Kvæg

Find alle FarmTest til kvægbedrifter

SEGES har gennem årene udarbejdet en række FarmTest inden for kvægbrug som bl.a. giver nyttig viden om teknik og ventilation i stalde, indretning og funktioner i stalde, gødningshåndtering, malkning, fodring og meget mere.

Baggrunden for at udvikle FarmTest har været at undersøge både tilgængelig og ny teknologi, som den bruges og anvendes i landbruget og hos maskinstationerne rundt omkring i landet. Derfor er undersøgelserne også altid præget af at foregå under de betingelser, den deltagende bedrift eller maskinstation arbejder under. Alle undersøgelser er uvildige og ikke lavet med henblik på at fremhæve bestemte producenter eller fabrikater.

Oversigt over alle SEGES FarmTest til kvægbedrifter

 • FarmTest nr. 27: Ventilation i kvægstalde
  - Afsluttet FarmTest
  Klimaet i de målte stalde følger det udendørs klima meget tæt. I staldene er klimaet dog mere konstant, det betyder at der er køligere inde i staldene i varme perioder, og varmere i kolde perioder, end udendørs.

  FarmTest nr. 28: Ventilatorer i kvægstalde (2005)
  - Afsluttet FarmTest
  Opsætning og brug af ventilatorer i kvægstalde gav lavere temperatur og lavere luftfugtighed samt højere lufthastighed. Det resulterede i bedre komfort for dyrene og mere tilfredse landmænd. Som udgangspunkt bør man dog starte med at få den naturlige ventilation i stalden optimeret.
  Se alle klimamålinger fra de 14 stalde

  FarmTest nr. 32: Gardiner til naturlig ventilation (2005)
  - Afsluttet FarmTest
  I denne FarmTest er 12 gardiner fra seks forskellige leverandører undersøgt med hensyn til daglig brug, service samt drift og vedligehold. Undersøgelsen viste, at der er stor forskel på gardinernes konstruktion og holdbarhed. Særligt manglende overfladebeskyttelse af gardinets komponenter gik igen.

  FarmTest nr. 48: Ventilationsmålinger i samme stald, årstidsvariation (2006)
  - Afsluttet FarmTest
  Klimaet i stalden fulgte det udendørs klima, men minimum- og maksimumgrænserne blev ikke så store i stalden som udenfor. Staldens klima dermed var mere konstant. Fugtighed og lufthastighed var generelt lavere i stalden mens temperaturen var højere.

  FarmTest nr. 60: Højtrykskøling i kvægstalde (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest og Økologisk Landsforening har besøgt og interviewet 5 mælkeproducenter med henblik på at undersøge deres erfaringer med brug af højtrykskøling. Hos 2 af de besøgte mælkeproducenter blev der desuden lavet fugtigheds- og temperaturmålinger.

 • FarmTest nr. 7: Indkøring af nye stalde til kvæg (2002)
  - Afsluttet FarmTest
  Landmænds erfaringer med indkøring og indretning af nye kvægstalde.

  FarmTest nr. 37: Starterstalde til slagtekalve (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  Der er stor tvivl blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om hvordan en starterstald bedst indrettes og bygges. Kalvene kommer typisk fra forskellige besætninger, så det er vigtigt at holde smittetrykket nede. FarmTesten har som mål, at formidle erfaringer og ny viden om starterstalde til slagtekalve.
  Se også spørgeskema til undersøgelsen

  FarmTest nr. 78: Billigt byggeri (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  Det er dyrt at bygge nyt staldanlæg og der kan spares mange penge, hvis man holder en stram økonomisk fokus gennem hele processen. FarmTesten belyser hvilke områder i byggeriet man med fordel kan fokusere på, for at gøre det billigere, samt en beskrivelse af konsekvenserne ved at spare.

  FarmTest nr. 79: Erfaringer med byggeprocessen (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten har fulgt op på 10 kvægstaldsbyggerier, som alle blev afsluttet i 2008-2010. Der er fokuseret på indsamling af erfaringer og fejl, samt analyse af byggeprocessens faser - planlægning, byggeri og indkøring samt årsagerne til evt. fejl, med det formål at belyse problematikken og derved undgå at kendte fejl gentages i fremtiden.

  FarmTest nr. 81: Optimering af eksisterende kvægstalde - Idékatalog over mulige optimeringsområder (2012)
  - Afsluttet FarmTest
  Enkelte ændringer i de nuværende staldbygninger kan gøre hverdagen lettere og afkastet større. Nye øjne vil ofte kunne se steder, hvor tingene kunne gøres bedre/mere enkelte. Det kan være små ændringer, som f.eks. justeringer af inventar, men lidt større investeringer kan også være en mulighed. Fælles er dog, at det skal bidrage positivt til bedriftens økonomi.

  FarmTest nr. 86: Omkostninger ved mekanisering på kvægbrug (2012)
  - Afsluttet FarmTest
  Denne FarmTest er baseret på data fra ni bedrifter, hvor der er indsamlet oplysninger ved besøg på bedrifterne og ved gennemgang af årsrapporten.

  FarmTest nr. 110: Stålrammekonstruktioner og betonelementer (2018)
  Afsluttet FarmTest
  Baggrunden for udgivelsen af denne farmtest er, at der i de senere år har været en del tilfælde, hvor bygninger med store spændvidder er kollapset eller fundet i fare for kollaps grundet manglende styrke og stabilitet. Omkostningerne til udbedring er meget betydelige og samtidigt har der været risiko for skader på både personer, dyr og bygninger.
  Der er i denne farmtest sat fokus på hele processen fra projektering, myndighedsbehandling, indkøb og udførelse af større bygninger med stålrammer samt træspær på betonelementer, som de bærende elementer, disse er de typiske konstruktionstyper til landbruget. 

 • FarmTest nr. 1: Måtter og madrasser i sengebåse - del II (2000)
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelse af forskellige måtter og madrasser funktion i praksis.

  FarmTest nr. 18: Kalvestalde kontra kalvehytter (2005)
  - Afsluttet FarmTest
  Sammenligning af sundhed og trivsel mellem kalve opstaldet indendørs i kalvestald og udendørs i kalvehytter. Udendørs opstaldede kalve havde den bedste sundhed målt i luftvejsproblemer og diarré. Med fast bund under kalvehytterne er arbejdsforholdene ude lige så gode som inde.

  FarmTest nr. 22: Indretning og funktion af sengebåse (2006)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten viser, at ganske få sengebåsestalde lever op til Danske Anbefalinger for indretning af stalde til kvæg. Båsene er som regel for små, nakkebommen er placeret forkert og manglende strøelse er ofte årsag til beskidte sengebåse og dermed beskidte køer.

  FarmTest nr. 23: Madrasser i sengebåse, del III (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  Hårde madrasser og ru topduge giver hårafslidning.
  Læs også artikel fra Månedsmagasinet Kvæg nr. 6 2007 

  FarmTest nr. 24: Enkelt- og fælleskalvehytter (2006)
  - Afsluttet FarmTest
  Klimamålinger viste, at det bedste klima for kalvene opnås ved at vende åbningen mod vest, da det giver det bedste luftskifte i hytterne. Det er dog samtidig vigtigt, at kalvene kan finde læ i hytten, så de ikke får træk. Dette kan hjælpes ved at stille hytterne i læ fra eksempelvis staldbygningerne.
  Se FarmTest om enkeltkalvehytter samt markedsoversigten
  Se FarmTest om fælleskalvehytter samt markedsoversigten

  FarmTest nr. 36: Strøelse i sengebåse (2006)
  - Afsluttet FarmTest
  En optimal sengebås har et blødt leje med strøelse til at opsuge fugt og til at sikre køerne et blødt og deformerbart leje. Men det er meget forskelligt, hvor meget der strøs - og hvor stor mængde er nødvendig? FarmTesten viser, at mindst 500 gram strøelse i form af snittet halm eller spåner kan være med til at opfylde koens behov. Og hos kalve i enkeltbokse strøet med spåner, er problemer med fluelarver væk.

  FarmTest nr. 37: Starterstalde til slagtekalve (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  Der er stor tvivl blandt slagtekalveproducenter og rådgivere om hvordan en starterstald bedst indrettes og bygges. Kalvene kommer typisk fra forskellige besætninger, så det er vigtigt at holde smittetrykket nede. FarmTesten har som mål, at formidle erfaringer og ny viden om starterstalde til slagtekalve.
  Se også spørgeskema til undersøgelsen

  FarmTest nr. 40: Konceptstald til kalve
  - Afsluttet FarmTest
  God management og de særlig gode fysiske forhold i Konceptstalden har samlet set givet kalvene de bedste betingelser for at komme godt fra start.
  Se præsentationsmateriale om Konceptstalden
  Se billeder fra Konceptstalden

  FarmTest nr. 41: Sengebåse til ungdyr (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  I mælkekvægsbesætninger går langt de fleste ungdyr i sengebåse. Korrekt indretning af sengebåsene er således vigtig for, at ungdyrene ligger godt/rigtigt. Denne FarmTest belyser området sengebåse til ungdyr. 18 mælkekvægbesætninger blev besøgt og 47 ungdyrhold i sengebåse analyseret.

  FarmTest nr. 51: Underlag i kælvningsbokse (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten har afprøvet ni forskellige typer underlag i enkeltkælvningsbokse som alternativ til halm. Formålet var at finde frem til underlag som sikrer ko og kalv skridsikkerhed og en ren boks, samt er let at holde rent for landmanden.

  FarmTest nr. 52: Sand i sengebåse (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  Denne FarmTest viser, at et system med sand i sengebåse kan fungere under danske forhold. For at give køerne den optimale komfort skal båsene være fyldte med sand.

  FarmTest nr. 54: Slutstalde til slagtekalve (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  Hvordan skal en optimal slutstald se ud? Ideer og forskellige forslag efterlyses jævnligt. Denne FarmTest formidler erfaringer og ny viden om slutstalde til slagtekalve.
  Se også staldbeskrivelserne her

  FarmTest nr. 59: Kviehoteller (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest Udlicitering af kvier til kviehoteller bliver mere og mere udbredt. En af fordelene er specialisering: Mælkeproducenten kan koncentrere sig om mælkeproduktionen og "kviehotelejeren" om opdrætning af kvier. Men hvilke krav kan og bør parterne stille til hinanden.

  FarmTest nr. 76: Kælvningsafdeling (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten gennemgår kælvningsafdelingen bestående af fælles højdrægtighedsområde og enkelt-kælvningsbokse. Placering, indretning og valg af inventar resulterer i en lang række anbefalinger.

  FarmTest nr. 78: Billigt byggeri (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  Det er dyrt at bygge nyt staldanlæg og der kan spares mange penge, hvis man holder en stram økonomisk fokus gennem hele processen. FarmTesten belyser hvilke områder i byggeriet man med fordel kan fokusere på, for at gøre det billigere, samt en beskrivelse af konsekvenserne ved at spare.

  FarmTest nr. 81: Optimering af eksisterende kvægstalde (2012)
  - Idékatalog over mulige optimeringsområder
  - Afsluttet FarmTest
  Enkelte ændringer i de nuværende staldbygninger kan gøre hverdagen lettere og afkastet større. Nye øjne vil ofte kunne se steder, hvor tingene kunne gøres bedre/mere enkelte.
  Det kan være små ændringer, som f.eks. justeringer af inventar, men lidt større investeringer kan også være en mulighed. Fælles er dog, at det skal bidrage positivt til bedriftens økonomi.

  FarmTest nr. 85: Ædebåse (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  Beskyttede ædebåse i løsdriftsstalde har været kendt i Sverige i mange år. I de sidste år er de så småt begyndt at finde vej ind i de danske stalde. På nuværende tidspunkt har ni bedrifter på landsplan valgt at indrette beskyttede ædebåse.

  FarmTest nr. 89: Koens tidsforbrug (2014)
  - Afsluttet FarmTest
  I hovedtræk skal en ko bruge tiden på at hvile og æde for at opnå en høj produktivitet. Derfor er det vigtigt, at køerne spilder tiden mindst muligt. Men hvad bruger koen egentlig tiden på? Hvor i staldsystemet bruger hun tiden og kan vi hjælpe hende til at få mere tid til de aktiviteter hun skal nå i løbet af døgnet?

  FarmTest nr. 90: Behandlingsfaciliteter (2014)
  - Afsluttet FarmTest
  Behandlinger af kvæg skal kunne udføres nemt, ellers er der risiko for, at det ikke bliver gjort - eller ikke gjort hyppigt nok.

  FarmTest nr. 92: Rentabilitet i Lov om hold af malkekvæg - praktiske løsninger (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  I forbindelse med ikrafttrædelse af ”Lov om hold af malkekvæg” skal de eksisterende kostalde gennemgå en forandring over de næste 20 år, for at de lever op til loven.

  FarmTest nr. 93: Økonomi i sandsenge (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  Produktionsøkonomisk betydning af at vælge sand som liggemateriale i sengebåse. FarmTesten viser at der kan opnås en merindtjening på optil 1.700 kr. pr ko/år, ved at skifte madrasser ud med sand i sengebåsene, samt at driftsomkostninger er kun 69 kr. dyrere pr. ko/år ved sand i sengebåsene.

  FarmTest nr. 95: Sænk prisen på nye kostalde (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  Det er muligt at opføre staldanlæg til under 35.000 kr./ko. FarmTesten giver en bred vifte af sparemuligheder, både hvad angår konstruktion, indretning, teknik og materialer.

  FarmTest nr. 98: Fiberfraktion fra gylle som strøelse i sengebåse til malkekøer (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  Kvægbrugerne er meget glade for fiber som strøelse. Fiber er et særdeles godt strøelse - blødt leje, rene køer, blid mod haser og billigt. Udfordringen er yversundheden, viser FarmTesten.

  FarmTest nr. 100: Succes med behandling af digital dermatitis (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest har besøgt landmænd der ud fra deres klovbeskærers og deres egne synspunkter har succes med behandling af digital dermatitis.

  FarmTest nr. 106: Halm-kalk-vand i sengekummer (2016)
  - Afsluttet FarmTest
  Halm-kalk-vand er et brugbart alternativ til sand i sengebåse, hvis man vel at mærke er indstillet på at yde den arbejdsindsats, som kræves for at vedligeholde sengene, ellers er der bedre at holde sig til kunstmadrasser.

  FarmTest nr. 107: Effekt af skift til sandsenge (2016)
  - Afsluttet FarmTest
  Skift til sand kan potentielt hæve den årlige indtægt med optil 1.937 kr. pr. ko, hvis sandet håndteres korrekt. For nogle af bedrifterne var det økonomiske udbytte ved sand noget mere beskedent end gennemsnittet.

 • FarmTest nr. 3: Løbegårde til kvæg (2001)
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelse af løbegårde til kvæg. Rapporten giver anvisninger på hvilke forhold, der skal tages i betragtning ved etablering af løbegårde.

  FarmTest nr. 5: Renholdelse af gulve i løsdriftsstalde (2002)
  - Afsluttet FarmTest
  Maskiner og udstyr til rensning af faste gulve, spaltegulve og gødningskanaler under spaltegulve, udarbejdet som markedsoversigt.

  FarmTest nr. 14: Funktionsundersøgelse af profilerede betongulve med tilhørende skraberanlæg (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelsen viser, at de to nye typer præfabrikerede drænede betongulve sikrer rene, tørre gulve med god dyrevelfærd og lav ammoniakfordampning.

  FarmTest nr. 21: Emission af ammoniak og drivhusgasser fra naturligt ventilerede kvægstalde (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  De største emissioner blev målt for staldene med henholdsvis pladsstøbt betongulv og deltaskraber samt spalter og bagskyl. Stalde med præfabrikerede drænede gulve samt stalde med ringkanalanlæg og syretilsætning havde de laveste ammoniakemissioner.

  FarmTest nr. 29: Gummigulve (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten viser, at gummi på køernes gangarealer er et mere skånsomt og skridsikkert underlag. Køernes gang bliver mere sikker, skridtlængden bliver længere og udskridningerne færre.

  FarmTest nr. 43: Renholdelse af gulve i kvægstalde (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  Trods det store og fortsat stigende antal skrabeanlæg, som installeres, er der fortsat stor usikkerhed om, hvilket anlæg man skal vælge. Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige anlæg, deres driftssikkerhed og driftsøkonomi.

  FarmTest nr. 53: Rilleskæring af gulve i kvægstalde (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  Glatte gulve giver nervøse og usikre køer, idet risikoen for udskridning er stor. FarmTesten belyser fordele og ulemper ved rilleskæring samt indeholder test af forskellige skæredata. Der er udarbejdet nogle anbefalinger, der beskriver den bedste og mest velegnede rilleskæring.

  FarmTest nr. 72: Gummigulve til malkekøer (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  God ko komfort er en af de overvejende bevæggrunde for investering i gummi på køernes gangarealer. FarmTest har spurgt 23 danske og 3 hollandske landmænd der har investeret i gummigulve.

  FarmTest nr. 74: Gulvtypens påvirkning af klovene (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.  

  FarmTest nr. 100: Succes med behandling af digital dermatitis (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest har besøgt landmænd der ud fra deres klovbeskærers og deres egne synspunkter har succes med behandling af digital dermatitis.

  FarmTest nr. 111: Skraberobotter til rengøring af gulve i kvægstalde (2018)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest har hentet erfaringer og inspiration fra ind- og udland, og hvor teknologierne er i drift.

 • FarmTest nr. 8: Arbejdsforbrug ved AMS (2002)
  - Afsluttet FarmTest
  Den sidste nye undersøgelse af arbejdsforbruget ved automatisk malkning (AMS). FarmTesten er en interviewundersøgelse af 57 brugere af AMS.

  FarmTest nr. 9: Malkekarruseller (2002)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten sætter fokus på brugen af malkekarruseller, både med hensyn til indretning samt malkekapacitet. Til sammenligning med malkekapaciteten i karruseller er der udført tilsvarende kapacitetsmålinger i malkestalde (sildeben og parallel) med direkte udgang.

  FarmTest nr. 11: FarmTest om CIP-vaskeanlæg (2003)
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelse viser at, CIP anlæggene sparer på vand og kemikalier. Der spares årligt mellem 12-18.000 kr.

  FarmTest nr. 17: El- og vandforbrug ved malkning (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  Der er fokus på ressourceudnyttelse i landbruget for eksempel med hensyn til energiforbrug. En bedre ressourceudnyttelse vil skabe grundlag for et bedre resultat fra landbruget.

  FarmTest nr. 33: Malkestalde og -karruseller (2005)
  - Afsluttet FarmTest
  Denne FarmTest rummer erfaringer med forskellige typer af malkestalde og udvendige malkekarruseller. De målte malkekapaciteter var generelt gode, men dog med mulighed for forbedringer.

  FarmTest nr. 55: Ensidigt gentaget arbejde med fokus på malkecentre (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  Muskel- og skeletbesvær er et udbredt problem hos folk, der har malket i mange år. Malkearbejdet er kendetegnet ved EGA - ensidigt gentaget arbejde - som kan virke udtrættende på led og muskler. FarmTest giver råd og vejledning, så malkeren lærer at passe på sig selv samt nogle generelle anbefalinger ved anskaffelse af malkeudstyr.

  FarmTest nr. 58: Kodrivere (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  Drivbomme til kvægstalde, som i daglig tale kaldes kodrivere, er en stor hjælp til malkeren, når køerne drives ind i malkestalden. Flere landmænd har derfor efterlyst erfaringer, der sammenligner de kodrivere, der er på markedet.

  FarmTest nr. 61: El- og vandforbrug ved malkning ved AMS (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  Det stigende antal besætninger med automatiske malkesystemer og nye modeller fra leverandørerne gør det aktuelt at opdatere tidligere undersøgelser af el- og vandforbrug ved malkning.

  FarmTest nr. 67: Nykælvere i AMS (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  Nykælvere kræver særlig opmærksomhed i robotstalde. 1. kalvs køer skal tilvænnes AMS'en, og er derfor mere tidskrævende end ældre køer. Hvordan håndteres nykælvere, vælges der særlige indmalkningsafsnit, og skal der være konstant adgang til malkning.

  FarmTest nr. 70: Koens tidsforbrug i malkerobotten (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  Som alle andre maskiner på bedriften skal malkerobotten passes, hvis man vil opnå fuld kapacitetsudnyttelse. Med de mange gøremål der er på en malkekvægbedrift, kommer kalibrering af malkerobotten ikke i første række, men man må dog ikke glemme, at god kapacitetsudnyttelse, har betydning for økonomien.

  FarmTest nr. 71: Logistik i AMS besætninger (2012)
  - Afsluttet FarmTest
  Mange malkekvægbrug med AMS har valgt et lågesystem der styrer køerne til og fra malkning. Den perfekte logistik er afhængig af hvor køerne skal ledes hen, men i høj grad også af staldens indretning.
  Se også bilag til FarmTest 71

  FarmTest nr. 73: Automatiske klovvaskere (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove. Man har derfor de sidste par år set flere typer nye klovvaskere der rengør klovene med vand.

  FarmTest nr. 80: Buffertanke (2010)
  - Afsluttet FarmTest 
  Denne FarmTest om buffertanke skal ses som en "guideline" til landmændene, der står og overvejer indkøb af buffertanke.

  FarmTest nr. 82: Rengøring i AMS (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten har undersøgt patterengøringen ved malkning med AMS i 28 besætninger.

 • FarmTest nr. 4: Mælkefordringsautomater til kalve
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelse af forskellige transponderstyrede mælkefodringsautomater. Automatisk fodring sammenlignes med manuel tildeling af mælk til kalve.

  FarmTest nr. 6: Fuldfoderblandere (2001)
  - Afsluttet FarmTest
  Brugernes erfaringer med forskellige typer og fabrikater af fuldfoderblandere på det danske marked.
  Læs også bilagene til fuldfoderblandere.

  FarmTest nr. 16: Strømaskiner og halmspredere (2003)
  - Afsluttet FarmTest
  Krav om bedre dyrevelfærd og dermed mere strøelse i staldene giver mere arbejde til personalet. Det er vigtigt, at strøarbejdet kan gøres let og uden for meget arbejde.

  FarmTest nr. 25: Vejesystemer på fuldfoderblandere (2005)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest har foretaget kontrolvejning af 19 fuldfoderblanderes vejesystemer. Testen viser, at vejesystemerne på fuldfoderblanderne ikke er nøjagtige. På 45,1 % af alle påfyldninger var der mere end 5 % afvigelse mellem blanderens visning og kontrolvægten.

  FarmTest nr. 26: Kraftfoderautomater til kvæg (2006)
  - Afsluttet FarmTest
  Testen viste væsentlige mangler på automaterne med hensyn til rengøringsvenlighed og hygiejne. Desuden udfodrede automaterne generelt for meget i forhold til den ønskede mængde. Der var ret store variationer i udfodringsmængden fra gang til gang. Med andre ord er der for stor forskel i portionsstørrelsen fra gang til gang. Dette er ikke acceptabelt.

  FarmTest nr. 30: Økologiske kalveblandinger (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  Der er afprøvet forskellige kalveblandinger til småkalve i to økologiske besætninger. Der er i afprøvningerne ikke fundet nogen forskel mellem den gennemsnitlige tilvækst hos kalve, der har fået forskellig kalveblanding. Der er yderligere ikke fundet nogen forskel i optagelsen af kalveblanding.

  FarmTest nr. 35: Drikkestedets indretning (køer)
  - Afsluttet FarmTest
  Rent og rigeligt med drikkevand er vigtigt for køernes produktion og sundhed. Mange drikkekar er dog besværlige at tømme og holde rene. Såvel dimensioner som design kan udvikles og forbedres.

  FarmTest nr. 39: Automatiske foderanlæg (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelsen viste, at brugerne generelt var godt tilfredse med den automatiske fodring. Brugervenligheden i dagligdagen var meget tilfredsstillende om end anlæggene var svære at programmere. Det er dog meget vigtigt at overveje foderlogistikken inden man investerer, for automatisk fodring er ikke nødvendigvis den bedste løsning i forhold til en mobil fuldfoderblander.

  FarmTest nr. 47: Drikkestedets indretning til ungdyr (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  Hvad skal man vælge til sine dyr for at sikre rent og rigeligt vand - drikkekop eller drikkekar? Og hvordan skal drikkestedet indrettes? FarmTesten undersøger fordele og ulemper ved de forskellige drikkesteder, samt giver råd til indretning af drikkestedet.

  FarmTest nr. 62: Udtagningsteknik i ensilagestakke (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  Dårligt udstyr/ og eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.

  FarmTest nr. 63: Foderopbevaring (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  Foder opbevares ofte under meget dårlige forhold. Det går ud over kvaliteten og i sidste ende køernes ydelse. For at opnå en god foderlogistik, høj foderkvalitet og hygiejne, er det vigtigt, at foderlagrene til både grov- og kraftfoder er fornuftigt indrettet og konstrueret.

  FarmTest nr. 65: Kalvekøkken (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  I kampen for flere levende kalve - og lavere kalvedødelighed, er tildelingen af mælk til kalvene af stor betydning. Det er afgørende for kalvenes trivsel, at de fra fødslen får mælk af god kvalitet i rene skåle og med den rette temperatur.

  FarmTest nr. 68: Kalium i foderrationer til økologiske malkekøer (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  Økologisk mælkeproduktion har en høj andel kløvergræs i sædskiftet og dermed også i foderrationen.

  FarmTest nr. 69: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften (2009)
  - Afsluttet FarmTest
  Tab af ensilage ved afdækning og udtagning er vanskeligt at undgå, men ved brug af den rette placering af ensilagen i forhold til foderblander og den rette teknik til udtagning kan tabet holdes på et minimum. 

  FarmTest nr. 83: Tørv eller halmprodukter som strøelse (2012)
  - Afsluttet FarmTest
  Strømidler skal have en høj sugeevne, holde sengebåse tørre og rene, give rene køer og ikke genere køernes haser. Derudover skal prisen være acceptabel. En ny FarmTest viser, at tørv og varmebehandlede halmprodukter fint lever op til disse krav. 

  FarmTest nr. 97: Fakta om fuldfoderblandere (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTest har tilstræbt at få undersøgt et bredt udsnit af de blandevogne der p.t. anvendes på det danske marked.

  FarmTest nr. 98: Fodercentral til kvæg (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  Denne FarmTest introducerer mere rationelle metoder til håndtering og lagring af tilskudsfoder på større kvægbrug. FarmTesten præsenterer tre forskellige indretningsforslag med skitser og tilhørende priside.

 • FarmTest nr. 10: FarmWatch til kalve (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  Sygdom i besætningen koster tid, penge og ærgrelser. Opdages sygdommen, inden den kommer i udbrud, kan udgifterne og mængden af medicin reduceres. Vi har i en FarmTest undersøgt, om FarmWatch®, udviklet af Landsudvalget for Svin, der overvåger vandforbruget i smågrise- og  slagtesvinestalde, kan bruges i kalvestalde.

  FarmTest nr. 15: Aktivitetsmålere til malkekøer (2003)
  - Afsluttet FarmTest
  Ny FarmTest om aktivitetsmålere. Forhold omkring daglig brug af måleren, arbejdstidsforbrug, driftssikkerhed, brugervenlighed og tilfredshed er undersøgt.

  FarmTest nr. 19: Klovpleje (2004)
  - Afsluttet FarmTest
  Nye løsdriftsstalde med store gangarealer giver også risiko for store fugtige områder, som kan give problemer med våde klove og dermed klovproblemer. Der er derfor stigende fokus på nye teknikker til klovpleje og forebyggelse af klovsygdomme.

  FarmTest nr. 34: Herd management programmer (2005)
  - Afsluttet FarmTest
  Undersøgelsen viser, at Herd Managementprogrammerne generelt får en god bedømmelse. De interviewede landmænd er godt tilfredse med deres Herd Management program selvom funktioner, som for eksempel aktivitets- og sundhedsdata, ofte ikke benyttes. Der kan opnås et øget udbytte af programmerne, hvis de kan udveksle data med Kvægdatabasen.

  FarmTest nr. 44: Klovplejeprincipper, del II (2007)
  - Afsluttet FarmTest
  I 2004 blev der gennemført en FarmTest af klovplejeprincipper. I FarmTesten blev der undersøgt forskellige principper til forebyggelse af klovproblemer i løsdriftsstalde. Der var stor interesse for denne FarmTest, idet klovproblemer er et meget udbredt og alvorligt problem for mange kvægbrugere. Denne FarmTest følger op på resultaterne.

  FarmTest nr. 56: Klovbehandlingsbokse (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten kommer med anbefalinger til valg og brug af klovbehandlingsbokse på baggrund af landmænds erfaringer og en rådgivers vurderinger.

  FarmTest nr. 57: Separationsenheder i kvægstalde (2008)
  - Afsluttet FarmTest
  Med de separationsenheder der findes i dag, kan mange opgaver, som fx at indfange og opdele køer, til en vis grad gøres automatisk. Men hvor effektive er separationssystemerne i praksis, og hvordan er "arbejdsforholdet" mellem koen og den tekniske opbygning af enheden? FarmTesten giver brugbare og konkrete svar.

  FarmTest nr. 66: Gylleforsuring i kvægstalde (2011)
  - Afsluttet FarmTest
  Svovlsyrebehandling af kvæggylle er en teknologi, der har gjort sit indtog hos danske mælkeproducenter. Investeringen begrundes i såvel dyrevelfærd som miljøkrav.

  FarmTest nr. 73: Automatiske klovvaskere (2010)
  - Afsluttet FarmTest
  De seneste år er omfanget af klovlidelser steget voldsomt. En af årsagerne kan være beskidte gulve, idet køernes klove derved udsættes for et usundt miljø. Klovsygdomme trives bedre på beskidte klove end på rene klove. Man har derfor de sidste par år set flere typer nye klovvaskere der rengør klovene med vand.

  FarmTest nr. 77: Aktivitetsmålere II
  - Igangværende FarmTest
  Aktivitetsmålere anvendes til reproduktionsstyring som et værktøj til fastsættelse af insemineringstidspunktet. Siden FarmTest Kvæg nr. 15 – 2003 blev afsluttet er der kommet nye aktivitetsmålere på markedet. Derfor er det relevant med en opdatering. "Aktivitetsmålere II" omhandler de nye aktivitetsmålere og kvægbrugernes vurdering af disse.

  FarmTest nr. 84: Kameraovervågning i kvægstalde (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  Ny FarmTest har set på brug af overvågningskamera i kvægstalde. Kameraovervågning er populært på bedrifterne. Brug af overvågningskameraer giver nemlig overblik, øget overvågningen af dyr, som kræver ekstra fokus, og helt konkret redder det kalveliv.

  FarmTest nr. 88: Elektroniske øremærker (2012)
  - Afsluttet FarmTest
  For at få fuld effekt af de elektroniske øremærker skal der arbejdes mere målrettet, og der skal satses mere på, at hele sektoren bruger de elektroniske øremærker og udnytter mulighederne.

  FarmTest nr. 100: Succes med behandling af Digital Dermatitis (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  Klovsygdommen Digital Dermatitis er et stort problem i danske malkekvægbesætninger. Der bruges mange penge og meget tid på behandling, både forebyggende og helbredende, og for nogle landmænd er sygdommen forbundet med store tab.

  FarmTest nr. 102: Stavantenner (2014)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten har afprøvet og testet stavantenner på det danske marked.

  FarmTest nr. 105: Kobørster (2016)
  - Afsluttet FarmTest
  Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her hvad du bør sætte fokus på før du køber.
  Se også markedsoversigten over kobørster.

 • FarmTest nr. 91: Smitteoverførsel i kælvningsområdet (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  Overførsel af smitte ved kælvning er den største risikofaktor i forhold til infektioner, der kan give sygdom hos kalve (salmonella, E. coli, cryptosporidier, coccidier, rota- og coronavirus) og senere i kviens/koens liv (paratuberkulose og salmonella).

  FarmTest nr. 94: Udlevering af døde kreaturer - smittebeskyttelse (2013)
  - Afsluttet FarmTest
  Det er dyrt at få sygdomme ind i besætningen. Tænk på smittebeskyttelse og kvægbrugets image, når du lægger døde dyr ud til afhentning.

  FarmTest nr. 96: Smittebeskyttelse ved udlevering af kvæg – Udleveringsfaciliteter (2014)
  - Afsluttet FarmTest
  Det koster penge og besvær, når man får en smitsom sygdom ind i besætningen. Beskyt derfor besætningen imod kendte og ukendte sygdomme – det er dit ansvar.

  FarmTest nr. 103: Rengøring og desinfektion i kvægstalde (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten har sammen med Desinfektionsrådgiveren ApS kigget malkekvægsbedrifter over skulderen når mælkefodringsudstyr til kalve og kalvebokse rengøres. Det er der kommet en række anbefalinger for korrekte rengørings- og desinfektionsprocedurer ud af.

  FarmTest nr. 104: Kropsmål og vægt på DH-kvier (2014)
  - Afsluttet FarmTest
  FarmTesten har vist, at de yngre kvier er større end hidtil antaget. Vi anbefaler, at du tjekker kviernes alder og bredden på sengebåsene. Måske skal bøjlerne flyttes, så der bliver bedre plads til kvierne.

  FarmTest nr. 108: Kropsmål og vægt på Jerseykvier (2015)
  - Afsluttet FarmTest
  De yngre jerseykvier, var tungere end hidtil antaget, mens de sendrægtige jerseykvier voksede langsommere. Tjek alderen på dine kalve og bredden på deres sengebåse med nedenstående nye anbefaling.