6. Fodring og strøning

FarmTest - Kvæg

 

 
Kvæg nr. 97 

Fakta om fuldfoderblandere
- Afsluttet FarmTest

FarmTest har tilstræbt at få undersøgt et bredt udsnit af de blandevogne der p.t. anvendes på det danske marked.
 

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 83

Tørv eller halmprodukter som strøelse
- Afsluttet FarmTest

Strømidler skal have en høj sugeevne, holde sengebåse tørre og rene, give rene køer og ikke genere køernes haser. Derudover skal prisen være acceptabel. En ny FarmTest viser, at tørv og varmebehandlede halmprodukter fint lever op til disse krav. 

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 62

Udtagningsteknik i ensilagestakke
- Afsluttet FarmTest

Dårligt udstyr/ og eller teknik til udtagning af ensilage kan medføre foderspild og risiko for forringet foderkvalitet. I sidste ende kan det betyde et væsentligt økonomisk tab.

 Læs mere  

 

Kvæg nr. 65

Kalvekøkken
- Afsluttet FarmTest

I kampen for flere levende kalve - og lavere kalvedødelighed, er tildelingen af mælk til kalvene af stor betydning. Det er afgørende for kalvenes trivsel, at de fra fødslen får mælk af god kvalitet i rene skåle og med den rette temperatur.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 68

Kalium i foderrationer til økologiske malkekøer
- Afsluttet FarmTest

Økologisk mælkeproduktion har en høj andel kløvergræs i sædskiftet og dermed også i foderrationen.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 69

Tab ved håndtering af ensilage på bedriften
- Afsluttet FarmTest

Tab af ensilage ved afdækning og udtagning er vanskeligt at undgå, men ved brug af den rette placering af ensilagen i forhold til foderblander og den rette teknik til udtagning kan tabet holdes på et minimum. 

 Læs mere her

 

Maskiner/planteavl nr. 98

Fodercentral til kvæg
- Afsluttet FarmTest

Denne FarmTest introducerer mere rationelle metoder til håndtering og lagring af tilskudsfoder på større kvægbrug. FarmTesten præsenterer tre forskellige indretningsforslag med skitser og tilhørende priside.

 Læs mere her

 

Kvæg nr. 63

Foderopbevaring
- Afsluttet FarmTest

Foder opbevares ofte under meget dårlige forhold. Det går ud over kvaliteten og i sidste ende køernes ydelse. For at opnå en god foderlogistik, høj foderkvalitet og hygiejne, er det vigtigt, at foderlagrene til både grov- og kraftfoder er fornuftigt indrettet og konstrueret.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 47

Drikkestedets indretning til ungdyr
- Afsluttet FarmTest

Hvad skal man vælge til sine dyr for at sikre rent og rigeligt vand - drikkekop eller drikkekar? Og hvordan skal drikkestedet indrettes? FarmTesten undersøger fordele og ulemper ved de forskellige drikkesteder, samt giver råd til indretning af drikkestedet. 

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 39

Automatiske foderanlæg
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelsen viste, at brugerne generelt var godt tilfredse med den automatiske fodring. Brugervenligheden i dagligdagen var meget tilfredsstillende om end anlæggene var svære at programmere. Det er dog meget vigtigt at overveje foderlogistikken inden man investerer, for automatisk fodring er ikke nødvendigvis den bedste løsning i forhold til en mobil fuldfoderblander.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 35

Drikkestedets indretning (køer)
- Afsluttet FarmTest

Rent og rigeligt med drikkevand er vigtigt for køernes produktion og sundhed. Mange drikkekar er dog besværlige at tømme og holde rene. Såvel dimensioner som design kan udvikles og forbedres.


 Læs mere her

   

Kvæg nr. 30

Økologiske kalveblandinger
- Afsluttet FarmTest

Der er afprøvet forskellige kalveblandinger til småkalve i to økologiske besætninger. Der er i afprøvningerne ikke fundet nogen forskel mellem den gennemsnitlige tilvækst hos kalve, der har fået forskellig kalveblanding. Der er yderligere ikke fundet nogen forskel i optagelsen af kalveblanding.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 26

Kraftfoderautomater til kvæg
- Afsluttet FarmTest

Testen viste væsentlige mangler på automaterne med hensyn til rengøringsvenlighed og hygiejne. Desuden udfodrede automaterne generelt for meget i forhold til den ønskede mængde. Der var ret store variationer i udfodringsmængden fra gang til gang. Med andre ord er der for stor forskel i portionsstørrelsen fra gang til gang. Dette er ikke acceptabelt.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 25

Vejesystemer på fuldfoderblandere
- Afsluttet FarmTest

FarmTest har foretaget kontrolvejning af 19 fuldfoderblanderes vejesystemer. Testen viser, at vejesystemerne på fuldfoderblanderne ikke er nøjagtige. På 45,1 % af alle påfyldninger var der mere end 5 % afvigelse mellem blanderens visning og kontrolvægten.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 16

Strømaskiner og halmspredere
- Afsluttet FarmTest

Krav om bedre dyrevelfærd og dermed mere strøelse i staldene giver mere arbejde til personalet. Det er vigtigt, at strøarbejdet kan gøres let og uden for meget arbejde.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 6

Fuldfoderblandere
- Afsluttet FarmTest

Brugernes erfaringer med forskellige typer og fabrikater af fuldfoderblandere på det danske marked.

 Læs mere her

  

Kvæg nr. 4

Mælkefordringsautomater til kalve
- Afsluttet FarmTest

Undersøgelse af forskellige transponderstyrede mælkefodringsautomater. Automatisk fodring sammenlignes med manuel tildeling af mælk til kalve.

 Læs mere her