Mange fejl i byggeri med stålrammekonstruktioner og betonelementer

FarmTest viser fejl i projektering, indkøb, udførelse og myndighedsdokumentation i byggeriet af 19 bygninger ud af 19 besigtigede.


De mest gennemgående fejl i bygninger med stålrammer er manglende eller fejlplacerede kipningsbeslag samt utilstrækkelig afstivning af gavlspær.

I en FarmTest har man set på anvendelsen af stålrammer, træspær og betonelementer i landbrugs-byggeriet. Der er blevet lagt fokus på hele processen i udførelsen af større bygninger – fra projektering, myndighedsbehandling og indkøb. Konklusionen på testen er nedslående. Der er fundet mere eller mindre graverende fejl i både projektering, indkøb, udførelse og myndighedsdokumentation ved alle de 19 besigtigede bygninger. Alle bygningerne var udført i totalentreprise og uden uvildigt tilsyn i byggeprocessen.

Her lå fejlene

De mest gennemgående fejl i bygninger med stålrammer er manglende eller fejlplacerede kipningsbeslag samt utilstrækkelig afstivning af gavlspær.

For bygninger med betonelementer og træspærskonstruktion er de typiske udfordringer fx, at de langsgående gitterdragere, der skulle etablere loftsskive (bjælke), ikke var fastgjort forsvarligt til de forudsatte vandrette understøtninger i skillevægge og gavle. Det vil sige, at der reelt set ikke var etableret vandret stabilitet af bygningerne.

Skyldes ikke manglende vilje

Vores erfaring med årsagerne til de mange fejl og mangler er, at det sjældent er på grund af mang-lende vilje til at gøre tingene ordentligt. Det er snarere fordi, der ikke er viden nok hos aktørerne, og fordi mange forsøger at forenkle landbrugsbyggeri.

De fejl og mangler, der er fundet, kunne sandsynligvis være undgået, hvis der forud for bygningernes opførelse var udarbejdet en klar oversigt over de fælles forudsætninger for byggeriet. Det er fx tegninger, projekteringsgrundlag, statisk dokumentation og dermed et entydigt aftalegrundlag, der har været mangelfuldt. Generelt mangler der en klar ansvarsfordeling og koordinering mellem de enkelte aktører i byggeprocessen.

FarmTesten er udarbejdet af SEGES i samarbejde med Bente Søgaard, BK NORD A/S. Der blev besigtiget i alt 19 bygninger, fordelt på 12 ejendomme.

Testen henvender sig primært til de projekterende, producerende og udførende kræfter i en byggeproces. Men resultatet er værd at være opmærksom på for både nuværende og kommende bygningsejere.

 

Typiske fejl ved landbrugsbyggeri

  • Projekteringsfejl
  • Udførelsesfejl
  • Manglende eller mangelfuldt projektmateriale
  • Manglende koordinering af projektering, indkøb og udførelse
  • Manglende udførelseskontrol af sagkyndig
  • Manglende teknisk dokumentation for byggeriet hos kommunerne
  • Manglende færdigmelding af byggerierne
  • Manglende indberetning til BBR registret.

 

Læs hele Farmtesten på www.farmtest.dk

 

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 9, 2018