Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-04-2018

Farmtest Kvæg - 67

Oprettet: 01-07-2011
Revideret: 07-07-2011

FarmTest - Nykælvere i AMS

Nykælvere kræver særlig opmærksomhed i robotstalde. 1. kalvskøer skal tilvænnes AMS’en, og er derfor mere tidskrævende end ældre køer. Hvordan håndteres nykælvere, vælges der særlige observationsafsnit, og skal der være konstant adgang til malkning. 

- Afsluttet FarmTest


Rolig opstart for nykælvere giver koen en god start
FarmTesten ”Nykælvere i AMS” har undersøgt, hvorledes 23 landmænd håndterer afgoldning og nykælvere i forbindelse med automatiske malkesystemer (AMS). Samt håndtering af råmælk og øvrig framalket mælk. 

Samtlige landmænd, der deltog i FarmTesten, har mulighed for placering af nykælvere i et observationsafsnit. 18 bruger det rutinemæssigt og 5 efter behov. For de 5 skyldes det at logistikken ikke er optimal. 

6 landmænd, der har observationsafsnit med fri adgang til malkning, gav følgende råd til deres kollegaer:

 • Lav opstartshold med kun 1 robot for at undgå køer står og venter imellem robotter
 • Kvier er mindre urolige. De stresses ikke af andre køer, eller af staldpersonale, der driver dem
 • Nykælvere placeret samlet giver bedre overblik
 • Mindre arbejdskrævende at nykælvere ikke skal hentes i den store flok

Processen omkring indretning af stalden er afgørende for at få den optimale løsning for nykælvere. Derfor har landmændene selv, i stor udstrækning, deltaget i udarbejdelse af skitserne til indretning og logistikken i deres nykælverafdeling. 

Hvilke rådgiver, der vælges til planlægningsarbejdet i forbindelse med indretning af kælvningsafdelingen, er meget individuelt, men generelt er der gjort overvejelser med inddragelse af ekstern bistand og en god portion inspiration fra kollegaer i form af erfamøder og besætningsbesøg. Derfor blev en række firmaer og rådgivere spurgt, om deres anbefalinger til landmænd, der ønsker at investere i AMS. De gav bl.a. følgende råd:

 • Skemalæg en helhedsplan på bl.a. nykælverafsnit, logistik, teknik etc.
 • Tænk helhed, så evt. besparelser, på sigt, ikke bliver til udgift
 • Gå i første omgang efter idéen og ikke produktet
 • Fokuser meget på koen i opstartssituationen
 • Besøg kollegaer, og oplev at passe køer i en robotstald
 • Brug kollegaer og rådgivere til at finde fordele og ulemper ved din skitse 

Resultater
Nykælveres opholdstid i observationsafsnittet er meget afhængig af de fysiske muligheder. Den umiddelbare vurdering udtrykt i antal dage svingede fra 2 til 30.  

 
Figur 1. Nykælveres opholdstid i observationsafsnittet 

Mange landmænd valgte at drive nykælvere fra observationsafsnittet til malkning i sammenhæng med, at de øvrige ”hentekøer” blev samlet. Dette selvom der er fri adgang til malkning, men landmændene havde erfaret, at de fleste nykælvere ikke var særligt aktive med hensyn til at komme til malkning. Rækkefølgen er nykælvere først, så de kunne observeres og hjælpes hvis der var problemer med påsætning af malkesættet.

 

 

     FarmTestens konklusion

 • Hovedparten af de besøgte landmænd kunne bruge mere observationsplads til afgoldning og nykælvere
 • Der blev ikke observeret køer fra nykælverafdelingen, der gik frivilligt
  til malkning, men der var ro og afslapning i staldafsnittet, hvilket er vigtigt for køerne
 • Nykælvere skal ikke tvinges til mange malkninger. 2 daglige malkninger de første dage efter kælvning giver koen ro til at komme i gang
 • Afsnit til nykælvere, aflastning (wellness og sygdomme) skal være dybstrøelse eller evt. sand.
 • Afsnit til afgoldning, sundhedstjek, inseminering og ambulant dyrelægebehandling kan udmærket være gyllesystem
   

 

Diskussion
Nykælvere i AMS bør ubetinget have maksimal fokus, når der skal investeres i malkerobotter. Mange af landmændene i FarmTesten havde erfaret, at den reserverede plads til observation, afgoldning, nykælvere osv. var i underkanten, for der er en vis frihed forbundet med hurtigt at kunne flytte køer, der ikke trives optimalt, til et aflastningsområde.  

Muligheden for etablering af kvadratmeter til observationsafsnit var ofte et økonomisk kompromis, som mange måtte tage i dag, på bekostning af de optimale aflastningsmuligheder for koen. De generelle overvejelser mht. beslutningen bør dog være underbygget af de anbefalinger, der jævnfør resultater er givet fra de testede landmænd, men i lige så høj grad fra rådgivere og firmaer, og som minimum, at alle overvejelser bør være gennemdrøftet, så man er afklaret med, hvad det er man går ind til.  

De forskellige metoder, landmændene anvender, var udtryk for, at der vælges praksis ud fra erfaringer. Ofte er det andre gøremål på bedriften, der gør det nødvendigt for landmanden at anvende en given praksis, og en prioriteret arbejdsplanlægning er nødvendig for at nykælvere i AMS’en kommer godt i gang. Med andre ord, afsættes der god tid til nykælvere går det som regel lettere end forventet.

Langt de fleste nykælvere kommer i gang uden landmandens medvirkende, og landmanden opnår derfor ikke et egentligt kendskab til koen. Disse køer er i besiddelse af en vigtig brugsegenskab, nemlig at klarer sig selv i et ”automatisk malke system” og bør, såfremt de ellers er produktive, være interessante i avlssammenhæng.  

Se FarmTest 67 - Nykælvere i AMS (1.889 kb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst bekræftet: 19-04-2017 Oprettet: 01-07-2011 Revideret: 07-07-2011

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Morten Lindgaard Jensen

HusdyrInnovation Svin


Af samme forfatter

Succes med behandling af digital dermatitis
En række punkter er fælles for besætninger, der har succes med at håndtere digital dermatitis. Få dem her og gør dem succes...
02.11.18
Er kostaldens vandforsyning tilstrækkelig?
Kostaldens vandforsyning skal kunne levere mindst 20 liter pr. minut for at imødegå både køernes drikkevandsbehov og vand t...
07.09.18
Sandvasker gør gyllen egnet til biogasanlæg
For at kunne genbruge sandet og for at kunne levere gylle til biogasanlæg har mælkeproducent Torben Pedersen investeret i ...
29.06.18
Sørg for at handle hurtigt ved nedbrud på gylleomrøreren
Stillestående gylle udvikler svovlbrinte i livsfarlige koncentrationer. Derfor er det vigtigt at have sikkerhedsrutinerne f...
18.10.17
Virkningen af ny husdyrregulering for kvæg
Ny husdyrregulering tager udgangspunkt i, at ammoniakemission og lugt er relateret til det areal der gødes på, og ikke dyre...
12.09.17