pr. ko har større indflydelse på kapaciteten end valg af malkestaldstype. 

Anbefalinger for malkekapaciteter:
 • Opsamlingspladsens indretning og størrelse er af stor betydning for kapaciteten.
 • Ind- og udgangsforholdene til/fra karrusellen skal være veldimensionerede.
 • Der er meget stor sammenhæng mellem kapacitet på karrusellen og malkerens anvendte tid pr. ko.
 • Reducer ufrivillige stop til et minimum - optimer omgangshastigheden.
 • Malkerens tid skal anvendes til forberedelse og påsætning af malkesæt.
 • Køer, der malkes i spand i karrusellen, reducerer kapaciteten.


Fordele og ulemper ved malkekarruseller
 

Fordele
 1. God kapacitet på malkekarrusellen, vurderet i antal køer malket pr. mandetime.
 2. Stille og rolig malkning i en malkekarrusel.
 3. Arbejdsforhold for malkeren, herunder klima, regulerbart gulv, alle remedier samlet samme sted. Desuden nævner tre brugere adgangsforhold i form af tunnel (indvendig karrusel) som en fordel, samt tre brugere nævner, at malkeren er tæt på koen, specielt ved zigzag formet bagkant.
 4. Let at separere køerne i returgangen, da de kommer enkeltvis.
 5. Køerne kommer til malkeren, frem for at malkeren kommer til køerne (holdmalkning).

Ulemper

 1. Fodring, herunder stort foderspild ved dosering af foder. Fanggitter ved foderkrybben er udformet, så det generer køerne, specielt når de skal løfte hovedet ud af foderkrybben.
 2. Ingen regulerbart gulv eller forkert placeret regulerbart gulv. Det er for eksempel, hvis gulvet ikke kan hæves tilstrækkeligt, eller hvis gulvet er placeret forkert i forhold til køernes indgang (for langt fra indgang).
 3. Gulv på platformen og i midten af karrusellen (ved malkeren) er for glat, typisk fordi sandet i epoxyen er slidt af.
 4. Rengøring er besværligt og tager mere tid end forventet. Mælkerester på gulvet og gødningsrester på inventaret er svære at spule helt væk. Det kræver med jævne mellemrum en yderligere rengøring med højtryksrenser eller damprenser. De meget åbne karruseller, hvor karrusellen er uden overdækning eller sider (for eksempel placeret inde i staldrummet), kan være besværlige at holde helt rene.
 5. Karrusellen er for lille, det vil sige, den burde være købt med flere malkepladser. Udsagn fra tre, som har købt en karrusel med 24 malkepladser.
 6. Malkeren har et forholdsvist dårligt udsyn til opsamlingspladsen og dermed også dårlig mulighed for at hjælpe køer ind på platformen (indvendig malkekarrusel).
 7. Slangestyr ikke optimalt og for besværligt at indstille korrekt.
 8. Køer, som ikke er malket færdige, reducerer kapaciteten, da karrusellen standser, når de er lige før udgangen (indvendige malkekarruseller).
 9. Sløve køer ved ind- og udgang reducerer kapaciteten betydeligt.
 10. Udtagning af mælkeprøver er meget besværligt.Gode råd fra brugerne

Gode råd:
 1. Indret karrusellen med gode arbejdsforhold for malkeren, for eksempel regulerbart gulv, isoleret, mulighed for opvarmning og ventilation, let adgang fra midten af karrusellen til platformen og indgangsparti (specielt ved indvendige typer), god belysning, bord, håndvask, støvlevask etc.
 2. Indret stalden med en opsamlingsplads med drivbom. Husk ikke at presse køerne for hårdt med drivbommen.
 3. Vaskemur på en del af karrusellen til spuling, så skidt ikke bare spules ud på areal inde i karrusellen (udvendig malkekarrusel) eller udenom karrusellen (indvendig malkekarrusel).
 4. Karrusel skal være bygget til køernes størrelse, det vil sige ikke en karrusel dimensioneret til stor race, som bruges til jersey.
 5. Automatisk separation i returgang.
 6. Gulv og platform skal være skridsikker for køer og personale.
 7. Det er vigtigt, at køerne kan se, hvad der foregår på karrusellen. Det giver roligere køer. Byg karrusellen åben, lys og rengøringsvenlig. Karrusellen skal kunne afskærmes for at sikre mod frost.
 8. To brugere vil anbefale at bygge med en tunnel, mens to brugere mener, at en tunnel eller bro er helt unødvendig.
 9. Kraftfoder skal afleveres i foderkrybben uden spild, og det må gerne være uddoseret, før koen er ved krybben.

 

Læs rapporten

Bemærk at rapporten er en PDF-fil, der kræver programmet Acrobat Reader. Programmet kan downloades her.

Køb rapporten
Rapport og bilag koster 120 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos Marlene B. Andersen, maa@vfl.dk

Køb Cd'en
I filmen vises funktionen af en malkekarrussel ved at følge en hel malkning på en vestjydsk kvæggård. Filmen varer 11 minutter. Pris for cd'en: 100 kr. + moms og forsendelse og kan bestilles hos Marlene B. Andersen, maa@vfl.dk  

 

punkttegn Læs mere om malkekaruseller i denne FarmTest

 

 

Sidst bekræftet: 23-09-2014 Oprettet: 14-10-2002 Revideret: 08-02-2006

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

What is the improvement board and stand-up meetings?
The improvement board is a tool with which to achieve a company culture that has a focus on continu-ous improvements (the 5...
18.09.19
What is Lean?
Lean is about creating more value by using fewer resources. Lean means “slim” and aims to increase productivity through eff...
18.09.19
Sådan får du nye medarbejdere godt fra start
Som nyansat er der meget at lære. Derfor er det vigtigt, at du som leder sikrer en god og effektiv op-start af nye medarbej...
23.08.19
Sådan motiverer du som leder dine medarbejdere til at ændre vaner
De færreste bryder sig om forandringer, og det kan være svært at ændre vaner – både som medarbejder og leder på et landbrug...
23.08.19
Fem trin som hjælper dig til at skabe forandring
Mennesket er irrationelt, mangler viljestyrke og selvkontrol. Derfor er det en udfordring, når man som leder vil skabe fora...
09.08.19