3. Opstaldning (funktion og indretning)

FarmTest - Kvæg

 

Kvæg nr. 106

Halm-kalkvand i sengekummer
- Afsluttet FarmTest

Halm-kalk-vand er et brugbart alternativ til sand i sengebåse, hvis man vel at mærke er indstillet på at yde den arbejdsindsats, som kræves for at vedligeholde sengene, ellers er der bedre at holde sig til kunstmadrasser.

 Læs mere her   

 

Kvæg nr. 107

Effekt af skift til sandsenge
- Afsluttet FarmTest

Skift til sand kan potentielt hæve den årlige indtægt med optil 1.937 kr. pr. ko, hvis sandet håndteres korrekt. For nogle af bedrifterne var det økonomiske udbytte ved sand noget mere beskedent end gennemsnittet.

 Læs mere her  

 

Kvæg nr. 100

Succes med behandling af digital dermatitis
- Afsluttet FarmTest

FarmTest har besøgt landmænd der ud fra deres klovbeskærers og deres egne synspunkter har succes med behandling af digital dermatitis. 

 Læs mere her 

 

Kvæg nr. 98 

Fiberfraktion fra gylle som strøelse i sengebåse til malkekøer
- Afsluttet FarmTest

Kvægbrugerne er meget glade for fiber som strøelse. Fiber er et særdeles godt strøelse - blødt leje, rene køer, blid mod haser og billigt. Udfordringen er yversundheden, viser FarmTesten. 

 Læs mere her 

 

Kvæg nr. 95

Sænk prisen på nye kostalde
- Afsluttet FarmTest

Det er muligt at opføre staldanlæg til under 35.000 kr./ko. FarmTesten giver en bred vifte af sparemuligheder, både hvad angår konstruktion, indretning, teknik og materialer.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 93 

Økonomi i sandsenge
- Afsluttet FarmTest

Produktionsøkonomisk betydning af at vælge sand som liggemateriale i sengebåse. FarmTesten viser at der kan opnås en merindtjening på optil 1.700 kr. pr ko/år, ved at skifte madrasser ud med sand i sengebåsene, samt at driftsomkostninger er kun 69 kr. dyrere pr. ko/år ved sand i sengebåsene.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 92

Rentabilitet i Lov om hold af malkekvæg - praktiske løsninger
- Afsluttet FarmTest

I forbindelse med ikrafttrædelse af ”Lov om hold af malkekvæg” skal de eksisterende kostalde gennemgå en forandring over de næste 20 år, for at de lever op til loven. 

 Læs mere her 

 


Kvæg nr. 90 

Behandlingsfaciliteter 
- Afsluttet FarmTest

Behandlinger af kvæg skal kunne udføres nemt, ellers er der risiko for, at det ikke bliver gjort - eller ikke gjort hyppigt nok.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 89 

Koens tidsforbrug 
- Afsluttet FarmTest

I hovedtræk skal en ko bruge tiden på at hvile og æde for at opnå en høj produktivitet. Derfor er det vigtigt, at køerne spilder tiden mindst muligt. Men hvad bruger koen egentlig tiden på? Hvor i staldsystemet bruger hun tiden og kan vi hjælpe hende til at få mere tid til de aktiviteter hun skal nå i løbet af døgnet?

 Læs mere her 

 

Kvæg nr. 85 

Ædebåse
- Afsluttet FarmTest

Beskyttede ædebåse i løsdriftsstalde har været kendt i Sverige i mange år. I de sidste år er de så småt begyndt at finde vej ind i de danske stalde. På nuværende tidspunkt har ni bedrifter på landsplan valgt at indrette beskyttede ædebåse. 

 Læs mere her  

 


Kvæg nr. 81 

 

Optimering af eksisterende kvægstalde
- Idékatalog over mulige optimeringsområder
- Afsluttet FarmTest  

Enkelte ændringer i de nuværende staldbygninger kan gøre hverdagen lettere og afkastet større. Nye øjne vil ofte kunne se steder, hvor tingene kunne gøres bedre/mere enkelte.

Det kan være små ændringer, som f.eks. justeringer af inventar, men lidt større investeringer kan også være en mulighed. Fælles er dog, at det skal bidrage positivt til bedriftens økonomi.


 Læs mere her  

 

Kvæg nr. 78   

Billigt byggeri
- Afsluttet FarmTest

Det er dyrt at bygge nyt staldanlæg og der kan spares mange penge, hvis man holder en stram økonomisk fokus gennem hele processen. Farmtesten belyser hvilke områder i byggeriet man med fordel kan fokusere på, for at gøre det billigere, samt en beskrivelse af konsekvenserne ved at spare.

 Læs mere her  

 
 
Kvæg nr. 76

Kælvningsafdeling
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten gennemgår kælvningsafdelingen bestående af fælles højdrægtighedsområde og enkelt-kælvningsbokse. Placering, indretning og valg af inventar resulterer i en lang række anbefalinger.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 59

Kviehoteller
- Afsluttet FarmTest

FarmTest Udlicitering af kvier til kviehoteller bliver mere og mere udbredt. En af fordelene er specialisering: Mælkeproducenten kan koncentrere sig om mælkeproduktionen og "kviehotelejeren" om opdrætning af kvier. Men hvilke krav kan og bør parterne stille til hinanden?

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 54

Slutstalde til slagtekalve
- Afsluttet FarmTest

Hvordan skal en optimal slutstald se ud? Ideer og forskellige forslag efterlyses jævnligt. Denne FarmTest formidler erfaringer og ny viden om slutstalde til slagtekalve.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 52

Sand i sengebåse
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest viser, at et system med sand i sengebåse kan fungere under danske forhold. For at give køerne den optimale komfort skal båsene være fyldte med sand.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 51

Underlag i kælvningsbokse
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten har afprøvet ni forskellige typer underlag i enkeltkælvningsbokse som alternativ til halm. Formålet var at finde fremtil underlag som sikrer ko og kalv skridsikkerhed og en ren boks,samt er let at holde rent for landmanden.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 41

Sengebåse til ungdyr
- Afsluttet FarmTest

I mælkekvægsbesætninger går langt de fleste ungdyr i sengebåse. Korrekt indretning af sengebåsene er således vigtig for, at ungdyrene ligger godt/rigtigt. Denne FarmTest belyser området sengebåse til ungdyr. 18 mælkekvægbesætninger blev besøgt og 47 ungdyrhold i sengebåse analyseret.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 40

Konceptstald til kalve
- Afsluttet FarmTest

God management og de særlig gode fysiske forhold i Konceptstalden har samlet set givet kalvene de bedste betingelser for at komme godt fra start.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 37

Starterstalde til slagtekalve
- Afsluttet FarmTest

Der er stor tvivl blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om hvordan en starterstald bedst indrettes og bygges. Kalvene kommer typisk fra forskellige besætninger, så det er vigtigt at holde smittetrykket nede. FarmTesten har som mål, at formidle erfaringer og ny viden om starterstalde til slagtekalve.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 36

Strøelse i sengebåse
- Afsluttet FarmTest

En optimal sengebås har et blødt leje med strøelse til at opsuge fugt og til at sikre køerne et blødt og deformerbart leje. Men det er meget forskelligt, hvor meget der strøs - og hvor stor mængde er nødvendig? FarmTesten viser, at mindst 500 gram strøelse i form af snittet halm eller spåner kan være med til at opfylde koens behov. Og hos kalve i enkeltbokse strøet med spåner, er problemer med fluelarver væk. 

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 24

Enkelt- og fælleskalvehytter
- Afsluttet FarmTest

Klimamålinger viste, at det bedste klima for kalvene opnås ved at vende åbningen mod vest, da det giver det bedste luftskifte i hytterne. Det er dog samtidig vigtigt, at kalvene kan finde læ i hytten, så de ikke får træk. Dette kan hjælpes ved at stille hytterne i læ fra eksempelvis staldbygningerne.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 23

Madrasser i sengebåse, del III
- Afsluttet FarmTest

Hårde madrasser og ru topduge giver hårafslidning.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 22

Indretning og funktion af sengebåse
- Afsluttet FarmTest

FarmTesten viser, at ganske få sengebåsestalde lever op til Danske Anbefalinger for indretning af stalde til kvæg. Båsene er som regel for små, nakkebommen er placeret forkert og manglende strøelse er ofte årsag til beskidte sengebåse og dermed beskidte køer.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 18

Kalvestalde kontra kalvehytter
- Afsluttet FarmTest

Sammenligning af sundhed og trivsel mellem kalve opstaldet indendørs i kalvestald og udendørs i kalvehytter. Udendørs opstaldede kalve havde den bedste sundhed målt i luftvejsproblemer og diarré. Med fast bund under kalvehytterne er arbejdsforholdene ude lige så gode som inde.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 1

Måtter og madrasser i sengebåse - del II
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af forskellige måtter og madrasser funktion i praksis.

 Læs mere her